بررسی رابطه سبک های فرزند پروری وتعهد مذهبی والدین باالتزام عملی به اعتقادات اسلامی دردانش آموزان

بررسی رابطه سبک های فرزند پروری وتعهد مذهبی والدین باالتزام عملی به اعتقادات اسلامی دردانش آموزان

برچسب ها:
اطلاعات جمعیت نگارانه سبک های فرزند پروری والدین تعهد مذهبی التزام عملی به اعتقادات اسلامیدانش آموزان

رفتن به سایت اصلی

بررسی رابطه سبک های فرزند پروری وتعهد مذهبی والدین باالتزام عملی به اعتقادات اسلامی دردانش آموزان

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. )

گرایش: روانشناسی اسلامی (مثبت گرا)

عنوان:

بررسی رابطه سبک های فرزند پروری وتعهد مذهبی
والدین باالتزام عملی به اعتقادات اسلامی دردانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدایی شهرستان اقلیدچکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه
سبک های فرزند پروری وتعهد مذهبی والدین باالتزام عملی به اعتقادات اسلامی در دانش آموزان دختر
مقطع ششم ابتدایی شهرستان اقلید انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود.
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دخترکلاس ششم ابتدایی شهرستان اقلید
درسال 94- 95 بوده که با روش نمونه گیری تصادفی
ساده تعداد 150 دانش آموز
و والدین آنان به عنوان نمونه انتخاب شده اند.
برای جمع آوری داده ها ازچهار پرسشنامه مقیاس اطلاعات جمعیت نگارانه، پرسشنامه ی
سبک های فرزند پروری فرم والدین (بامریند،1973)، پرسشنامه ی تعهد مذهبی (جان بزرگی،1388) و مقیاس التزام عملی به
اعتقادات اسلامی ( نویدی و عبدالهی،1380) استفاده شد. سه فرضیه در این پژوهش مورد
بررسی قرار گرفته که نتایج حاصل از تحلیل آن ها به این شرح بوده است: 1- بین سبک های
فرزند پروری والدین با التزام عملی به اعتقادات اسلامی دانش آموزان رابطه آماری
معنا داری وجود ندارد، به جز شیوه استبدادی مادران که با بعد التزام عملی به
روزه در دانش آموزان رابطه آماری مثبت معنا داری داشته است. 2- پایبندی مذهبی  مادران با التزام عملی
به نماز و روزه ، دوسو گرایی مذهبی پدران با التزام عملی به نماز، و پایبندی مذهبی پدران با التزام به دیگر احکام
شرعی و التزام عملی به اعتقادات اسلامی در دانش آموزان رابطه آماری مثبت معنا داری
داشته است. حال آن که دوسو
گرایی مذهبی مادران با التزام عملی به روزه در دختران کلاس ششم
ابتدایی شهر اقلید رابطه آماری منفی
معنا داری داشته است. 3- عوامل جمعیت
نگارانه (سن و شغل والدین و
قومیت) بر سبک فرزند پروری و تعهد مذهبی والدین و التزام عملی به اعتقادات اسلامی
دانش آموزان مورد مطالعه تاثیر آماری معنا
داری نداشته است.فهرست 
مطالبعنوان                                                                                        
                                  صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………..1  مقدمه……………………………………………………………………………2فصل اول: کلیات1-1. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………..51-2 . اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………81-3. اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………..101-4. فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………101-5 . تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………101-5-1. سبک های فرزند پروری………………………………………………………………………………………………………101-5-2. تعهد مذهبی والدین…………………………………………………………………………………………………………….111-5-3. التزام عملی به اعتقادات اسلامی………………………………………………………………………………………….111-6 . تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………….121-6-1. سبک های فرزند پروری………………………………………………………………………………………………………121-6-2. تعهد مذهبی والدین…………………………………………………………………………………………121-6-3.  التزام عملی به اعتقادات اسلامی……………………………………………………………………………………………12فصل دوم: پیشینه تحقیق2-1.
 مقدمه……………………………………………………………………………………………………….142-2- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………142-2-1
. مفهوم
سازی
وسبک
فرزند
پروری…………………………………………………………………………………………142-2-2.
نظریه
تاثیر
خانواده………………………………………………………………………………………..152-2-3
. نظریه­تحول­روانی­اجتماعی…………………………………………………………………………………….162-2-4 . ­­روش های­ارتباطی­ والدین ­و­فرزندان­……………………………………………………………………………………….172-2-5 . دیدگاه ضرورت اقتدار و نفوذ در خانواده……………………………………………………………………………….192-2-6 . سبک های والدینی…………………………………………………………………………………….202-2-7. نظریه
تاثیرخصوصیات کودک…………………………………………………………………………………………………212-2-8 . فواید سبک فرزند پروری مقتدرانه از دیدگاه استینبرگ، المن و مانتس……………………………..222-2-9. ­نظریه رفتار و رابطة انسان با هر نظام…………………………………………………………………………………….222-2-10.
نظریه نگرش های والدین نسبت به فرزندان……………………………………………………………………….252
-2-11. نظریه پذیرش وتفاهم……………………………………………………………………………………………………262-2-12.
­نظریه­­عواقب­منطقی­………………………………………………………………………………………262-2-13. الگوی فرضی والد-کودک………………………………………………………………………………………………….272-2-14. سبک های فرزند پروری تریکمن و فای………………………………………………………………………….272-2-15. چهار زمینه پرورش مرتبط با طبقه
اجتماعی-اقتصادی…………………………………………………..282-2-16. دیدگاه تعهد والدین……………………………………………………………………………………302-2-17
. دیدگاه قرآن در فرزند پروری…………………………………………………………………………………………..302-22-18.
روش های فرزند پروری دراحادیث وروایات اسلامی………………………………………………………..362-33.
تعهد مذهبی……………………………………………………………………………………………… 432-3-1
. مفهوم سازی و تعریف تعهد مذهبی……………………………………………………………………………………432-3-2 . نظریه تعهد ودینداری فرانکل………………………………………………………………………………………………442-3-3 . متعهد
بودن به دین در نظریه یونگ…………………………………………………………………………………..462-3-4 . دیدگاه دینی ويتگنشتاين……………………………………………………………………………………………………492-3-5 . نظریه اهمیت ووابستگی دین بر روان انسان……………………………………………………………………..502-3-6 . دیدگاه همدلی و درون نگرى پديدارشناختى……………………………………………………………………..532-3-7. ­­نظریه­­تحولی­­شش­مرحله­ای­فولرولوین……………………………………………………………………………………..542-3-8. تعهد مذهبی ازدیدگاه قرآن………………………………………………………………………………………………. 562-3-9. تعهد مذهبی از دیدگاه احادیث و
روایات اسلامی……………………………………………………………….692-4. التزام عملی به اعتقادات اسلامی………………………………………………………………………………………………..722-4-1. مفهوم سازی وتعریف التزام عملی به اعتقادات اسلامی………………………………………………………722-4-2. نظریه خصوصیات روانی نوجوان استانلی هال………………………………………………………………………732-4-3. دیدگاه
اعتماد اساسی…………………………………………………………………………………………………………..
752-4-4. نظریه مراحل شناختی دررشددینی…………………………………………………………………………………… 772-4-5. نظریه تحول
تفکر دینی گلدمن……………………………………………………………………………………………792-4-6. نظریه مراحل تحول دینی الکايند…………………………………………………………………………………………812-4-7. دیدگاه فاولرازمفهوم ایمان…………………………………………………………………………………………………….832-4-8. التزام عملی به اعتقادات اسلامی از دیدگاه قرآن………………………………………………………………….8822-4-9.
التزام عملی به اعتقادات اسلامی از دیدگاه احادیث و روایات اسلامی………………………………….902-5 . پیشینه مطالعات
داخلی……………………………………………………………………………………………………………..922-6 . پیشینه
مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………1002-7. جمع بندی………………………………………………………………………………………………….106فصل سوم: روش تحقیق3-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………..1113-2. روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………1113-3. جامعه آماری ونمونه…………………………………………………………………………………………………………………1113-4 . روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………….1123-4-1. مقیاس اطلاعات جمعیت نگارانه…………………………………………………………………………………………1123-4-2. پرسشنامه ی سبک های فرزند پروری فرم والدین………………………………………………………….1123-4-3. پرسشنامه ی تعهد مذهبی…………………………………………………………………………………………………1143-4-4. مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی……………………………………………………….1143-5. روش اجرا……………………………………………………………………………………………….1163-5. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………..1163-6 . اخلاق پژوهش……………………………………………………………………………………..117فصل چهارم: نتایج4-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………1194-2. تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………………………………………………………………………..1194-3. تحلیل استنباطی
فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………..124فصل پنجم: نتیجه­گیری و
پیشنهادات5-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………1325-2.  رابطه سبک های
فرزند پروری والدین با التزام عملی به اعتقادات اسلامی دردانش آموزان …………………………………………………………………………………………………..1325-3. رابطه بین تعهد مذهبی والدین با التزام عملی به اعتقادات  اسلامی در دانش آموزان …………..1485-4. تاثیرعوامل جمعیت نگارانه (سن و شغل والدین و
قومیت) بر سبک فرزند پروری، تعهد مذهبی و التزام عملی به اعتقادات اسلامی در دانش آموزان 
………………………………………………………………………………..1665-5 . جمع بندی…………………………………………………………………………………………….1695-6 . پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….1705-6-1. پیشنهادات
کاربردی………………………………………………………………………………1705-6-2. پیشنهادات
پژوهشی……………………………………………………………………………….1715-7. محدودیت
هاي پژوهش…………………………………………………………………………………..171منابع و ماخذ :فهرست منابع فارسی وعربی………………………………………………………………………………………..172فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………..181چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………184

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                                     
  صفحه

جدول شماره4-1.  سن مادر………………………………………………………………………………………………………………119

جدول شماره4-2 . شغل مادر……………………………………………………………………………………………………………120

جدول شماره4-3 . سن پدر ……………………………………………………………………………………………………………..120

جدول شماره4-4 . شغل پدر …………………………………………………………………………………………………………….121       

جدول شماره4-5 . قومیت…………………………………………………………………………………………………………………121

جدول شماره4-6 .  وضعیت شاخص های توصیفی سبک فرزند پروری در
والدین موردمطالعه……..121

جدول شماره4-7.  وضعیت شاخص های توصیفی تعهد مذهبی در والدین
مورد مطالعه……………..
122

 جدول شماره4-8 .  وضعیت شاخص های توصیفی التزام عملی به اعتقادات
اسلامی در دانش آموزان مورد مطالعه………………………………………………………………………………………..123

جدول شماره 4-9.  بررسی رابطه سبک
فرزند پروری پدران  و مادران  با التزام عملی به اعتقادات اسلامی در دانش
آموزان آموزان مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………124

جدول
شماره 4-10.  بررسی رابطه تعهد مذهبی
والدین پدران  ومادران با التزام عملی
به اعتقادات اسلامی در نوجوانان دختر شهرستان اقلید……………………………………………………………………………………………..127

جدول شماره 4-11. تحلیل چند متغیره تاثیر عوامل جمعیت
نگارانه (سن والدین ، شغل والدین و قومیت) بر سبک فرزند پروری، تعهد مذهبی و
التزام عملی به اعتقادات اسلامی در
دانش آموزان…….130

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
218
مشاهده

کد فایل:30794
انتشار در:۱۳۹۷/۱۰/۱۵
حجم فایل ها:711

اشتراک گذاری:

 قیمت:

18,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
اطلاعات جمعیت نگارانه سبک های فرزند پروری والدین تعهد مذهبی التزام عملی به اعتقادات اسلامیدانش آموزان

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش های تامین مالی و ساختار سرمایه (فصل 2)

  پيشينه,چارچوب نظري روشهای تامین مالی,دانلود مباني نظري ساختار سرمایه,فصل دوم پايان نامه ارشد مدیریت سود,مباني نظري روشهای تامین مالی,مباني نظري مدیریت تامین مالی و تامین منابع,مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش های تامین مالی و ساختار سرمایه (فصل 2) دانلود…

 • پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و خط مشی های تقسیم سود

  پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و خط مشی های تقسیم سود دانلود پیشینه و مبانی نظری حاکمیت شرکتی و خط مشی های تقسیم سود دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری امید به زندگی

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری امید به زندگی دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری امید به زندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اُمید به زندگی : یکی دیگر از جنبه های روان شناختی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نمودار جزء و نمودار پیکربندی (استقرار)

  دانلود پاورپوینت با موضوع نمودار جزء و نمودار پیکربندی (استقرار) برچسب ها: نمودار دیاگرامنمودار حالتنمودار umlنمودار object diagramآموزش رسم نمودارهای umlنمودار مورد کاربریآموزش رسم نمودار حالترسم نمودار use case diagram رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نمودار جزء…

 • پاورپوینت اندیشه اسلامی

  پاورپوینت اندیشه اسلامی برچسب ها: اندیشه اسلامیفجزوه اندیشه اسلامیاسلایدهای اندیشه اسلامیپاورپوینت اندیشه اسلامیدانلود اسلاید اندیشه اسلامیدانلود آموزش اندیشه اسلامیآموزش اندیشه اسلامی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اندیشه اسلامی دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل عنوان فایل…

 • پیشینه و مبانی نظری شیوه فرزندپروری و تعاریف آن

  پیشینه و مبانی نظری شیوه فرزندپروری و تعاریف آن دانلود پیشینه و مبانی نظری شیوه فرزندپروری و تعاریف آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل شیوه فرزندپروری و تعاریف آن اصطلاح فرزندپروری از ریشه…

 • پیشینه و مبانی نظری استرس، استرس شغلي واسترس زنان کارمند

  پیشینه و مبانی نظری استرس، استرس شغلي واسترس زنان کارمند دانلود پیشینه و مبانی نظری استرس، استرس شغلي واسترس زنان کارمند دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق استرس ، استرس…

 • تحقیقات پیشین تعاریف و نظریه های فراشناخت

  پیشین,تحقیقات,تعاریف,فراشناخت,نظریه,های دانلود فایل اصلی تحقیقات پیشین تعاریف و نظریه های فراشناخت از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های فراشناخت (فصل دوم) در 24 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ…

 • فایل پاورپوینت نحوه ی نورپردازی در محیط های آموزشی

  فایل پاورپوینت نحوه ی نورپردازی در محیط های آموزشی برچسب ها: دانلود پاورپوینت نحوه ی نورپردازی در محیط های آموزشینورپردازی در محیط های آموزشینور در معمارینحوه ی نورپردازی در محیط های آموزشیپاورپوینت نورپردازی در محیط آموزشیپاورپوینت نحوه ی نورپردازی در…

 • مبانی نظری و پیشینه نظری سرسختی روانشناختی(فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري سرسختی روانشناختی,پيشينه پژوهش سرسختی روانشناختی,پیشینه نظری سرسختی روانشناختی,چارچوب نظري سرسختی روانشناختی,دانلود مباني نظري سرسختی والدین,فصل دوم سرسختی روانشناختی,مباني نظري سرسختی روانشناختی,مباني نظري و پيشينه پژوهش سرسختی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه نظری سرسختی روانشناختی(فصل دوم پایان…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع سوالات امتحانات علوم راهنمایی (پایه اول)

  دانلود پاورپوینت با موضوع سوالات امتحانات علوم راهنمایی (پایه اول) برچسب ها: نمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم با جوابنمونه سوال علوم هشتم نوبت دومنمونه سوالات علوم هشتم نوبت دوم 96نمونه سوالات علوم هشتم فصل به فصلنمونه سوالات درس به…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش خودکشی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش خودکشی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش خودکشی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مفهوم خودکشی خودكشي يكي از معضلات اجتماعي است كه ‏ امروزه با توجه به پيچيده ‏ تر…

 • تحقیق بررسي تكنولوژي ساخت و توليد دستگاه خودپرداز ايراني (ATM )

  ATM,atm چیست؟,انتقال تكنولوژي,تحقیق atm,تكنولوژي ATM,تكنولوژي دستگاه هاي ATM,تكنولوژي دستگاه هاي ATM در ايران,دستگاه خودپرداز ايراني,شبکه atm,فناوری atm,مقاله نحوه کار atm دانلود فایل اصلی تحقیق بررسي تكنولوژي ساخت و توليد دستگاه خودپرداز ايراني (ATM ) از سایت دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • پروپوزال طرح كتابخانه ي عمومي در مقياس ناحيه ي شهري؛ فضايي براي تعاملات اجتماعي

  پروپوزال طرح كتابخانه ي عمومي در مقياس ناحيه ي شهري,تعاملات اجتماعی,فضايي براي تعاملات اجتماعي دانلود فایل اصلی پروپوزال طرح كتابخانه ي عمومي در مقياس ناحيه ي شهري؛ فضايي براي تعاملات اجتماعي از سایت دانلود فایل پروپوزال طرح كتابخانه ي عمومي…

 • بررسی و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانیERP باروش تاپسیس

  بررسی و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار برنامه ریزی منابع سازمانیERP باروش تاپسیس برچسب ها: برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) مدل تاپسیس ( TOPSIS)پایان نامه بررسی و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موفقیت در…

 • مبانی نظری عملکرد کارکنان

  مبانی نظری عملکرد کارکنان دانلود مبانی نظری عملکرد کارکنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عملکرد کارکنان عملکرد وتعاریف آن 2 _ 8 ) انواع عملکرد 2 _ 9 ) عملکرد کارکنان 2 _…

 • پاورپوینت سقف کرومیت

  پاورپوینت آشنایی با سقف کرومیت,پاورپوینت سقف,پاورپوینت سقف کرومیت,دانلود پاورپوینت سقف کرومیت,سقف پليمري كرميت,سقف تيرچه وبلوك كرميت,سقف ضربي كرميت,سقف كامپوزيت كرميت,سقف کرومیت,معرفی سقف کرومیت دانلود فایل اصلی پاورپوینت سقف کرومیت از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت آشنایی با سقف کرومیت،در حجم…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره وارکان اصلی مذاکره

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره وارکان اصلی مذاکره دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره وارکان اصلی مذاکره دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق مذاکره وارکان اصلی مذاکره فصل دوم :…

 • پاورپوینت نمودارهای اقلیم شناسی

  آشنایی با انواع نمودارهای اقلیم شناسی,اقلیم شناسی,انواع نمودار اقلیم شناسی,بررسی نمودارهای اقلیم شناسی,پاورپوینت اقلیم شناسی,پاورپوینت نمودارهای اقلیم شناسی,دانلود پاورپوینت نمودارهای اقلیم شناسی,نمودارهای اقلیم شناسی دانلود فایل اصلی پاورپوینت نمودارهای اقلیم شناسی از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت نمودارهای اقلیم شناسی،در…

 • پیشینه تحقیق صادرات

  پیشینه تحقیق صادرات دانلود پیشینه تحقیق صادرات دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل صادرات شرایط صادرات : الف : تجزیه و تحلیل رقبا : ب : تجزیه و تحلیل شرکت : ج : تجزیه…

 • پاورپوینت روش دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني

  پاورپوینت روش دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني برچسب ها: پاورپوینت روش دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني انواع زباله ها مواد زائد خطرناک (مخاطره آميز)پسماندهاي پزشکي تقسيم بندي مواد زايد بيمارستاني کميت مواد زايد بيمارستاني زباله هاي پزشکيمراحل کنترل مواد زايد خطرناک روشهاي…

 • پاورپوینت مقایسه شهر آمل و استانبول

  پاورپوینت مقایسه شهر آمل و استانبول برچسب ها: دانلود پاورپوینت مقایسه شهر آمل و استانبول مقایسه شهر آمل و استانبولمقایسه معماری شهر آمل و استانبولمعماری شهر استانبولمعماری شهر آملپاورپوینت مقایسه شهر آمل و استانبولپاورپوینت مقایسه معماری شهر آمل و استانبول…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق اضطراب امتحان

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق اضطراب امتحان دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق اضطراب امتحان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری اضطراب امتحان علایم اضطراب مدل‌ها و نظریه‌های اضطراب امتحان 1 - نظریه توجهی…

 • مبانی نظری تعاریف و نظریه گروه درمانی(فصل 2)

  تعاریف,درمانی(فصل,گروه,مبانی,نظری,نظریه دانلود فایل اصلی مبانی نظری تعاریف و نظریه گروه درمانی(فصل 2) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه گروه درمانی(روان درمانی حمایتی گروهی) (فصل دوم) در 33 صفحه در قالب word , قابل…

 • پاورپوینت آشنایی با آهک

  پاورپوینت آشنایی با آهک دانلود پاورپوینت آشنایی با آهک دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با آهک(مصالح ساختمانی)،در حجم 36 اسلاید قابل ویرایش ،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: آهک از…

 • پاورپوینت تولید مثل (علوم تجربی سوم راهنمایی)

  پاورپوینت تولید مثل (علوم تجربی سوم راهنمایی) برچسب ها: علوم سوم دبستانکتاب علوم سوم راهنمایی قدیمدانلود کتاب علوم اول راهنماییتولید مثل در انسانتولید مثل چیستانواع تولید مثلتولید مثل درجانداراندانلود فیلم تولید مثل انسانتولید مثل انسان عکسچه جاندارانی هر دو نوع…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سواد مالی و رفاه مالی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری سواد مالی و رفاه مالی,پیشینه پژوهش سواد مالی و رفاه مالی,پیشینه تحقیق سواد مالی و رفاه مالی,چارچوب نظری سواد مالی و رفاه مالی,فصل دوم پایان نامه سواد مالی و رفاه مالی,مبانی نظری سواد مالی و رفاه مالی دانلود…

 • پیشینه و مبانی نظری مفهوم رشد و توسعه اقتصادی و بازارکار

  پیشینه و مبانی نظری مفهوم رشد و توسعه اقتصادی و بازارکار دانلود پیشینه و مبانی نظری مفهوم رشد و توسعه اقتصادی و بازارکار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم مهارت ابراز وجود (فصل دوم)

  pdf,پيشينه پژوهش ابراز وجود چیست,پيشينه تحقيق کتاب جرات ورزی,پيشينه نظ,چارچوب نظري ابراز وجود,دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ومولفه ها ی فراشناخت,فصل دوم پايان نامه مهارت جرات ورزی pdf,مباني نظري مهارت ابراز وجود و جرات مندی دانلود فایل اصلی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع شبکه های کامپیوتری

  دانلود پاورپوینت با موضوع شبکه های کامپیوتری برچسب ها: همه چیز در مورد شبکه های کامپیوتریشبکه های کامپیوتری چیستشبکه های کامپیوتری pdfانواع توپولوژی شبکه های کامپیوتریمزایای شبکه های کامپیوتریتعریف شبکه های کامپیوتریانواع شبکه های کامپیوتریشبکه های کامپیوتری doc رفتن به…

 • پاورپوینت آموزش کامل تزریقات

  پاورپوینت آموزش کامل تزریقات دانلود پاورپوینت آموزش کامل تزریقات دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آموزش کامل تزریقات ،در حجم 62 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: وسایل تزریقات : 1- داروی تجویز شده…

 • بررسی تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاري شرطی وغیرشرطی

  بررسی تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاري شرطی وغیرشرطی برچسب ها: بررسی تاثیر عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه كاري شرطی وغیرشرطیعملکرد و کارایی مدیریتعدم تقارن اطلاعاتیخطای پیش بینی سودعوامل موثر بر خطاي پیش بینی سودتعریف محافظه کارینقش اطلاعاتی…

 • پاورپوینت الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه

  پاورپوینت الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه دانلود پاورپوینت الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه (Shuffled Frog Leaping Algorithm) ، در حجم 53 اسلاید قابل ویرایش. …

 • پیشینه و مبانی نظری دلبستگی شغلی

  پیشینه و مبانی نظری دلبستگی شغلی دانلود پیشینه و مبانی نظری دلبستگی شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : دلبستگی شغلی : 2ـ1ـ15ـ تعاریف دلبستگی شغلی 2ـ1ـ16ـ الگوی مؤثر بر دلبستگی…

 • جهانی شدن اقتصادی و حقوق بشر

  جهانی شدن اقتصادی,حقوق بشر دانلود فایل اصلی جهانی شدن اقتصادی و حقوق بشر از سایت دانلود فایل تحقیق جهانی شدن اقتصادی و حقوق بشر در حجم 133 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن…