بررسی تعیین اثربخشی بازی درمانگری بر کیفیت زندگی و پرخاشگری کودکان پیش¬دبستانی منطقه 4 شهر تهران

بررسی تعیین اثربخشی بازی درمانگری بر کیفیت زندگی و پرخاشگری کودکان پیش¬دبستانی منطقه 4 شهر تهران

برچسب ها:
بازی درمانگری کیفیت زندگی پرخاشگریکودکان

رفتن به سایت اصلی

بررسی تعیین اثربخشی بازی درمانگری بر کیفیت زندگی و پرخاشگری کودکان پیش¬دبستانی منطقه 4 شهر تهران

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

ررسی
تعیین اثربخشی بازی درمانگری بر کیفیت زندگی و پرخاشگری کودکان پیش­دبستانی منطقه 4 شهر تهراناین
پژوهش با هدف بررسی تعیین اثربخشی بازی درمانگری بر کیفیت زندگی و پرخاشگری
کودکان پیش­دبستانی منطقه 4 شهر تهران بود. این پژوهش از نوع شبه آزمايشي بود كه با
روش پيش آزمون – پس آزمون با گروه گواه انجام
شد.جامعه آماری پژوهش حاضر ،كليه کودکان پیش دبستانی
منطقه 4 شهر تهران بودند.نمونه پژوهش شامل 30 نفر (15 نفر گروه گواه و 15 نفر گروه
آزمايش) بودکه به  روش نمونه­ برداری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه
مساوی آزمایش (15 نفر) و گواه  (15 نفر) جایگزین
شدند.ابزارهای پژوهش عبارت بودند
از: پرسشنامه کیفیت زندگی فکس
(2000)وپرسشنامه پرخاشگري پیش­دبستانی (1387). جهت تجزیه و تحلیل 
داده­ها از میانگین و انحراف معیار آزمون لوین و همگنی شیب از رگرسیون و تحلیل کواریانس برای بررسی فرضیه­های پژوهش استفاده
شد.نتایج پژوهش نشان دادند که بازی درمانگری باعث 
افزایش کیفیت زندگی و کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی می­شودفهرست مطالبعنوان  
………………………………………………………………………………………………………صفحه                                                                                      
                           فصل اول:معرفی
پژوهش  
………………………………………………………………………………………………………………….1                                                                          
                   1-گستره
مسئله 
………………………………………………………………………………………………………..2                                                                         
                               1-1مقدمه
………………………………………………………………………………………………………………………2                                                                                                                 
2-1بیان
مسئله  ……………………………………………………………………………………………………..3                                                                                                          
2-اهمیت و ضرورت
 …………………………………………………………………………………………………..6                                                                                                     
3-هدف
پژوهش    …………………………………………………………………………………………………………8                                                                                                      
4-فرضیه های
پژوهش    ……………………………………………………………………………………………………..8                                                                                              
5-متغیرهای
پژوهش  …………………………………………………………………………………………………….8                                                                                                  
6-تعریف
مفهومی(براساس تعریف نظریه پرداز)و عملیاتی(براساس روش اندازه گیری)متغیرها ……………………..8                فصل دوم:مبانی
نظری و پیشینه پژوهش   …………………………………………………………………………………..11                                                                           
1-2بازی
درمانگری   …………………………………………………………………………………………………..12                                                                                                    
1-1-2نظریه های
بازی درمانی  ………………………………………………………………………………………..13                                                                                       
3-1-2کارایی روش
بازی درمانی   ………………………………………………………………………………………………….16                                                                            4-1-2تاثیرات
مثبت بازی در بازی درمانی  …………………………………………………………………………………………….19                                                                           
2-2پرخاشگری    ………………………………………………………………………………………………………..21                                                                                                          عنوان   ……………………………………………………………………………………………………صفحه                                                                                                                
    2-2-2-انواع
پرخاشگری ……………………………………………………………………………………………………..22                                                                                             
         3-2-2دیدگاههای
نظری در مورد پرخاشگری …………………………………………………………………………………..24                                                                    
        4-2-2پیامدهای
پرخاشگری  ………………………………………………………………………………………………….29                                                                                            
   5-2-2پرخاشگری و
رفتار توام با جرات    ………………………………………………………………………………………………….29                                                                             
   3-2کیفیت زندگی …………………………………………………………………………………………………….30                                                                                                         
   3-3-2اهمیت
کیفیت زندگی کودکان  …………………………………………………………………………………………………………31                                                                                    
4-3-2نظریه های
کیفیت زندگی ……………………………………………………………………………………………………………….31                                                                                          
4-2پیشینه پژوهش   …………………………………………………………………………………………………….34                                                                                                        
فصل سوم :روش
شناسی  ……………………………………………………………………………………………………….37                                                                                                  
1.طرح پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………38                                                                                  
                            2.جامعه اماری و
گروه نمونه ………………………………………………………………………………………………………..39                                                                                           1-2جامعه اماری(تعریف
و تبیین)   ………………………………………………………………………………………………………….39                                                        
                              2-2گروه نمونه(تعریف
و تعیین حجم گروه نمونه)  …………………………………………………………………………………….39                                                                      3-2روش نمونه
برداری   ………………………………………………………………………………………………………..40                                                                     
                             4-2ویژگی های
جمعیت شناختی گروه نمونه   ………………………………………………………………………………………….40                                                                           3.ابزارهای
پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………….40                                                                                        
                 عنوان  ……………………………………………………………………………………………….صفحه                                                                                                           
1-3پرسشنامه
کیفیت زندگی  ………………………………………………………………………………………………………..40                                                                                            
الف)معرفی
ابزار(مولف،سال ساخت،تعداد ویه ها،دفعات بازنگری شده و …)   ……………………………………………….40                                       ب)روش اجرا و
نمره گذاری ابزار    …………………………………………………………………………………………………………41                                                                                      
پ) اعتبار و
روایی    ……………………………………………………………………………………………………….41                                                                                                       
2-3پرسشنامه
پرخاشگری پیش دبستانی   ……………………………………………………………………………………………..41                                                                             
الف)معرفی
ابزار(مولف،سال ساخت،تعداد ویه ها،دفعات بازنگری شده و …)  ……………………………………………….41                                       ب)روش اجرا و
نمره گذاری ابزار   ………………………………………………………………………………………………………..41                                                              
                        پ) اعتبار و
روایی   …………………………………………………………………………………..  42                                                                  
                                  4.روش توصیف و
تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………43                                                                      
                 فصل چهارم
:یافته ها   …………………………………………………………………………………………………………..44                                                                             
                      1.توصیف
داده ها 
………………………………………………………………………………………………………..45                                                                               
                  2.تحلیل داده ها    ………………………………………………………………………………………………………….48                                                                         
                               فصل پنجم  :بحث و نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………57                                                                                     
1.جمع بندی و تبیین نتایج  ………………………………………………………………………………………………………58
                                                                                                      2.محدودیت ها ……………………………………………………………………………………………………………………….61                                                                                                                     
3.پیشنهادها   ……………………………………………………………………………………………………………62                                                                                                                       
عنوان                                                                   
                                                             صفحهمنابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………63                                                                                                                         منابع انگلیسی  ………………………………………………………………………………………………………………..67                                                                                         
                              پیوست ها     ………………………………………………………………………………………………….74                                                                                                                           پرسشنامه کیفیت زندگی   ……………………………………………………………………………………………..75                                                                                                            پرسشنامه پرخاگری پیش دبستانی  ………………………………………………………………………………………………83                                                                                                

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………85فهرست جداول عنوان                                                                                                            
       صفحهجدول 4-1، میانگین 
و انحراف استاندارد برای نمرات متغیرهای پژوهش در پیش­آزمون و پس­آزمون  …………………………………………………45                                     جدول 4-2، نتايج
آزمون لوين در مورد پيش فرض تساوي واريانس­هاي نمره­ها متغيرهای تحقيق دو گروه ……………………………………………46                                جدول 4-3 ،نتايج
آزمون کلموگروف ـ اسميرنف در مورد پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات متغیرهای پژوهش  …………………………………47                       جدول 4-4، نتايج
آزمون بررسی پيش فرض همگنی شیب­های خط رگرسیون متغيرهای تحقيق دو گروه …………………………………………………49                                    جدول 4-5، نتايج
تحليل کواريانس چند متغيری (مانکوا) بر روی ميانگين پس آزمون نمرات کیفیت زندگی ……………………………………………49                                گروه­هاي آزمايش و گواه با کنترل پيش آزمون جدول 4-6، نتايج
تحليل کواريانس يک راهه در متن مانکوا بر روی پس آزمون ميانگين کیفیت زندگی گروه­هاي
…………………………….50           
       آزمايش و گواه با کنترل پيش­آزمونجدول 4-7، نتايج
تحليل کواريانس چند متغيری (مانکوا) بر روی ميانگين پس آزمون نمرات پرخاشگری گروه­هاي
 ………………………………..53                     ازمايش و گواه با
کنترل پيش آزمون جدول 4-8- نتايج
تحليل کواريانس يک راهه در متن مانکوا بر روی پس آزمون ميانگين پرخاشگری گروه­هاي  …………………………..54                  آزمايش و گواه با
کنترل پيش­آزمون  فهرست شکل هاعنوان  ……………………………………………………………………………………………..صفحه                                                                                                       

1-3 مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………39         

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
219
مشاهده

کد فایل:30796
انتشار در:۱۳۹۷/۱۰/۱۵
حجم فایل ها:456

اشتراک گذاری:

 قیمت:

18,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بازی درمانگری کیفیت زندگی پرخاشگریکودکان

 • ادبیات نظری تحقیق تنش های محیطی گیاهان

  ادبیات نظری تحقیق تنش های محیطی گیاهان دانلود ادبیات نظری تحقیق تنش های محیطی گیاهان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تنشهاي محيطي : تنش يا استرس واژهاي است که اولين بار توسط دانشمندان…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نان

  دانلود پاورپوینت با موضوع نان برچسب ها: تحقیق نانانواع نان سنتیانواع نان ایرانیتاریخچه ناننام انواع نانانواع نان فانتزیانواع نان صبحانهمعرفی انواع نان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نان دسته بندي : محیط زیست جزئیات و دریافت گزارش…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی دبیرستان معلولان

  برنامه فیزیکی طراحی دبیرستان معلولان,پایان نامه معماري طراحی دبیرستان معلولان,رساله معماري طراحی دبیرستان معلولان,طراحی دبیرستان معلولان,ظوابط و استانداردهای طراحی دبیرستان معلولان,مطالعات معماري طراحی دبیرستان معلولان دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماري طراحی دبیرستان معلولان از سایت دانلود فایل دانلود…

 • امنیت شبکه

  امنیت شبکه برچسب ها: امنیت حملات شبکه فایروال پراکسی الگو رفتن به سایت اصلی امنیت شبکه دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل چکیده : هدف از ارائه ی این پروژه معرفی اصول و مبانی امنیت در…

 • پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی (PSST)

  پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی (PSST) دانلود پرسشنامه غربالگری علایم قبل از قاعدگی (PSST) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل این پرسشنامه توسط استینر و همکاران(2003) ساخته شد و دارای 19 سوال بوده و…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق،بررسي ماشينهاي AC

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق،بررسي ماشينهاي AC برچسب ها: گزارش کاراموزي بررسي ماشينهاي AC کاراموزي بررسي ماشينهاي AC کارورزي بررسي ماشينهاي AC دانلود گزارش کارآموزي بررسي ماشينهاي AC بررسي ماشينهاي AC ماشين رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کاراموزي…

 • دانلود طرح توجیهی تولید ترانس توزیع برق (ترانسفورماتور)

  پروژه کارافرینی ترانس فشارقوی,دانلود پروژه کارآفرینی تولید ترانس برق تقویت,دانلود پروژه کارآفرینی رشته برق,دانلود طرح توجیهی ترانسفورماتور,راه اندازی کارخانه ت,طرح توجیهی ترانس برق,طرح توجیهی تولید ترانس برق,طرح کارافرینی تولید ترانس توزیع برق دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی تولید ترانس…

 • پاورپوینت داده های ساختمان زمین شناسی

  پاورپوینت داده های ساختمان زمین شناسی برچسب ها: زمین شناسی ساختمانی pdfدانلود کتاب زمین شناسی ساختمانی و تکتونیکدانلود رایگان کتاب زمین شناسی ساختمانی حسن مدنیدانلود کتاب زمین شناسی ساختمانی حسن مدنیدانلود رایگان کتاب زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک حسن مدنیلایه…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش فعالیت های فوق برنامه (فصل2 پایان نامه)

  برنامه درسی فوق برنامه,تعریف فوق برنامه,چارچوب نظري,دانلود مباني نظري اهداف فعالیت های فوق برنامه,فصل دوم پايان نامه ارشد,مباني نظري فوق برنامه چیست,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)انواع استراتژی های سرمایه گذاری,نظریه های فعالیت های فوق برنامه دانلود فایل اصلی…

 • طرح توجیهی تاسیس شرکت سنگبری

  توجیه اقتصادی وام سنگبری,دانلود پروژه کارافرینی سنگ های گرانیت,دانلود طرح توجیهی شرکت سنگبری رایگان,طرح تأسیس کارخانه سنگبری,طرح توجیهی تاسیس شرکت سنگبری,طرح توجیهی سنگبری,طرح توجیهی سنگهای تزیینی,کارخانه سنگ بری دانلود فایل اصلی طرح توجیهی تاسیس شرکت سنگبری از سایت دانلود فایل…

 • پاورپوینت با موضوع پرخاشگری

  پاورپوینت با موضوع پرخاشگری دانلود پاورپوینت با موضوع پرخاشگری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پرخاشگری می تواند سبب صدمه رساندن به دیگران از نظر عاطفی و جسمی شود. با پرخاش کردن، اطرافیان با…

 • پیشینه و مبانی نظری کیفیت خدمات بیمارستانی

  پیشینه و مبانی نظری کیفیت خدمات بیمارستانی دانلود پیشینه و مبانی نظری کیفیت خدمات بیمارستانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل کیفیت خدمات بیمارستانی تاریخچه کیفیت مفهوم کیفیت برای اولین بار در فعالیتهای اقتصادی…

 • مبانی نظری و پیشینه مدل کسب‌ و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری

  مبانی نظری و پیشینه مدل کسب‌ و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری دانلود مبانی نظری و پیشینه مدل کسب‌ و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 1 - 2…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع شبکه های کامپیوتری

  دانلود پاورپوینت با موضوع شبکه های کامپیوتری برچسب ها: همه چیز در مورد شبکه های کامپیوتریشبکه های کامپیوتری چیستشبکه های کامپیوتری pdfانواع توپولوژی شبکه های کامپیوتریمزایای شبکه های کامپیوتریتعریف شبکه های کامپیوتریانواع شبکه های کامپیوتریشبکه های کامپیوتری doc رفتن به…

 • دانلود مقاله ارزیابی خواص ضدمیکروبی عصاره گیاه گلپر در طی نگهداری سس مایونز

  پروژه ارزیابی خواص ضدمیکروبی عصاره گیاه گلپر در طی نگهداری سس مایونز,تحقیق ارزیابی خواص ضدمیکروبی عصاره گیاه گلپر در طی نگهداری سس مایونز,خواص ضدمیکروبی,دانلود مقاله ارزیابی خواص ضدمیکروبی عصاره گیاه گلپر در طی نگهداری سس مایونز,عصاره گیاه گلپر دانلود فایل…

 • بررسي عوامل موثر ميزان رضايتمندي مددجويان زندان شهرستان شیراز از عملكرد پرسنل اداري

  پرسنل اداری,زندان,مددجویان دانلود فایل اصلی بررسي عوامل موثر ميزان رضايتمندي مددجويان زندان شهرستان شیراز از عملكرد پرسنل اداري از سایت دانلود فایل تحقیق بررسي عوامل موثر ميزان رضايتمندي مددجويان زندان  شهرستان  شیراز  از عملكرد پرسنل  اداري در حجم 111 صفحه…

 • مبانی نظری پژوهش استراتژی رقابتی

  مبانی نظری پژوهش استراتژی رقابتی دانلود مبانی نظری پژوهش استراتژی رقابتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل استراتژی رقابتی استراتژی پیشینه استراتژی جدول شماره 1 - 2 - تعریف استراتژی ( جهانی زاده ،…

 • مبانی نظری سود،مدیریت سود،حاکمیت شرکتی

  مبانی نظری سود،مدیریت سود،حاکمیت شرکتی دانلود مبانی نظری سود،مدیریت سود،حاکمیت شرکتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق ................................ ................................ ................................ ................ - 9 1 مقدمه . .…

 • قالب پاورپوینت آماده ( شیک )

  قالب پاورپوینت آماده ( شیک ) دانلود قالب پاورپوینت آماده ( شیک ) دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت زیر بنای طراحی پاورپوینت است که از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند نرم افزار پاورپوینت دارای…

 • عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک

  عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک برچسب ها: پایان نامه عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانکپروژه عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانکتحقیق عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانکمفاله عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانکنگین فایل…

 • طرح توجیهی تولید رو فرشی پارچه ای

  پروژه کارافرینی تولید پارچه مخمل,دانلود طرح توجیهی تولید روفرشی,طرح توجيهي احداث کارخانه توليد روفرشي,طرح توجیهی تولید رو فرشی پارچه ای,طرح توجیهی تولید نخ ریسی پنبه ای,طرح کسب و کار احداث کارگاه تولید,طرح های توجیهی تولید لباس و پوشاک و پارچه…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی فردی در جامعه

  ادبیات نظری تاریخچه کیفیت زندگی,پیشینه پژوهشی تعریف کیفیت زندگی,پیشینه تحقیق عوامل موثر بر کیفیت زندگی,کیفیت زندگی پرسشنامه,کیفیت زندگی در روانشناسی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت زندگی کاری,مقاله کیفیت زندگی,نظریه های کیفیت زندگی,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نت برمبنای شرایط

  دانلود پاورپوینت با موضوع نت برمبنای شرایط برچسب ها: نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایطنت اصلاحی cmنگهداری و تعمیرات cmنگهداری و تعمیرات (نت)نگهداری و تعمیرات empm و cm چیستنت پیشگیرانهانواع نگهداری و تعمیرات رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با…

 • دانلود پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

  پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو,پرسشنامه بهره وری هرسی و گلداسمیت,دانلود پرسشنامه بهره وری سازمانی,دانلود رایگان پرسشنامه بهره وری سازما,دانلود رایگان پرسشنامه بهره وری کارکنان,دانلود رایگان پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه…

 • جزوه خلاصه نکات مبحث 11 همراه با حل سوالات ازمون نظام مهندسی

  جزوه خلاصه نکات مبحث 11 همراه با حل سوالات ازمون نظام مهندسی برچسب ها: مبحث 11اجرای صنعتی ساختمانهاپانل پیش ساختهسیستم عایق ماندگارآزمون نظارتآزمون اجراآزمون نظام مهندسیمبحث یازدهمکلید واژه رفتن به سایت اصلی جزوه خلاصه نکات مبحث 11 همراه با حل…

 • بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

  بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس برچسب ها: بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورستحقیق مفهوم عدم تقارن اطلاعاتينظريه بازار كاراي سرمايهمبانی نظری سودحسابداريتئوری اطلاعات نامتقارن رفتن به سایت اصلی بررسی…

 • ادبیات نظری تحقیق تعاریف،انواع وطبقه بندی ودیدگاههای افسردگی

  ادبیات نظری تحقیق تعاریف،انواع وطبقه بندی ودیدگاههای افسردگی دانلود ادبیات نظری تحقیق تعاریف،انواع وطبقه بندی ودیدگاههای افسردگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : تعاريف افسردگي : با توجه به…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع لايه اتصال داده ها

  دانلود پاورپوینت با موضوع لايه اتصال داده ها برچسب ها: وظایف لایه پیوند دادهلایه پیوند داده ها در شبکهپروتکل های لایه پیوند دادهلایه پیوند داده در مدل osiفریم بندی در لایه پیوند دادهپروتکل های لایه data linkdata link چیستکنترل خطا…

 • ادبیات نظری تحقیق انحراف جنسی (فصل دوم )

  ادبیات نظری انحراف جنسی,تحقیق انحراف جنسی,چارچوب نظری انحراف جنسی,فصل دوم پایان نامه انحراف جنسی,مبانی نظری انحراف جنسی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق انحراف جنسی (فصل دوم ) از سایت دانلود فایل دانلود ادبیات نظری تحقیق انحراف جنسی (فصل دوم…

 • پاورپوینت درمورد انواع مؤسسات اقتصادی در ایران

  پاورپوینت درمورد انواع مؤسسات اقتصادی در ایران برچسب ها: پاورپوینت درمورد انواع مؤسسات اقتصادی در ایرانتاریخچه قانون گذاری شرکتهای تجاری در ایران طبقه بندی واحدهای اقتصادی عناصر تشکیل دهنده شرکت مشخصات شرکتهای تجاريمجامع عمومی شرکتهای مختلط سهامی و غیرسهامیویژگیهای شرکتهای…

 • تئوري حسابداري (2)

  تئوری حسابداری دانلود فایل اصلی تئوري حسابداري (2) از سایت دانلود فایل تحقیق تئوري حسابداري (2) در حجم 24 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:منطق زيربنايي تهيه صورت تغييرات در وضعيت مالي:APB…

 • پروژه کدینگ ویدئو-کارشناسی ICT

  پروژه کدینگ ویدئو,کارشناسی ICT دانلود فایل اصلی پروژه کدینگ ویدئو-کارشناسی ICT از سایت دانلود فایل پروژه کدینگ ویدئو در 7 فصل و در فایل word به همراه فهرست در اختیارتان قرار گذاشته شده است.حجم فایل : 3 مگابایتتعداد صفحات فایل…

 • پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

  بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل,بهداشت روانی سالمندان,پایان نامه بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل,سالمندی,سلامت راونی,سلامت روانی سالمندان دانلود فایل اصلی پایان…

 • پیشینه ومبانی نظری يژوهش نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان

  پیشینه ومبانی نظری يژوهش نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان دانلود پیشینه ومبانی نظری يژوهش نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست : درگیری والدین در امور تحصیلی…

 • پاورپوینت ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

  پاورپوینت ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برچسب ها: در قالب ppt و در 23 اسلاید قابل ویرایش رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي…