بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد –

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد –

برچسب ها:
اثر بخشی سازمانارتباط سازماندهی قدرت

رفتن به سایت اصلی

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد –

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد  –  سال تحصیلی 85-84-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی  مقدمه

دنيايي را تصور كنيد كه در آن
«ارتباط«وجود ندارد؛ در اين دنيا انسان،تنها و انفرادي زندگي مي كند و هرگز
مشاركتي در تجربه اندوزي و علم ورزي ندارد! هرگز نمي تواند براي فائق آمدن بر
مشكلات و محدوديتهاي شخصي،از اتحاد و يكپارچگي برخوردار شود! هرگز سهمي در
اختراعات نداشته و از شانس و فرصت زيادي بهره مند نخواهد شد! در چنين جهاني انسان
نمي تواند از ديگران تاثير بپذيرد و به گونه اي متقابل بر آنان تاثير بگذارد. در
يك كلام:تصور چنين جهاني اگر ناممكن نباشد،دشوار است.

اين تصور بسيار مشكل است؛ زيرا ارتباط
طرح چنين سوالي را درزندگي بشري از ميان برده و غير قابل بحث نموده است. دنيايي كه
ما در آن بسر مي بريم بسيار مبهم و پيچيده است. در جهاني بدون وجود ارتباط، تمدن-
به مفهومي كه امروز مي شناسيم- امكان وجود و ظهور نداشته است. ما به وسيله
ارتباط،موفق شده ايم علوم و آموخته ها و تلاشهايمان راتجزيه و تركيب كنيم.
تواناييها و تلاشها و آموخته هاي علمي ما را قادر ساخته است تا ظرفيت علمي،تكنولوژي
و فرهنگي مان توسعه يافته و رو به تكامل و تعالي بروند بدون وجود يك زمينه مناسب
براي ايجاد ارتباط با يكديگر در سطحي قابل قبول انسان هرگز نمي توانست موقعيت ما
قبل تاريخ را پشت سر گذاشته و به پيشرفتهاي كنوني دست يابد.

ارتباط از اين جهت مهم است كه سازماندهي
را امكان پذير مي سازد و سازمانها نيز به نوبه خود افراد را قادر مي سازند تا در
روش زندگي به سيستمهاي سازمان يافته موجود دسترسي پيدا كنند. در هر حال اهميت و
مفهوم واقعي يك ارتباط خوب مي تواند از ديدگاه ها و جنبه هاي گوناگون مورد توجه
قرار گيرد.

بنا به تعريف، سازمانها براي بقاي خود
به كنش و واكنش متقابل و يا ارتباط نياز دارند بنابراين منطقي است اگر بگوئيم درك
و شناخت بهتري از ارتباط موجب ارتقاي سازمانها مي شود.

از طرف ديگر قدرت به عنوان يك عامل و
عنصر بسيار مهم در اداره امور جوامع و سازمانها همواره دلمشغولي دولتمردان و
مديران بوده است. مديران،قدرت را به عنوان جزئي بسيار سازنده در ساختار سازمان و
وسيله اجراي تــعهــــدات آن مي دانند.

قدرت به عنوان مهمترين و نافذترين پديده اجتماعي
جوامع انساني شناخته شده است. نتايج نفوذ قدرت در كليه سطوح سازمانهاي اجتماعي تجربه
شده است. چون قدرت بخشي مهم و تاثير گذار در حيات سازماني مي باشد،محققين تلاش
زيادي براي توضيح مسائل سازماني در اصطلاح «روابط قدرت» مطرح كرده اند، اول اينكه،
واحدهاي تابعه سازمان را متاثر مي سازد،و دوم، در سطوح سازماني و روابط بين افراد
سازمان تاثير قابل توجه مي گذارد. فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

چکیده

فصل
یکم : مقدمه پژوهش

1-1- عنوان
تحقيق: ……………………………… 1

1-2- مقدمه ……………………………………. 1

1-3- بيان
مساله: ………………………………. 2

1-4- اهميت و
ضرورت پژوهش ……………………….. 7

1-5-‌ اهداف
پژوهش: ……………………………… 9

الف- هدف كلي: …………………………………. 9

ب – اهداف
جزئي:………………………………… 9

1-6-  پرسشهاي پژوهش: …………………………… 9

الف- اصلي:…………………………………….. 9

ب- فرعي:………………………………………. 9

1-7-‌ متغيرهاي
پژوهش: …………………………… 10

متغير پيش بين:…………………………………. 10

 متغير ملاك:……………………………………. 10

متغير تعديل
كننده ……………………………… 10

متغير كنترل …………………………………… 10

1-8-‌ تعاريف
علمي واژه ها:……………………….. 10

1-9- تعاريف
عملياتي واژه ها: ……………………. 14

فصل دوم : بررسی
پیشینه پژوهش

مقدمــه……………………………………….. 16

الف- بررسی نظریه‌ها……………………………… 19

2-1- ارتباطات………………………………….. 19

2-1-1- اهمیت ارتباطات…………………………… 19

2-1-2- تعاریف ارتباطات………………………….. 22

2-1-3- فرآیند ارتباط……………………………. 26

2-1-3-1- منبع …………………………………. 26

2-1-3-2- رمزگذاری………………………………. 27

2-1-3-3- وسیله…………………………………. 27

2-1-3-4- رمزگشایی………………………………. 28

2-1-3-5- دریافت کننده…………………………… 28

2-1-3-6- بازخورد……………………………….. 29

2-1-4- مسیر ارتباطات……………………………. 29

2-1-4-1- ارتباطات عمودی…………………………. 29

الف- مسیر رو به پایین…………………………… 29

ب- ارتباطات رو به بالا…………………………… 30

2-1-4-2- ارتباطات در سطح افقی……………………. 31

2-1-5- مدل ارتباطات…………………………….. 32

2-1-6- اصول ارتباطات……………………………. 35

2-1-7- ارتباطات سازمانی از
دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت.. 38

2-1-7-1- دیدگاه کلاسیک‌ها در
مورد ارتباطات:…………. 38

2-1-7-2- نظریه نئوکلاسیک‌ها و
ارتباطات……………… 40

2-1-7-3- دیدگاه
سیستمی در مورد ارتباطات…………… 40

2-1-7-4- دیدگاه اقتضایی و
ارتباطات……………….. 41

2-1-7-5- دیدگاه مراوده‌ای یا
تعاملی در مورد ارتباطات… 41

2-1-8- اثربخشی در ارتباطات
میان فردی …………….. 42

2-1-9- ویژگی‌های اثربخشی…………………………. 43

2-1-9-1- گشودگی………………………………… 43

2-1-9-2- همدلی…………………………………. 45

2-1-9-3- حمایتگری………………………………. 46

2-1-9-4- مثبت گرایی…………………………….. 46

2-1-9-5- تساوی…………………………………. 47

2-1-9-6- همانندی «تشابه با
هم» و «تخالف با هم»…….. 47

2-1-10- موانع ارتباطی ………………………….. 48

2-2- قدرت …………………………………….. 61

2-2-1- اهميت قدرت………………………………. 61

2-2-2- تعاريف قدرت……………………………… 62

2-2-3- قدرت در سطوح مختلف
سازمان ………………… 65

2-2-3-1- قدرت در سطح عمودي………………………. 65

2-2-3-1-1- منابع قدرت مديران
رده‌ي عالي سازمان……… 66

2-2-3-1-2- منابع قدرت مديران
رده مياني سازمان……… 69

2-2-3-1-3- منابع قدرت مديران
رده‌ي پايين سازمان…….. 69

2-2-3-2 – قدرت در سطح افقي………………………. 71

2-2-4- روابط قدرت………………………………. 72

2-2-4-1-  رابطه صف و
ستاد……………………….. 73

2-2-4-2- تشكيل دسته‌ها و
ائتلاف……………………. 74

2-2-5- منابع قدرت بر اساس
پژوهش‌هاي فرنچ و راون…….. 75

2-2-6- انواع رويكردها به قدرت
…………………… 77

2-2-6-1- راسل و قدرت:…………………………… 78

2-2-6-2- هيكس، گولت و قدرت: …………………….. 79

2-2-6-3- گالبرايت و قدرت: ………………………. 81

2-2-6-4- اتزيوني و قدرت:………………………… 83

ب- پيشينه پژوهشهاي انجام شده ……………………. 85

2-3- پژوهش‌هاي پيرامون
ارتباطات سازماني……………. 85

2-3-1- پژوهش‌‌هاي انجام شده
در داخل كشور:…………… 85

2-3-2- پژوهش‌هاي انجام شده در
خارج از كشور:………… 89

2-4- پژوهشهاي پيرامون منابع
قدرت ………………… 99

2-4-1-  پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور…………… 99

2-4-2-  پژوهش‌هاي انجام شده و در خارج از  كشور…….. 108

نتیجه گیری کلی ……………………………….. 121

فصل سوم: روش
پژوهش

3-1- جامعه آماری………………………………. 123

3-2- گروه نمونه ………………………………. 123

3-3- روش و طرح نمونه‌برداری……………………… 124

3-4- حجم نمونه………………………………… 124

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها………………………. 125

3-5-1- پرسشنامه اثر بخشی
ارتباطات سازمانی………… 126

3-5-2- پرسشنامه منابع قدرت
«شرایخیم و هینکین»…….. 127

3-6- تعیین روایی و اعتبار
پرسشنامه………………. 128

3-6-1- روایی………………………………….. 128

3-6-2- اعتبار…………………………………. 128

3-7- نوع مطالعه (روش گردآوری
داده‌ها-…………….. 131

3-8- طرح پژوهش و روش تجزیه و
تحلیل داده‌ها………… 131

فصل چهارم :
یافته‌های پژوهش

مقدمــه………………………………………. 133

تبديلهاي انجام شده بر روي
متغيرها جهت تغيير مقياس:… 134

4-1- توصیف داده‌ها:…………………………….. 135

4-1-1- توصيف مولفه هاي منابع
قدرت:………………. 135

توصیف منابع قدرت بر حسب قدرت
غالب مديران:………… 138

4-1-2- توصیف مؤلفه‌های
اثربخشی ارتباطات سازمانی……. 126

4-1-3- توصیف سایر داده‌ها……………………….. 154

4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها
بررسی فرضیات…………… 158

4-2-1- نتایج و یافته‌های سوالهای
پژوهشی ………….. 158

فصل پنجم:‌
تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش

5-1- تجزیه و تحلیل نتایج
پژوهش………………….. 178

5-2- محدودیت‌های پژوهش …………………………. 191

5-3- پیشنهادها………………………………… 192

5-3-1- پیشنهاد به برنامه‌ریزان:………………….. 192

5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران :…………………… 193

فهرست جداول

عنوان                                                      صفحه

جدول 2-1: منابع قدرت مديران رده‌ي پايين سازمان…….. 70

جدول 2-2- اولویت شایستگی‌های مورد نیاز مدیران تربیت بدنی   92

جدول شماره 2-2-: مقايسه شايستگي‌هاي مورد نياز مديران و كارآموزان
تربيت بدني…………………………………………. 96

جدول شماره 2-3-  مقايسه
شايستگي‌هاي مديران باشگاه‌هاي ورزشي 97

جدول شماره 3-1: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای  126

جدول شماره 3-2: امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای  127

جدول 3-3 : دسته‌بندی سوالهای پرسشنامه منابع قدرت…… 127

جدول 4-1-1- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت پاداش… 135

جدول 4-1-2- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت اجبار… 136

جدول 4-1-3- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت قدرت قانون   136

جدول 4-1-4- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت تخصص…. 137

جدول 4-1-5- میانگین و انحراف معیار منبع قدرت مرجعیت.. 138

جدول 4-1-6- جدول توزیع فراوانی منابع قدرت سازمانی…. 139

جدول 4-1-7- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت پاداش……. 141

جدول 4-1-8- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت اجبار……. 142

جدول 4-1-9- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت قانون……. 143

جدول 4-1-10- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت مرجعیت….. 144

جدول 4-1-11- جدول توزیع فراوانی منبع قدرت تخصص……. 145

جدول 4-1-12- میانگین و انحراف معیار ارتباطات اثر بخش. 146

جدول 4-1-13- میانگین و انحراف معیار بازخورد………. 147

جدول 4-1-14- میانگین و انحراف معیار تعدد کانالهای ارتباطی 147

جدول 4-1-15- میانگین و انحراف معیار اثربخشی ارتباطات سازمانی   148

جدول 4-1-16- جدول توزیع فراوانی ارتباط اثربخش…….. 149

جدول 4-1-17- جدول توزیع فراوانی بازخور…………… 150

جدول 4-1-18 جدول توزیع فراوانی تعدد کانالهای ارتباطی. 151

جدول 4-1-19- جدول توزیع فراوانی اثربخشی ارتباطات سازمانی  152

جدول 4-1-20 جدول توزیع فراوانی مولفه اثر بخشی غالب… 153

جدول 4-1-21- جدول توزیع فراوانی رشته تحصیلی………. 154

جدول 4-1-22 میانگین و انحراف معیار سنوات خدمت…….. 155

جدول 4-1-23- میانگین و انحراف معیار سابقه مدیریت….. 156

جدول 4-1-24- جدول توزیع فراوانی مدرک تحصیلی………. 156

جدول 4-2-1- ضريب همبستگی بين منبع قدرت پاداش و اثر بخشی ارتباطات
سازمانی………………………………………. 158

جدول 4-2-2- ضريب همبستگی بين منبع قدرت اجبار و اثر بخشی ارتباطات
سازمانی………………………………………. 159

جدول 4-2-3- ضريب همبستگی بين منبع قدرت مرجعيت و اثر بخشی ارتباطات
سازمانی160

جدول 4-2-4- ضريب همبستگی بين منبع قدرت تخصص و اثر بخشی ارتباطات    160

جدول 4-2-5- ضريب همبستگی بين منبع قدرت قانون و اثر بخشی ارتباطات
سازمانی………………………………………. 161

جدول 4-2-6- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت پاداش به تفکيک
رشته تحصيلی162

جدول 4-2-7- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت اجبار به تفکيک
رشته تحصيلی……………………………………….. 163

جدول 4-2-8- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت قانون به تفکيک
رشته تحصيلی164

جدول 4-2-9- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت مرجعيت به تفکيک
رشته تحصيلی164

جدول 4-2-10- آزمون من ويتنی برای مقايسه منبع قدرت تخصص به تفکيک
رشته تحصيلی165

جدول 4-2-11 – ضريب همبستگی بين منابع قدرت و سابقه مديريت       168

جدول 4-2-12- ضريب همبستگی بين منابع قدرت و سنوات خدمت     170

جدول 4-2-13- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه يک  171

جدول 4-2-14- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه دو
172

جدول 4-2-15- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه سه  173

جدول 4-2-16- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه
چهار…………………………………………….. 174

جدول 4-2-17- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه
پنج …………………………………………….. 175

جدول 4-2-18- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در ناحيه شش  176

جدول 4-2-19- آزمون کروسکال واليس برای بررسی منابع قدرت در
ناحيه هفت 177 

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
470
مشاهده

کد فایل:30828
انتشار در:۱۳۹۷/۱۰/۱۷
حجم فایل ها:1347

اشتراک گذاری:

 قیمت:

9,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
اثر بخشی سازمانارتباط سازماندهی قدرت

 • طرح توجیهی و کارآفرینی روش ساخت ساچمه بلبرینگ و ساچمه های فولادی

  پروژه کارآفرینی تولید ساچمه فولادی,توجیه فنی احداث کارخانه تولید ساچمه,تولید ساچمه,خرید پروژه کارآفرینی تولید ساچمه,خرید طرح تولید ساچمه,دانلود امکان سنجی ساخت ساچمه گرد,طرح توجیهی تولید ساچمه فولادی,طرح تولید ساچمه بلبرینگ دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی روش ساخت ساچمه…

 • پاورپوینت بررسی سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پیشرفته

  پاورپوینت بررسی سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پیشرفته برچسب ها: مقاله سیستم های اطلاعات مدیریتمقاله سیستم های اطلاعات مدیریت pdfانواع سیستم های اطلاعاتی مدیریتکتاب سیستم های اطلاعات مدیریتمقاله در مورد سیستم های اطلاعات مدیریت misسیستم اطلاعات مدیریت pptجزوه سیستم های اطلاعات…

 • تحقیق: هنر از دیدگاه امام خمینی (ره)

  تحقیق: هنر از دیدگاه امام خمینی (ره) برچسب ها: دانلود تحقیقتحقیق وصایا09358978227نگار زمانیتحقیق هنر از دیدگاه امام خمینیدانلود تحقیق دیدگاه امام خمینیهنر از دیدگاه امام خمینیدانلود تحقیق دیدگاه امام خمینی از هنر رفتن به سایت اصلی تحقیق: هنر از دیدگاه…

 • مبانی نظری نقش والدین در بزهکاری نوجوانان

  مبانی نظری نقش والدین در بزهکاری نوجوانان دانلود مبانی نظری نقش والدین در بزهکاری نوجوانان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری نقش والدین در بزهکاری نوجوانان پيش گفتار مطالعه انحرافات و کجروی…

 • پاورپوینت مراقبتهای ویژه و تروما

  پاورپوینت مراقبتهای ویژه و تروما برچسب ها: مراقبتهای ویژه و تروما اندوکاردیت عفونیپرولاپس دریچه میترالنارسایی میترال طبقه بندی بالینیسندرم دیسترس تنفسی منحنی تفکیک اکسی هموگلوبین رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مراقبتهای ویژه و تروما دسته بندي : پزشکی جزئیات و…

 • پاورپوینت درمورد کودک آزاری و حمایت های کیفری

  به چه رفتارهایی کودک آزاری می گوییم,پاورپوینت درمورد کودک آزاری و حمایت های کیفری,کودک آزاری چگونه صورت می گیرد,کودک آزاری چیست,نشانه ها در والدین یا مراقبین,نشانه های احتمالی آزار جسمی نشانه ها در کودکان,نشانه های احتمالی غفلت نشانه ها در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی و ورزش

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی و ورزش دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهداشت روانی و ورزش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی و ورزش فصل…

 • پاورپوینت زندگینامه و آثار استیون هال

  پاورپوینت زندگینامه و آثار استیون هال دانلود پاورپوینت زندگینامه و آثار استیون هال دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار استیون هال،در حجم 231اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از…

 • پیشینه ومبانی نظری خودتنظیمی

  پیشینه ومبانی نظری خودتنظیمی دانلود پیشینه ومبانی نظری خودتنظیمی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : خودتنظیمی : 3 - 3 - 1 ) خود تنظیمی رفتار : ویژگی یادگیرندگان خودنظم جو…

 • پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ)

  پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ) دانلود پرسشنامه اضطراب کتل (CAQ) دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل بنام خدا مقیاس اضطراب کتل منبع : کتاب روانشناسی بالینی مولفان : پرون و پرون مترجمان : دکتر پریرخ دادستان دکتر…

 • پاورپوینت حسابداری تورمی

  پاورپوینت حسابداری تورمی دانلود پاورپوینت حسابداری تورمی دسته بندي : حسابداری جزئیات و دریافت گزارش فایل   بخشی از متن پاورپوینت با افزایش درآمدهای نفتی طی دو سال اخیر با توجه به وابستگی بودجه به نفت، دولت برای استفاده از…

 • چارچوب نظری تحقیق و سوابق تحقیقاتی مفاهیم شخصیت و دلزدگی زناشویی (فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش بررسی دلزدگی زناشویی در زنان,پيشينه تحقيق دلایل دل‌زدگی زناشویی,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری دلزدگی زناشویی ( فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد بررسی دلزدگی زناشویی د,مباني نظري دلزدگی زناشویی چیست؟ دانلود…

 • پاورپوینت با موضوع اختلالات رفتاری کودکان

  پاورپوینت با موضوع اختلالات رفتاری کودکان دانلود پاورپوینت با موضوع اختلالات رفتاری کودکان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل دوران کودکی از مهم ترین مراحل زندگی است که در آن شخصیت فرد پایه ریزی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی شغلی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری علايم هشداردهنده فرسودگي شغلي,پیشینه تحقیق افسردگي,دانلود مباني نظري تعریف فرسودگي شغلي,فصل دوم پايان نامه,مباني نظري شيوه هاي مقابله با فرسودگي شغلي,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) فرسودگی شغلی,مبانی نظری مقابله با فرسودگي شغلي دانلود فایل اصلی مبانی…

 • دانلود طرح توجیهی تولید پودر ماهی

  پروژه کارافرینی تولید پودر روغن,دانلود طرح توجیهی پودر و روغن ماهی,طرح توجیهی تولید پودر ماهی,طرح توجیهی رایگان تولید پودر ماهی,طرح توجیهی کارخانه پودر ماهی,طرح خط تولید پودر ماهی,طرح کارافرینی تولید پودر ماهی دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی تولید پودر…

 • پرسشنامه سبک هویت(ISI)

  پرسشنامه سبک هویت(ISI) دانلود پرسشنامه سبک هویت(ISI) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل معرفی پرسشنامه سبک هویت (ISI) پرسشنامه سبک هویت (برزونسکی، 1992b) یک مقیاس 40 سوالی است که 11 سوال آن مربوط به…

 • مبانی نظری روش تحلیل پوشش داده ها (DEA)

  مبانی نظری روش تحلیل پوشش داده ها (DEA) دانلود مبانی نظری روش تحلیل پوشش داده ها (DEA) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل روش تحلیل پوشش داده ها 2 - 2 - 13 اندازه…

 • ادبیات نظری تحقیق فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی

  ادبیات نظری تحقیق فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی دانلود ادبیات نظری تحقیق فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، رانت، تقلب، پارتی بازی، اخاذی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی…

 • تحقیق کودک آزاری و تبیه کودکان و راهای مقابله با آن

  تحقیق کودک آزاری و تبیه کودکان و راهای مقابله با آن,کودک آزاری دانلود فایل اصلی تحقیق کودک آزاری و تبیه کودکان و راهای مقابله با آن از سایت دانلود فایل کودک آزاری و تبیه کودکان و راهای مقابله با آن…

 • پاورپوینت جوشکاری پلاستیکها

  پاورپوینت جوشکاری پلاستیکها برچسب ها: خدمات جوش پلاستیکجوش پلاستیک چیستدستگاه جوشکاری پلاستیکجوش پلاستیک با هویهﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﻮﺵ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺩﺳﺘﯽاموزش جوش پلاستیکقیمت دستگاه جوش پلاستیکقیمت دستگاه جوش پلاستیک دستی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت جوشکاری پلاستیکها دسته بندي : برق و الکترونیک…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری بررسی روند تغییرات دما و بارش

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری بررسی روند تغییرات دما و بارش دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری بررسی روند تغییرات دما و بارش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 . پیشینه…

 • پاورپوینت با موضوع ازدواج

  پاورپوینت با موضوع ازدواج دانلود پاورپوینت با موضوع ازدواج دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل صداقت از مهمترین عوامل موفقیت در ازدواج است و اگر دو طرف، از همان ابتدا صادقانه با یکدیگر روبرو…

 • ادبیات نظری تحقیق مفهوم سلامت روان از دیدگاههای مختلف (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری مفهوم سلامت روان از دیدگاههای مختلف,پیشینه پژوهش سلامت روان,پیشینه نظری مفهوم سلامت روان از دیدگاههای مختلف,فصل دوم پایان نامه مفهوم سلامت روان از دیدگاههای مختلف,مبانی نظری مفهوم سلامت روان از دیدگاههای مختلف دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق…

 • دانلود پاورپوینت کارگزاران بورس

  بورس کارگزار,پاورپوینت کارگزاران بورس,دانلود پاورپوینت درباره کارگزاران بورس,شرکت کارگزاری,شکایت از کارگزاران در بورس,کارگزاران بورس,کارگزاران متخلف فرابورس و بورس,کارمزد معاملات,کالا مجوز سبدگردانی,مدیریت ریسک,مدیریت مالی,معاملات برخط دانلود فایل اصلی دانلود پاورپوینت کارگزاران بورس از سایت دانلود فایل نوضیحاتی درباره فایل:این فایل شامل…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش بلوغ سازمانی (فصل دوم)

  پایان نامه مفهوم بلوغ سازمانی,پيشينه پژوهش بلوغ سازمانی,پیشینه تحقیق بلوغ سازمانی,دانلود مباني نظري بلوغ سازمانی,مباني نظري بلوغ سازمانی,مباني نظري و پيشينه پژوهش بلوغ سازمانی,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش بلوغ سازمانی (فصل دوم) از سایت…

 • چارچوب نظری تحقیق وپیشینه پژوهش مزایا ومدلهای مدیریت دانش

  چارچوب نظری تحقیق وپیشینه پژوهش مزایا ومدلهای مدیریت دانش دانلود چارچوب نظری تحقیق وپیشینه پژوهش مزایا ومدلهای مدیریت دانش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل چارچوب نظری تحقیق وپیشینه پژوهش مزایا ومدلهای مدیریت دانش…

 • پاورپوینت در مورد تیروئید

  پاورپوینت در مورد تیروئید دانلود پاورپوینت در مورد تیروئید دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل بخشی از متن فایل : غده تیروئید یک غده پروانه ای شکل در جلوی گردن و زیر حنجره است و دارای دو…

 • پاورپوینت سرطان دهان

  پاورپوینت سرطان دهان برچسب ها: متخصص سرطان دهاناشکال مختلف سرطان دهانآیا سرطان دهان کشنده استسن سرطان دهانعامل سرطان دهانفرق آفت و سرطان دهانعکس سرطان دهان و زبانازمایش تشخیص سرطان دهان رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سرطان دهان دسته بندي :…

 • دانلود مقاله طرح مرمت خانه آوانسیان رشت

  آوانسیان,خانه,دانلود,رشت,طرح,مرمت,مقاله دانلود فایل اصلی دانلود مقاله طرح مرمت خانه آوانسیان رشت از سایت دانلود فایل چکیدهمعماری گیلان مانند معماری دیگر مناطق ایران پهناور، تابع ویژگیهای اقلیمی است. خانه آوانسیان در یکی از محلات قدیمی شهر رشت قرار دارد. در این…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

  دانلود پاورپوینت با موضوع بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود برچسب ها: پاورپوینت بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجودمشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجودملزومات و فرضیات طراحی بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود مشخصات مصالح و ارزیابی وضعیت موجود ملزومات و فرضیات طراحی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع پروژه پروار 100 راس گوسفند بلوچي

  دانلود پاورپوینت با موضوع پروژه پروار 100 راس گوسفند بلوچي برچسب ها: پروژه کارآفرینی پروژه پروار 100 راس گوسفند بلوچيتحقیق پروژه پروار 100 راس گوسفند بلوچيمقاله پروژه پروار 100 راس گوسفند بلوچيجزوه پروژه پروار 100 راس گوسفند بلوچيطرح توجیهی پروژه…

 • چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم تبلیغات و کانال توزیع (فصل دوم)

  ادبیات نظری تبلیغات,پیشینه پژوهش ابعاد تبلیغات و کانال توزیع,تبلیغات و کانال توزیع (فصل دوم),چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم تبلیغات و کانال توزیع (فصل دوم),دانلود مبانی نظری کانال توزیع,مبانی نظری تبلیغات و کانال توزیع (فصل دوم) دانلود فایل…

 • پاورپوینت استادیوم ماراکانا برزیل

  پاورپوینت استادیوم ماراکانا برزیل دانلود پاورپوینت استادیوم ماراکانا برزیل دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت معرفی استادیوم ماراکانا برزیل،در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: این استادیوم میزبان بازی های جام جهانی…

 • پاورپوینت زایمان، وضع حمل و نفاس

  پاورپوینت زایمان، وضع حمل و نفاس دانلود پاورپوینت زایمان، وضع حمل و نفاس دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت زایمان، وضع حمل و نفاس ،در حجم 95 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: زایمان…

 • مبانی نظری و پیشینه برونسپاري خدمات شهری

  مبانی نظری و پیشینه برونسپاري خدمات شهری دانلود مبانی نظری و پیشینه برونسپاري خدمات شهری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 1 - 2 - مقدمه 21 2 - 2 - سابقه برونسپاري 22…