اثربخشی آموزش بازسازی شناختی جنسی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی -پایان نامه رشته روانشناسی

اثربخشی آموزش بازسازی شناختی جنسی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی -پایان نامه رشته روانشناسی

برچسب ها:
مشکلات جنسی زوجین آموزش بازسازی شناختی جنسی باورهای غلط جنسی صمیمیت زناشویی عملکرد جنسی سازگاری زناشویی

رفتن به سایت اصلی

اثربخشی آموزش بازسازی شناختی جنسی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی -پایان نامه رشته روانشناسی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مشاوره خانوادهعنوان:

اثربخشی
آموزش بازسازی شناختی جنسی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی زوجین شهر شیرازچکیده

با توجه به بالا
رفتن آمار طلاق در جامعه و بررسی های انجام شده که نشان می داد یکی از اصلی ترین
عوامل طلاق ها بعد از اعتیاد و مشکلات اقتصادی ، مشکلات جنسی زوجین است ، اهمیت
پرداختن به این مساله مهم و بیان و توضیح و توصیف باورهای غلط جنسی و بالطبع آموزش
بازسازی شناختی جنسی بسیار ضروری است.

متاسفانه به دلیل
مسایل فرهنگی و تربیتی ، بیان مشکلات جنسی و مسایل مرتبط با آن در جامعه ما هنوز
بسیار تابو است و زوجین در اکثر موارد از بازگویی در مورد آن سرباز می زنند ، در
صورتی که ریشه بسیاری از طلاق ها و جدایی ها حتی به دلیل عوامل دیگر ، همچون خیانت
، می تواند ریشه در این باورهای غلط ، نا آگاهی های جنسی و عدم صمیمیت زناشویی
باشد.

هدف از این تحقیق
سنجش تاثیر آموزش بازسازی شناختی جنسی و تاثیر آن بر روی عملکرد جنسی و سازگاری
زناشویی بین زوجین است که به صورت پیش آزمون ، پس آزمون و با دو گروه آزمایش و
کنترل صورت گرفت.

این تحقیق در سال
1395 در سطح شهر شیراز و با نمونه های تصادفی که شامل 30 زوج بود، انجام شد.

طی آن ده جلسه
آموزش در جهت بهبود عملکرد جنسی و ایجاد صمیمیت جنسی و همچنین بیان نقش عوامل
شناختی در روابط زناشویی ، نیز برگزار گردید ، که در نهایت و با انجام پس آزمون
مشخص شد که تفاوت معناداری بین دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده وجود دارد.

بنا بر این پژوهش و نتایج پژوهش های اراه شده مشابه
دیگر ، آموزش بازسازی شناختی جنسی ، منجر به عملکرد بهتر جنسی و بهبود سازگاری
زناشویی شده است .فهرست
مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول. 12

کلیات تحقیق.. 13

مقدمه. 14

بيان مسئله. 15

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 18

اهداف تحقیق.. 20

هدف کلی.. 20

اهداف فرعی.. 20

فرضیه های تحقیق.. 20

فرضیه اصلی.. 20

فرضیه های فرعی.. 20

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 21

الف – تعریف مفهومی.. 21

ب – تعریف عملیاتی.. 21

فصل دوم. 24

مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 24

مقدمه. 25

روابط زناشویی.. 25

بازسازی شناختی.. 28

نگرش ها به رفتار جنسی در بستر تاریخ.. 31

– دوران های اولیه. 31

– تفکرات شرقی.. 32

– تفکرات  قرون وسطی و رنسانس… 32

– قرن بیستم. 33

– فروید. 34

– هولاک الیس… 34

– آلبرت الیس… 35

– مسترز و جانسون. 35

عملکرد جنسی.. 36

دلایل اختلال عملکرد جنسی براساس تحقیقات
انجام شده 38

نظریه های رشد جنسی.. 39

– نظریه یادگیری.. 39

– نظریه شناختی و رشدی.. 39

– نظریه زیست اجتماعی.. 40

– نظریه رشد جنسی فروید. 40

– روانشناسی فردی آدلر. 42

– معنی درمانی فرانکل.. 43

– نظریه اریک فرام. 44

– نظریه کارن هورنای.. 46

– نظریه مزلو. 47

– نظریه فرد مدار راجرز. 48

– نظریه گشتالتی پرز. 48

– نظریه وجود نگری.. 49

– نظریه شناختی.. 50

– گانون و سیمون. 51

– رولومی.. 51

نظریات عملکرد جنسی.. 52

نظریه عملکرد جنسی روزن. 52

نظریه روان زاد. 53

نظریه ارگانی- فیزیکی.. 53

تعریف سازگاری.. 53

خصوصیات سازگاری.. 54

راه های سازش یا سازگاری.. 56

خصوصیات انسان سازگار. 57

تعارضات در زندگی زناشویی.. 58

عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می سازد: 60

عوامل مؤثر بر سازگاری زناشویی.. 61

تحقیقات انجام شده پیشین.. 64

تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 64

تحقیقات انجام شده در خارج کشور. 70

فصل سوم. 73

روش پژوهش… 73

مقدمه. 74

روش تحقیق.. 74

طرح تحقیق.. 74

متغیرهای تحقیق.. 75

جامعه آماری.. 76

حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 76

ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 76

ده خطای شناختی از نظر آلبرت الیس… 80

خطای اول: تفکر همه یا هیچ.. 81

خطای دوم:تعمیم مبالغه آمیز. 81

خطای سوم: فیلتر ذهنی.. 82

خطای چهارم: بی توجهی به امر مثبت.. 82

خطای پنجم :نتیجه گیری شتابزده 83

خطای ششم: درشت نمایی.. 83

خطای هفتم: استدلال احساسی.. 84

خطای هشتم: باید ها 84

خطای نهم: برچسب زدن. 85

خطای دهم : شخصی سازی و سرزنش… 85

جلسه چهارم:آموزش چهارچوب دهی مجدد شناختی.. 86

جلسه پنجم :مهارتهای ارتباطی.. 88

جلسه ششم: آموزش صمیمیت.. 91

جلسه هفتم:آموزش رابطه جنسی.. 95

طبقه بندی نابهنجاری های جنسی در زن و مرد. 97

-2اختلال هویت جنسی.. 98

3-نابهنجاری های کارکرد جنسی (کژکاریهای جنسی
) 99

درمان نابهنجاریهای جنسی.. 100

2-نظریه رفتاری شناختی.. 101

1- تمرکز حسی1  : لذت بردن از نواحی غیر جنسی.. 102

2- تمرکز حسی(2): لذت بردن از نواحی جنسی.. 102

3-تکالیف خود پایی.. 103

4-آموزش آرمیدگی :آرمیدگی ماهیچه ها به نحو
قابل ملاحظه ای اضطراب را کاهش می دهد. 103

5-آموزش بیان هیجانها و خود ابرازی جنسی.. 103

جلسه هشتم. 104

بازسازی نگرش ها و باورهای غیرمنطقی جنسی: 106

افزایش خود گویی های مثبت.. 106

جلسه نهم: 108

جلسه دهم: انجام آزمون و بازخوردها 110

روش آماری و تحلیل داده ها 111

ملاحضات اخلاقی.. 111

فصل چهارم. 112

یافته های تحقیق.. 112

مقدمه. 113

آمار توصیفی.. 113

آمار استنباطی.. 118

فصل پنجم. 124

بحث و نتیجه گیری.. 124

مقدمه. 125

یافته های تحقیق.. 125

بحث و نتیجه گیری.. 127

پیشنهادهای تحقیق.. 129

پیشنهادات کاربردی.. 129

پیشنهادات پژوهشی.. 129

محدودیت های تحقیق.. 130

منابع. 131

abstract. 139

 

 

 

 

فهرست  جداول

عنوان                                                                                             
صفحه

جدول3-1. 75

جدول3-2. 77

جدول4-1: ميانگين و انحراف معيار نمرات پس
آزمون و پيش آزمون عملکرد جنسی در دو گروه آزمایش و کنترل   113

جدول4-2: ميانگين و انحراف معيار نمرات پس
آزمون و پيش آزمون سازگاری زناشویی در دو گروه آزمایش و کنترل. 114

جدول4-4: ميانگين و انحراف معيار نمرات پس
آزمون و پيش آزمون ابعاد سازگاری زناشویی در دو گروه آزمایش و کنترل. 117

جدول 4-5:تحليل کواريانس چند متغيری برای
بررسي اثر متغير گروه ها بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی زوجین.. 118

جدول 4-6: نتایج تحليل کوواریانس مقایسه ميانگين
های نمرات عملکرد جنسی دو گروه در. 119

جدول 4-7: نتایج تحليل کوواریانس مقایسه ميانگين
های نمرات سازگاری زناشویی دو گروه در  120

جدول 4-8: نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات ابعاد
عملکرد جنسی دو گروه  121

جدول 4-9: نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت
گروهی بر میزان نمرات ابعاد سازگاری زناشویی دو گروه  122

 

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
159
مشاهده

کد فایل:30816
انتشار در:۱۳۹۷/۱۰/۱۶
حجم فایل ها:378

اشتراک گذاری:

 قیمت:

18,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
مشکلات جنسی زوجین آموزش بازسازی شناختی جنسی باورهای غلط جنسی صمیمیت زناشویی عملکرد جنسی سازگاری زناشویی

 • دانلود مقاله اثر بازدارندگی نایسین و دمای نگهداری بر روی رشد و فعالیت باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس در

  اثر,بازدارندگی,باکتری,پرفرینجنس,دانلود,دمای,رشد,روی,فعالیت,کلستریدیوم,مقاله,نایسین,نگهداری دانلود فایل اصلی دانلود مقاله اثر بازدارندگی نایسین و دمای نگهداری بر روی رشد و فعالیت باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس در از سایت دانلود فایل چکیده یکی از مشکلات پنیر لاکتیکی ، ایجاد فساد گازی همراه با بوی نامطبوع است…

 • قالب بندی بتنی و انواع قالبهای بتنی

  قالب بندی بتنی و انواع قالبهای بتنی دانلود قالب بندی بتنی و انواع قالبهای بتنی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب بندی بتنی و انواع قالب بندی های بتنی روش اجرای قالب بندی بتنیقالب بندی دیوارهای…

 • بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان

  بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان برچسب ها: بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستانتحقیق بهداشت روانیمقاله بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستانبهداشت روانی pdfمقاله بهداشت روانبهداشت روان در خانوادهبهداشت روان دانش آموزانتعریف…

 • دانلود مجموعه نرم افزار آموزشی کولیس

  دانلود مجموعه نرم افزار آموزشی کولیس دانلود دانلود مجموعه نرم افزار آموزشی کولیس دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل   آموزش ها به صورت فایل فلش متحرک است که درست مشابه فایل ویدئویی میباشد ولی بدون صدا…

 • پاورپوینت درمورد مراحل ساخت پنير

  ارزش غذايى پنير,انواع پنير,اولين كارخانه پنير,پاورپوینت درمورد مراحل ساخت پنير,پنیر خامه ای,تاريخچه اى از پنير,درست كردن انواع پنير اروپايي,قوانین کلی در تهیه انواع پنیر دانلود فایل اصلی پاورپوینت درمورد مراحل ساخت پنير از سایت دانلود فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد…

 • مبانی نظری و پیشینه شبیه‌سازی رفتار آب به هنگام شکست سد

  مبانی نظری و پیشینه شبیه‌سازی رفتار آب به هنگام شکست سد دانلود مبانی نظری و پیشینه شبیه‌سازی رفتار آب به هنگام شکست سد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 3 - 1 - مقدمه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع افسردگی علایم و در مان آن

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع افسردگی علایم و در مان آن دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع افسردگی علایم و در مان آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی دسته بندي : روانشناسی و…

 • دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تحقیق نظریه ها و دیدگاه های رضایت زناشویی(فصل دوم روانشناسی)

  پایان نامه,پيشينه رضایت زناشویی,پيشينه نظري رضایت زناشویی,تعریف رضایت زناشویی,رضایت زناشویی,رضایت زناشویی چیست,عوامل موثر بر رضایت زناشویی,مباني نظري رضایت زناشویی,مباني نظري و پيشينه پژوهش رضایت زناشویی دانلود فایل اصلی دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تحقیق نظریه ها و دیدگاه های…

 • تحقیق بررسی سر چشمه عرفان و تصوف اسلامی

  پایان نامه بررسی سر چشمه عرفان و تصوف اسلامی,پروژه بررسی سر چشمه عرفان و تصوف اسلامی,تحقیق بررسی سر چشمه عرفان و تصوف اسلامی,تصوف عرفان,مقاله بررسی سر چشمه عرفان و تصوف اسلامی دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی سر چشمه عرفان و…

 • پاورپوینت تميز كردن نماي ساختمان

  پاورپوینت تميز كردن نماي ساختمان برچسب ها: تمیز کننده آجر نماپاك كردن شوره اجرنحوه براق كردن آجر نسوزپاك كردن سيمان روي آجرتمیز کاری نمای آجریلیست قیمت شستشوی نمای ساختمانشستشوی آجر نسوزمحلول شستشوی آجر نما رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تميز…

 • پاورپوینت مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری

  پاورپوینت مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری دانلود پاورپوینت مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت مدیریت…

 • پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث :تم 16

  پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث :تم 16 برچسب ها: پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث :تم 16 رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث :تم 16 دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی…

 • پاورپوینت اسپکترومتری تحرک یونی

  پاورپوینت اسپکترومتری تحرک یونی برچسب ها: اسپکترومتری تحرک یونیاجزای مهم دستگاه تحرک یونیمنبع یونششبکه الکتریکی شبکه محافظ ضعف های GC مزایای GC محفظه تزریق رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اسپکترومتری تحرک یونی دسته بندي : صنایع جزئیات و دریافت گزارش…

 • پاورپوینت طرح بافت فرسوده شهر گرمسار

  پاورپوینت طرح بافت فرسوده شهر گرمسار دانلود پاورپوینت طرح بافت فرسوده شهر گرمسار دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت طرح بافت فرسوده شهر گرمسار ،در حجم 32 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک…

 • پاورپوینت تاثیر پوشش گیاهی در صرفه جویی انرژی ساختمان

  پاورپوینت تاثیر پوشش گیاهی در صرفه جویی انرژی ساختمان برچسب ها: دانلود پاورپوینت تاثیر پوشش گیاهی در صرفه جویی انرژی ساختمانتاثیر پوشش گیاهی در صرفه جویی انرژی ساختمانپاورپوینت معماریکاهش مصرف انرژی در تابستانمصرف انرژی در زمستانطراحى بادشکنهاى گياهىپاورپوینت صرفه جویی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و ویژگی های اخلاق حرفه ای و سبک های رهبری (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش نظریه های اخلاق حرفه ای,پيشينه تحقيق نظریه های سبک رهبری,پيشينه نظري اخلاق,چارچوب نظري سبک رهبری,دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف,فصل دوم پايان نامه بررسی اخلاق حرفه ای,مباني نظري اخلاق حرفه ای و سبک رهبری دانلود فایل اصلی…

 • پاورپوینت اختلالات سیستم عصبی

  پاورپوینت اختلالات سیستم عصبی برچسب ها: درمان اختلالات عصبیبیماری های عصبی انسانعلت اختلالات عصبیشایع ترین بیماری های مغز و اعصاببیماری مغزی در جدولاختلال عصبی میفوسونیااختلال عصبی در جدولاختلالات عصبی رشدی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اختلالات سیستم عصبی دسته بندي…

 • پاورپوینت آشنايي با چرخه بهره وری

  پاورپوینت آشنايي با چرخه بهره وری دانلود پاورپوینت آشنايي با چرخه بهره وری دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل آشنايي با چرخه بهره وری 1 1 بهره‌وری: نسبت ستانده به داده است.به عبارتی بهره‌وری نسبت توليد…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع خلاقیت و نوآوری در مدیریت

  دانلود پاورپوینت با موضوع خلاقیت و نوآوری در مدیریت برچسب ها: خلاقیت و نوآوری در مدیریت pptخلاقیت و نوآوری pdfتعریف خلاقیت و نوآورینقش خلاقیت در مدیریتخلاقیت و نوآوری چیستتحقیق در مورد خلاقیت و نوآورینوآوری و خلاقیت در کارآفرینیتفاوت خلاقیت و…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

  ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 ) مقدمه…

 • ادبیات نظری تحریم ها، تحریم های اقتصادی و سیاسی، تحریم های منشوری، تحریم های سازمان ملل

  ادبیات نظری تحریم ها، تحریم های اقتصادی و سیاسی، تحریم های منشوری، تحریم های سازمان ملل دانلود ادبیات نظری تحریم ها، تحریم های اقتصادی و سیاسی، تحریم های منشوری، تحریم های سازمان ملل دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی…

 • طرح توجیهی تولید دستگاه ضد سرما زدگی باغات

  پروژه کارآفرینی طرح دستگاه ضد سرما زدگی باغات,تحقیق,توجیه مالی دستگاه ضد سرما زدگی باغات,دانلود پروژه کارآفرینی,طرح توجیهی صنایع کشاورزی,طرح توجیهی ضد سرمازدگی باغات,طرح دستگاه ضد سرما زدگی باغات,کارافرینی تولید دستگاه مقابله با سرمازدگی باغات دانلود فایل اصلی طرح توجیهی تولید…

 • فایل پاورپوینت ارایه طرح مرمت خانه طبیب زاده اصفهان

  فایل پاورپوینت ارایه طرح مرمت خانه طبیب زاده اصفهان برچسب ها: دانلود پاورپوینت ارایه طرح مرمت خانه طبیب زاده اصفهانارایه طرح مرمت خانه طبیب زاده اصفهانپروژه آشنایی با مرمت ابنیهمرمت ابنیهمرمت خانه طبیب زاده اصفهانپاورپوینت ارایه طرح مرمت خانه طبیب…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق نظام تصمیم گیری و سطح نوآوری و خلاقیت سازمانی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق نظام تصمیم گیری و سطح نوآوری و خلاقیت سازمانی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق نظام تصمیم گیری و سطح نوآوری و خلاقیت سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران

  بررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه ایران برچسب ها: سرمایه فکری عملکرد مالی اندازه شرکت رگرسیون چندگانه بورس اوراق بهادار تهرانبررسي رابطه بين سرمايه فكري و عملكرد مالي شركتهاي موجود در بازار سرمایه…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید مواد گرانول و تولید کفش

  پروژه کارآفرینی تولید کفش,پروژه کارآفرینی تولید مواد شیمیایی گرانول,توجیه فنی کارخانه تولید گرانلول,توجیه مالی سرمایه ساخت کارخانه کفش,خرید طرح,دانلود امکان سنجی راه اندازی کارخانه تولید مواد شیمیایی,طرح توجیهی تولید کفش,طرح کارافرینی ساخت کفش دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی…

 • پاورپوینت تخمین مخازن در چاههای اکتشافی

  پاورپوینت تخمین مخازن در چاههای اکتشافی برچسب ها: انواع چاه نفتعمق چاه نفت ایرانچگونگی حفر چاه نفتقطر چاه نفتچاه اکتشافی چیستعمق چاه نفت چقدر استعمیق ترین چاه نفت ایرانکم عمق ترین چاه نفت ایران رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تخمین…

 • پاورپوینت صنعت گردشگری

  پاورپوینت صنعت گردشگری برچسب ها: صنعت گردشگری چیستصنعت گردشگری در جهانتعریف صنعت گردشگریصنعت گردشگری pdfمقاله صنعت گردشگریآمار صنعت گردشگری در ایرانرتبه ایران در صنعت گردشگریصنعت گردشگری در جدول رفتن به سایت اصلی پاورپوینت صنعت گردشگری دسته بندي : گردشگری جزئیات…

 • پاورپوینت مدیریت دانش

  پاورپوینت مدیریت دانش دانلود پاورپوینت مدیریت دانش دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت دانش؛ در قالب ppt و در 40 اسلاید، قابل ویرایش.     بخشی از متن پاورپوینت: مدیریت دانش را…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم بانکداری اسلامی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم بانکداری اسلامی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم بانکداری اسلامی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم : مطالعات نظری 15 مقدمه…

 • بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران

  بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران برچسب ها: سرمایه اجتماعی توانمندی پلیس تبلیغات پلیس اقتدار پلیس پلیس دانش بنیانپایان نامه بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایرانپروژه بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران رفتن به…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق شناخت شناسی

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق شناخت شناسی دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق شناخت شناسی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه 15 2 - 2 - تاریخچه و مبانی…

 • پاورپوینت درمورد منگنز و کروم

  انتقال,پاورپوینت درمورد منگنز و کروم,جذب,ذخیره و دفع,محتوای کروم برخی غذاها,منابع غذایی و دریافت دانلود فایل اصلی پاورپوینت درمورد منگنز و کروم از سایت دانلود فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد منگنز و کرومقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 18محتویاتمنگنز جذب ، انتقال ، ذخیره…

 • پاورپوینت مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک

  پاورپوینت مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورک برچسب ها: دانلودپاورپوینت مدرسه معماری کوپر یونیون نیویورکمدرسه معماری کوپر یونیون نیویورکپاورپوینت معماریمدرسه کوپر یونیون نیویورکمعماریمعماری پایدار در ساختمانکوپر یونیون نیویورکپروژه معماریمدرسه نمونه خارجیپاورپوینت مدرسه کوپر یونیون رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مدرسه معماری…