بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور-

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور-

برچسب ها:
جنس پایگاه اقتصادی اجتماعی درونی شدن ارزشها هماهنگی ارزشهای گروهی تایید دیگران رضایت از خود هویت اجتماعی هویت دینی هویت خانوادگی هویت ملی

رفتن به سایت اصلی

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور-

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل
موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ،
خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه
اقتصادی –
اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید
دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند .

این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه
برای جمع آوری داده ها استفاده شده است . جامعه آماری تمام دانش آموزان پایه اول و
دوم و سوم متوسطه نیشابور (15336 نفر) می باشند . حجم نمونه 375 نفر شد که 190 نفر
دانش آموز پسر و 185 نفر دانش آموز دختر را در بر می گیرد . شیوه نمونه گیری قشر
بندی است که نمونه ها از رشته های عمومی ، انسانی ، تجربی ، ریاضی ، فنی و حرفه ای
و کار و دانش به تفکیک جنس و پایه تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب شده است . تجزیه و
تحلیل داده ها با   استفاده از t-test و ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) و تحلیل مسیر صورت گرفته است .

 نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل (میزان
رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها، هماهنگی ارزشهای گروهی و تایید دیگران ) با متغیر
وابسته هویت اجتماعی و سه بعد آن (ملی ، دینی، خانوادگی) رابطه معنا دار مثبت وجود
داشت . یعنی با افزایش متغیرهای مستقل متغیر وابسته هم افزایش می یابد .  و بین متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با هویت
اجتماعی رابطه معناداری وجود نداشت . ولی با بعد ملی رابطه معنا دار و معکوس و با
بعد خانوادگی رابطه معنادار و مثبت وجود داشت . یعنی هر چه پایگاه اقتصادی – اجتماعی والدین
بالاتر باشد ، هویت ملی آنان ضعیف تر و هویت خانوادگی آنها ، قوی تر می شود . بین
متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه معنا
دار وجود داشت . بدین معنا که : دختران هویت دینی قوی تری نسبت به پسران داشتند  .

 فهرست
مطالب

عنوان                                                      صفحه

چکیده    …………………………………………………………………………………………………………………………….    1

فصل اول : طرح تحقیق      

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..   3

2-1 موضوع تحقیق
………………………………………………………………………………………………………… 3

3-1 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………   4

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………..    4

5-1 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..   5

6-1 محدود زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………….. 5

7-1پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..  5

1-7-1 تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………  5

2-7-1تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………..   8

3-7-1 جمع بندی نتایج تحقیقات ……………………………………………………………………………………….   10

8-1 تعاریف مربوط به هویت…………………………………………………………………………………………….. 11

9-1 موانع و تنگناهای تحقیق
…………………………………………………………………………………………….  14

فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری …………………………………………………………………………………..    16

1-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..   17

2-2 مباحث نظری …………………………………………………………………………………………………………..   17

1-2-2 دورکیم ………………………………………………………………………………………………………………..    17

2-2-2 پارسونز
…………………………………………………………………………………………………………………   18

3-2-2 ماکس وبر …………………………………………………………………………………………………………….. 20

4-2-2 کنش متقابل نمادی………………………………………………………………………………………………….    22

5-2-2 کولی …………………………………………………………………………………………………………………….    23

6-2-2 مید ………………………………………………………………………………………………………………………. 24

7-2-2 گافمن……………………………………………………………………………………………………………………    26

8-2-2 نظریه هویت (بورک) ……………………………………………………………………………………………….   27

 

عنوان                                                      صفحه

3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق …………………………………………………………………………..    30

4-2 پرسشهای تحقیق
…………………………………………………………………………………………………….. 31

5-2 فرضیات تحقیق
……………………………………………………………………………………………………….   31

6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………….   32

فصل سوم : روش تحقیق
………………………………………………………………………………………………..  34

1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-3 نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 35

3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..  35

1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق
……………………………………………………………………………… 35

2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..  38

4-3 متغیرهای مستقل و وابسته …………………………………………………………………………………………. 42

5-3 شاخص سازی متغیر های تحقیق
…………………………………………………………………………………  43

1-5-3 شاخص سازی متغیرهای مستقل ……………………………………………………………………………… 43

2-5-3 شاخص سازی متغیرهای وابسته ……………………………………………………………………………… 45

6-3 قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ)
……………………………………………………………………….    46

7-3 اعتبار تحقیق
…………………………………………………………………………………………………………….. 47

8-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..    47

9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………    48

1-9-3 تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………  48

2-9-3 شیوه نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………. 49

10-3 واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………… 50

11-3 تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات ……………………………………………………..    50

12-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………..  50

فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق…………………………………………………………………………..    51

1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 52

2-4 توصیف دستاوردهای تحقیق
………………………………………………………………………………………..  52

1-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس ……………………………………………………………    52

عنوان                                                      صفحه

2-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی ……………………………………………….. 53

3-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی………………………………………………. 53

4-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر………………………………………………    54

5-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر………………………………………………   54

6-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه
خانواده……………………………………… 55

7-2-4 بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان ……………………………………………………………….    57

8-2-4 بررسی میزان تایید دیگران ……………………………………………………………………………………….   58

9-2-4 بررسی میزان درونی کردن ارزشها ……………………………………………………………………………   59

10-2-4 بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی ……………………………………………………………… 60

11-2-4 بررسی میزان پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانش آموزان …………………………………………………    61

12-2-4 بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان …………………………………………………………………. 62

13-2-4 بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان ……………………………………………………………    63

14-2-4 بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان …………………………………………………………………….  64

15-2-4 بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان ……………………………………………………………..  65

فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق…………………………………………………………………….. 66

1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 67

2-5 آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………….    67

1-2-5 آزمون فرضیه 1: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت
اجتماعی» دانش آموزان …………………   67

1-1-2-5 آزمون فرضیه 1/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت
دینی» دانش آموزان ……………………   68

2-1-2-5آزمون فرضیه 2/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت
خانوادگی» دانش آموزان………………  68

3-1-2-5 آزمون فرضیه 3/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت
ملی» دانش آموزان …………………….   69

2-2-5آزمون فرضیه 2 : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی – اجتماعی»
و« هویت اجتماعی»….  69

1-2-2-5 آزمون فرضیه 1/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی-
اجتماعی» و «هویت دینی» ………….   70

2-2-2-5 آزمون فرضیه 2/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی-
اجتماعی» و «هویت خانوادگی» …..   70

3-2-2-5 آزمون فرضیه 3/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی-
اجتماعی» و «هویت ملی» ……………  71

3-2-5 آزمون فرضیه 3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت
اجتماعی» ……………………  71

1-3-2-5 آزمون فرضیه 1/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود»
و «هویت دینی» ………………………..    71

عنوان                                                       صفحه

2-3-2-5 آزمون فرضیه 2/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود»
و «هویت خانوادگی»………………….    72

3-3-2-5 آزمون فرضیه 3/3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و
«هویت ملی»…………………………..  
72

4-2-5 آزمون فرضیه 4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت
اجتماعی»……………………………   73

1-4-2-5 آزمون فرضیه 1/4: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و
«هویت دینی» ……………………………..   73

2-4-2-5 آزمون فرضیه 2/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و
«هویت ملی» ……………………………….  74

3-4-2-5 آزمون فرضیه 3/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و
«هویت ملی» ………………………………   74

5-2-5 آزمون فرضیه 5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها»
و «هویت اجتماعی» ………………    74

1-5-2-5 آزمون فرضیه 1/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن
ارزشها» و «هویت دینی» …………………..    75

2-5-2-5 آزمون فرضیه 2/5: بررسی رابطه بین «درونی کردن
ارزشها» و «هویت خانوادگی» …………….   75

3-5-2-5 آزمون فرضیه 3/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن
ارزشها» و «هویت ملی» …………………….   76

6-2-5 آزمون فرضیه 6 : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای
گروهی» و «هویت اجتماعی»……..    76

1-6-2-5 آزمون فرضیه 1/6: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای
گروهی» و «هویت دینی»…………. 77

2-6-2-5 آزمون فرضیه 2/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای
گروهی» و «هویت خانوادگی»…..    77

3-6-2-5 آزمون فرضیه 3/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای
گروهی» و «هویت ملی»…………. 78

3-5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) ……………………………………………………………………….    78

1-3-5 تحلیل چند متغیری هویت دینی ……………………………………………………………………………….    78

2-3-5 تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی ……………………………………………………………………………   80

3-3-5 تحلیل چند متغیری هویت ملی………………………………………………………………………………….. 82

4-3-5 تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی………………………………………………………………………….   84

4-5  تحليل مسير………………………………………………………………………………………………………………. 86

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها
…………………………………………………………………………………. 92

1-6 خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 93

2-6 جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….  94

3-6 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………….   99

فهرست منابع و ماخذ
………………………………………………………………………………………………………… 102

پیوست

 

                                             فهرست جداول

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول1-3    ميزان
آلفاي كرانباخ …………………………………………………………………………………………..    47

جدول 2-3   ميزان
دانش آموزان در حال تحصيل در مقطع متوسطه نيشابوربه تفكيك جنس ،

رشته و پايه تحصيلي…………………………………………………………………………………………………………….  48

جدول 3-3  توزيع حجم
نمونه به تفكيك پايه تحصيلي و جنس………………………………………………… 49

جدول 4-3  توزيع حجم
نمونه به تفكيك جنس ، پايه و رشته تحصيلي……………………………………..  50  

جدول 1-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب جنس ………………………………………………………………….. 52

جدول 2-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب پايه تحصيلي …………………………………………………………. 53

جدول 3-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب رشته تحصيلي………………………………………………………… 53

جدول 4-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب تحصيلات پدر……………………………………………………….. 54

جدول 5-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب تحصيلات مادر………………………………………………………. 55

جدول 6-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب درآمد ماهيانه خانواده……………………………………………… 56

جدول 7-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب ميزان رضايت از خود……………………………………………….   57

جدول 8-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب مورد تاييد ديگران بودن…………………………………………..   58

جدول 9-4  توزيع
دانش آموزان بر حسب دروني كردن ارزشها ………………………………………………   59

جدول10-4 توزيع دانش آموزان بر حسب هماهنگي ارزشهاي گروهي……………………………………..   60

جدول11-4 توزيع دانش آموزان بر حسب پايگاه اقتصادي اجتماعي…………………………………………..    61

جدول12-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ديني……………………………………………………    62

جدول13-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت خانوادگي……………………………………………. 63

جدول 14-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت ملي……………………………………………………    64

جدول15-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميز ان هويت اجتماعي…………………………………………….. 65

جدول 1-5   آزمون
تفاوت ميانگين هويت اجتماعي بر حسب
جنس…………………………………………..    67

جدول 2-5   آزمون
تفاوت ميانگين هويت ديني بر حسب جنس ……………………………………………..    68

جدول 3-5   آزمون
تفاوت ميانگين هويت خانوادگي بر حسب جنس………………………………………..  68

جدول 4-5   آزمون
تفاوت ميانگين هويت ملي بر حسب جنس………………………………………………..  69

جدول 5-5   همبستگي
پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت
اجتماعي…………………………………………. 69

جدول 6-5   همبستگي
پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت ديني………………………………………………   70

عنوان                
                                                                                                  صفحه

جدول 7-5   همبستگي
پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت
خانوادگي……………………………………….   70

جدول 8-5   همبستگي
پايگاه اقتصادي – اجتماعي با هويت ملي………………………………………………… 71

جدول 9-5  همبستگي
رضايت فرد از خود با هويت
اجتماعي…………………………………………………… 71

جدول 10-5   همبستگي
رضايت فرد از خود با هويت ديني…………………………………………………………   72

جدول 11-5  همبستگي
رضايت فرد از خود با هويت خانوادگي………………………………………………….. 72

جدول 12-5  همبستگي
رضايت فرد از خود با هويت ملي…………………………………………………………    73

جدول 13-5  همبستگي
مورد تائيد ديگران بودن با هويت
اجتماعي……………………………………………   73

جدول 14-5 همبستگي مورد تائيد ديگران بودن با هويت ديني……………………………………………………    73

جدول 15-5  همبستگي
مورد تائيد ديگران بودن با هويت خانوادگي………………………………………….    74

جدول 16-5  همبستگي
مورد تائيد ديگران بودن با هويت ملي…………………………………………………. 74

جدول 17-5  همبستگي
دروني كردن ارزشها با هويت
اجتماعي…………………………………………………    75

جدول 18-5  همبستگي
دروني كردن ارزشها با هويت ديني ………………………………………………………    75

جدول 19-5  همبستگي
دروني كردن ارزشها با هويت خانوادگي…………………………………………………   76

جدول 20-5  همبستگي
دروني كردن ارزشها با هويت ملي……………………………………………………….. 76

جدول 21-5  همبستگي
هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت اجتماعي……………………………………… 77

جدول 22-5  همبستگي
هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت ديني……………………………………………  77

جدول 23-5  همبستگي
هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت خانوادگي……………………………………. 78

جدول 24-5  همبستگي
هماهنگي ارزشهاي گروهي با هويت ملي………………………………………………    78

جدول 25-5   عناصر
اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني هويت ديني.. 79

جدول 26-5   عناصر
متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت ديني در مرحله سوم………………..   79

جدول 27-5   عناصر
متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم…………………………………………………..    80

جدول 28-5   عناصر
اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني

هويت خانوادگي …………………………………………………………………………………………………………………   81

جدول 29-5   عناصر
متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت خانوادگي در مرحله سوم………..   81

جدول 30-5   عناصر
متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم…………………………………………………. 82

جدول 31-5   عناصر
اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني هويت ملي…. 83

 

   عنوان                                                                                          
                     صفحه

جدول 32-5   عناصر
متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت ملي در مرحله جدول سوم……….  83

جدول 33-5   عناصر
متغيرهاي خارج از معادله در مرحله سوم…………………………………………………. 84

جدول 34-5   عناصر
اصلي تحليل چندمتغيره به روش مرحله به مرحله براي پيش بيني

 هويت اجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………….. 85

جدول 35-5   عناصر
متغيرهاي درون معادله براي پيش بيني هويت اجنماعي در مرحله چهارم……….. 85

جدول 36-5   عناصر
متغيرهاي خارج از معادله در مرحله چهارم………………………………………………. 86

جدول 37-5  محاسبه
اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت ديني………………………………… 88

جدول 38-5  محاسبه
اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت خانوادگي…………………………..    89

جدول 39-5  محاسبه
اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت ملي…………………………………  90

جدول 40-5  محاسبه
اثر مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر هويت اجتماعي………………………….. 91

                        فهرست اشكال

شكل 1-2 مدل نظام كنترل فرايند هويت
……………………………………………………………………………………   28

شكل 2-2 الگوي  نظري
و تحليلي تحقيق
…………………………………………………………………………………  33

                              فهرست نمودارها

نمودار 1-2 رابطه چهار خرده نظام پارسونز (مدل سیبرنیتیک ) …………………………………………………    20

نمودار 1-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان رضايت از خود………………………………………………… 57

نمودار 2-4 توزيع دانش آموزان بر حسب مورد تائيد ديگران
بودن………………………………………………   58

 نمودار 3-4 توزيع
دانش آموزان بر حسب دروني كردن ارزشها…………………………………………………    59

نمودار 4-4 توزيع دانش آموزان بر حسب هماهنگي ارزشهاي
گووهي……………………………………….. 60

نمودار 5-4 توزيع دانش آموزان بر حسب پايگاه اقتصادي –
اجتماعي…………………………………………  61

نمودار 6-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت
ديني……………………………………………………… 62

نمودار 7-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت خانوادگي……………………………………………….    63

نمودار 8-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت
ملي………………………………………………………  64

نمودار 9-4 توزيع دانش آموزان بر حسب ميزان هويت
اجتماعي…………………………………………………    65

نمودار1-5 تحليل مسير
هويت………………………………………………………………………………………………    87

 

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
331
مشاهده

کد فایل:30836
انتشار در:۱۳۹۷/۱۰/۱۷
حجم فایل ها:426

اشتراک گذاری:

 قیمت:

9,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
جنس پایگاه اقتصادی اجتماعی درونی شدن ارزشها هماهنگی ارزشهای گروهی تایید دیگران رضایت از خود هویت اجتماعی هویت دینی هویت خانوادگی هویت ملی

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزیابی عملکرد در بانکداری الکترونیک (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش تاریخچه بانکداری الکترونیک,پيشينه تحقيق ابعاد ارزیابی عملکرد,چارچوب نظري تشریح م,فصل دوم پايان نامه ارشد اجزای بانکداری الکترونیک,مباني نظري بانکداری الکترونیک,مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزیابی عملکرد در بانکداری الکترونیک (فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه…

 • فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی

  پیشینه تحقیق ابعاد كيفيت زندگي,دانلود مبانی نظری ابعاد سرمايه اجتماعي,فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی,قصل دوم پایان نامه كيفيت زندگي و مفاهيم مرتبط,مبانی نظری رضايت از زندگي,نظريه‌هاي سرمايه اجتماعي دانلود فایل…

 • پاورپوینت درمورد گشتالت

  بالا بردن کیفیت گشتالت,پاورپوینت درمورد گشتالت,تئوری گشتالت Gestalt,چگونگی شکل‌گیری نظریه گشتالت,ساختمان گشتالت,عناصر گشتالت,نظریه گشتالت دانلود فایل اصلی پاورپوینت درمورد گشتالت از سایت دانلود فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد گشتالتقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 27محتویاتتاریخچهنظریه گشتالتچگونگی شکل‌گیری نظریه گشتالتتئوری گشتالت Gestaltعناصر گشتالتساختمان…

 • کمیک استریپ

  کمیک استریپ دانلود فایل اصلی کمیک استریپ از سایت دانلود فایل تحقیق کمیک استریپ در حجم 86 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر: تعريف کميک استريپ: اين سوال در ابتدا به نظر…

 • فایل پاورپوینت صورت وضعیت پروژه های عمرانی

  فایل پاورپوینت صورت وضعیت پروژه های عمرانی برچسب ها: دانلود پاورپوینت صورت وضعیت پروژه های عمرانیصورت وضعیت پروژه های عمرانیپیمان عمرانیپاورپوینت صورت وضعیتارکان پروژه و شرایط عمومی پیمانپاورپوینت صورت وضعیت پروژه های عمرانیصورت جلسهپروژه عمرانی شرایط عمومی پیمان رفتن به…

 • طرح توجیهی احداث کارخانه تولیدی سيم و کابل

  پروژه کارافرینی کارخانه تولید سیم و کابل مسی,دستگاه های تولید سیم و کابل,طرح توجیهی احداث کارخانه تولیدی سيم و کابل,طرح توجیهی تولید سیم و کابل,طرح توجیهی تولید سیم و کابل برق,طرح کسب و کار فروش سیم و کابل,مراحل تولید سیم…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام (فصل دوم)

  ادبیات نظری ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام,پیشینه پژوهش ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام,تحقیقات انجام شده درباره ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام,چارچو,فصل دوم پایان نامه ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام,مبانی نظری ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام…

 • تحقیق درباره تاثیر انقلاب ایران در بیداری اسلامی

  تحقیق درباره تاثیر انقلاب ایران در بیداری اسلامی دانلود تحقیق درباره تاثیر انقلاب ایران در بیداری اسلامی دسته بندي : علوم سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : فایل تاثیر انقلاب ایران در بیداری اسلامی در 10 صفحه قالب…

 • ترجمه مقاله انگلیسی: یک مطالعه تطبیقی از الگوریتم اجتماع زنبور مصنوعی

  ترجمه مقاله انگلیسی: یک مطالعه تطبیقی از الگوریتم اجتماع زنبور مصنوعی برچسب ها: زنبور مصنوعیالگوریتمتطبیقیمطالعهاجتماعدنلود ترجمه مقاله انگلیسیدانلود یک مطالعه تطبیقی از الگوریتم اجتماع زنبور مصنوعیدانلود مقالهA comparative study of Artificial Bee Colony algorithmمقاله A comparative study of Artificial Bee…

 • پیشینه و مبانی نظری ازدواج و ملاکهای آن

  پیشینه و مبانی نظری ازدواج و ملاکهای آن دانلود پیشینه و مبانی نظری ازدواج و ملاکهای آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق ازدواج وملاکهای آن فصل دوم : "…

 • پیشینه و مبانی نظری مادران کودکان کم شنوا و نا شنوا

  پیشینه و مبانی نظری مادران کودکان کم شنوا و نا شنوا دانلود پیشینه و مبانی نظری مادران کودکان کم شنوا و نا شنوا دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مادران کودکان کم‌شنوا در ابتدا…

 • مبانی نظری و وپیشینه پژوهش یارانه وهدفمندی یارانه ها وشاخص فقر (فصل دوم)

  مبانی نظری و وپیشینه پژوهش یارانه وهدفمندی یارانه ها وشاخص فقر (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش یارانه وهدفمندی یارانه ها وشاخص فقر (فصل دوم) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2…

 • بررسی پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی

  بررسی پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی برچسب ها: تجارت الکترونیک تبلیغات اینترنتی پاسخ رفتاری کاربران اعتماد به تبلیغات اینترنتی نگرش به تبلیغات اینترنتیپایان نامه بررسی پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی:…

 • قالب پاورپوینت ریه شماره 4

  قالب پاورپوینت ریه شماره 4 دانلود قالب پاورپوینت ریه شماره 4 دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت ریه شماره 4 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ……

 • پاورپوینت سم‌شناسي و مانيتورينگ دارو درماني

  پاورپوینت سم‌شناسي و مانيتورينگ دارو درماني برچسب ها: دارو درمانی چیستلیست داروهای ضد افسردگیداروهای روانپزشکی pdfقرص ضد افسردگی بدون عوارضبهترین داروی ضد افسردگیجدیدترین داروی ضد افسردگیلیست کامل داروهای اعصاب و رواندارو درمانی به انگلیسی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سم‌شناسي…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق صرع و افسردگی های آن (فصل دوم )

  ادبیات نظری صرع و افسردگی های آن,پیشینه پژوهش صرع و افسردگی های آن,پیشینه تحقیق صرع و افسردگی های آن,چارچوب نظری صرع و افسردگی های آن,فصل دوم پایان نامه صرع و افسردگی های آن,مبانی نظری صرع و افسردگی های آن دانلود…

 • ادبیات نظری تحقیق اهمیت ریسک در کشاورزی

  ادبیات نظری تحقیق اهمیت ریسک در کشاورزی دانلود ادبیات نظری تحقیق اهمیت ریسک در کشاورزی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ویژگیهای کشاورزی ایران راهکارهای حفظ و افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی  مفهوم…

 • بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران

  بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران,پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران,توسعه اقتصادی,نظام سیاسی دانلود فایل اصلی بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی نقش نظام سیاسی بر…

 • پاورپوینت جامع و کامل آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط زیست

  پاورپوینت جامع و کامل آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط زیست برچسب ها: پاورپوینت جامع و کامل آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط زیستآشنایی با برخی…

 • طرح توجيهي و کارآفريني احداث کارخانه توليد پروفیل پلاستيكي

  تولید پروفیل,دانلود طرح توجیهی تولید پروفیل چوب پلاستیک,دانلود طرح کارافرینی تولید پروفیل پلاستیکی,طرح توجیهی احداث کارخانه تولید پروفیل,ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ,ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﻓﯿﻞ یو پی وی سی,طرح کسب و کار تولید پروفیل upvc دانلود فایل اصلی طرح توجيهي و کارآفريني…

 • تحقیق عوامل موثر بر روانشناسی شخصیت

  تحقیق عوامل موثر بر روانشناسی شخصیت,روانشناسی شخصیت دانلود فایل اصلی تحقیق عوامل موثر بر روانشناسی شخصیت از سایت دانلود فایل تحقیق عوامل موثر بر روانشناسی شخصیت در حجم 70 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار شهروندی سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : رفتار شهروندی سازمانی 2 - 3 - دیدگاههای نظری رفتار…

 • دانلود پاورپوینت شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری

  پاورپوینت درباره شرکت مشاوره سرمایه گذاری,پاورپوینت رشته مدیریت,پاورپوینت مدیریت مالی,تعریف مشاوره سرمایه گذاری,دانلود پاورپوینت,شرکت مشاوره مالی,شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری,مدیریت مالی,مشاوره سرمایه گذاری,ویژگی های مشاوره سرمایه گذاری دانلود فایل اصلی دانلود پاورپوینت شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری از سایت دانلود فایل دانلود…

 • پیشینه ومبانی نظری پژوهش حافظه

  پیشینه ومبانی نظری پژوهش حافظه دانلود پیشینه ومبانی نظری پژوهش حافظه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل حافظه حافظه گذرا یا کوتاه مدت حافظه توالی حافظه حسی حافظه بینایی : پیشینه تحقیق : تحقیقات…

 • مبانی نظری تحقیق رضایت از زندگی

  مبانی نظری تحقیق رضایت از زندگی دانلود مبانی نظری تحقیق رضایت از زندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل رضایت از زندگی آغاز توجه به بهزیستی تعریف بهزیستی ابعاد مختلف بهزیستی از نظر ریف…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس و سن بلوغ وانواع آن (فصل دوم)

  پيشينه تحقيق در پايان نامه نظریه های استرس,فصل دوم پايان نامه مفاهیم استرس,مباني نظري پايان نامه مدل ها و دیدگاه های استرس,مبانی نظری استرس و سن بلوغ وانواع آن,مبانی نظری و پیشینه پژوهش استرس و سن بلوغ وانواع آن (فصل…

 • پیشینه تحقیق اعتماد سازماني

  پیشینه تحقیق اعتماد سازماني دانلود پیشینه تحقیق اعتماد سازماني دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اعتماد سازماني مفهوم اعتماد ۲ - ۲ - ۲ : اعتماد سازي ۳ - ۲ - ۲ : ابعاد…

 • پیشینه ومبانی نظری مهارتهای مقابله ای

  پیشینه ومبانی نظری مهارتهای مقابله ای دانلود پیشینه ومبانی نظری مهارتهای مقابله ای دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : مهارتهای مقابله ای : 31 - 2 - ارزیابی سبک های مقابله…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق متغیرها و ابعاد ساختار سازمانی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق متغیرها و ابعاد ساختار سازمانی (فصل دوم پایان نامه),پيشينه پژوهش ابعاد محتوایی سازمان,پيشينه تحقيق ابعاد ساختار سازمانی رابینز,ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ,فصل دوم پايان نامه ارشد م,مباني نظري ﻣﺤﻮر ﻫﺎی داﻧﺶ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری دانلود فایل اصلی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی ، تعاریف و مفاهیم

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی ، تعاریف و مفاهیم دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی ، تعاریف و مفاهیم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : رضایت شغلی…

 • مجموعه تم پاورپوینت برای رشته علوم آزمایشگاهی

  مجموعه تم پاورپوینت برای رشته علوم آزمایشگاهی دانلود مجموعه تم پاورپوینت برای رشته علوم آزمایشگاهی دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود مجموعه تم پاورپوینت برای رشته علوم آزمایشگاهی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع…

 • ترجمه مقاله انگلیسی : الگوریتم لانه مورچگان مبتنی بر استراتژی تعادل بار در رایانش ابری

  ترجمه مقاله انگلیسی : الگوریتم لانه مورچگان مبتنی بر استراتژی تعادل بار در رایانش ابری برچسب ها: 09358978227دانلود مقاله انگلیسی Ant ColonyAnt Colonyدانلود ترجمه مقاله انگلیسی مورچگانمورچگانAntترجمه مقاله Ant ColonyCloud computingمحاسبات ابریرایانش ابریدانلود مقاله رایانش ابریدانلود مقاله محاسبات ابریدانلود ترجمه…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق مفهوم سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مفهوم سلامت روان…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری ، تعاریف و مفاهیم پرخاشگری

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری ، تعاریف و مفاهیم پرخاشگری دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری ، تعاریف و مفاهیم پرخاشگری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری متغیر پرخاشگری تعریف…

 • بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک

  بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک برچسب ها: پایان نامه بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانکدانلود مقاله بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک رفتن به سایت اصلی بررسی تأثیر عدالت سازمانی…