بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه

بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه

برچسب ها:
ارزش های فردی محوریت کار تعهد سازمانی رفتار شهروندی سازمانی پایان نامه بررسی نقش ارزشها محوریت کار تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاهپروژه بررسی نقش ارزشها محوریت کار تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازم

رفتن به سایت اصلی

بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه   از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 174صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ارزش ها، محوریت کار،تعهد سازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه ایلام انجام شد. این پژوهش از نظر نوع توصیفی و از لحاظ روش، همبستگی از نوع مدل یابی علی (مدل یابی معادلات ساختاری) می باشد. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای است. حجم جامعه ی آماری 400 نفر بود که برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد که مطابق این جدول 196 نفر بعنوان نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران، 1990 بر اساس ابعاد پنج گانه ارگان 1988)، محوریت کار (هرسچ فیلد و فیلد، 2000)، تعهد سازمانی (آلن و می یر، 1991) و ارزش های فردی (شوارتز، 2006) استفاده شد. و داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل گردید. ضریب پایایی مقیاس ارزش های فردی بر اساس آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر 94/، برای مقیاس تعهد سازمانی 71/، برای رفتار شهروندی سازمانی 86/، و ضریب پایایی مقیاس محوریت کار 84/ می باشد. نتایج حاکی از این بود که مدل رفتار شهروندی سازمانی می تواند مدلی روا و معتبر در جامعه ی پژوهش باشد. بررسی ضرایب مسیر نشان داد که ارزش های فردی اثر مستقیم و مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. اثر مستقیم تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تایید نشد هر چند که مقدار این اثر مثبت بود. مسیر محوریت کار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مثبت و معنی دار است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت، برای افزایش میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باید در سازمان ها بر ارزش های فردی تاکید شود و شرایطی فراهم گردد تا کارکنان بر مبنای ارزش های فردی کار کنند. همچنین تمرکز کارکنان بر کارشان به افزایش رفتار شهروندی سازمانی کمک می کند یعنی، قرار دادن کار بعنوان یک محور در زندگی، عاملی موثر در افزایش رفتار شهروندی محسوب می شود. مقدمهدانشگاه ها را می توان از ارکان اساسی توسعه در هر جامعه دانست. جامعه حساسیت خاصی نسبت به دانشگاه دارد، از این رو دانشگاه ها با داشتن رسالتی مهم، هدایتگر توسعه و پیشرفت هستند. یکی از مهمترین نیروها و بازوهای اساسی که می تواند دانشگاه ها را قدرتمند و قوی سازد، وجود کارکنان شایسته و کارآمد است. درواقع پویایی دانشگاه ها وابسته به عوامل مختلفی از جمله داشتن کارمندانی خشنود، دارای وفاداری بالا نسبت به سازمان و وابسته به کار خود است تا در محیطی پویا و سالم با بکاربستن تمام توان خویش برای کارآیی بیشتر و بهتر این سازمان فرهنگی گام بردارند (زارعی متین و همکاران، 1385: ص36). کارکنان خوش برخورد که اغلب دیدگاه مثبت در زندگی دارند، تمایل بیشتری به انجام رفتارهای شهروندی سازمانی دارند. افرادی که ویژگی همدلانه و نوع دوستانه دارند، رفتارشهروندی سازمانی بیشتری از خود نشان می دهند و آن را جزء جدایی ناپذیر کارشان تلقی می کنند (سینگ و موداسر،  2008؛ به نقل از کریمی و همکاران، 1391:ص155). منابع انسانی، اساسی ترین واحد در منابع ورودی به سازمان ها است و سازمان ها با ایجاد رضایت شغلی و شکل گیری تعهد سازمانی در کارکنان خویش می توانند انتظار بروز رفتارهای شهروندی سازمانی را که به کارآیی و عملکرد آن سازمان ها کمک موثری می کند از جانب کارکنانشان داشته باشند (حیدری تفرشی و دریابگیان، 1390: ص34). امروزه دستیابی به اهداف سازمان ها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان است (مردانی حموله و حیدری، 1387: ص48). کارکنان در سازمان های خدماتی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان ها و بویژه کیفیت خدمات آنها دارند. کیفیت خدمات سازمان ها تحت تاثیر رفتارهای خاصی از کارکنان به نام رفتارهای شهروندی قرار می گیرد. که رفتارهای شهروندی خود تحت تاثیر متغیرهای زیادی همچون عدالت سازمانی ، اعتماد سازمانی، سبک رهبری، اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی قرار می گیرند (سیدجوادین و همکاران، 1392: ص106). در گذشته، انتظارات متفاوتی از آموزش عالی وجود داشت که به مرور زمان با تحولات علمی و فنی تغییر یافته است و اکنون آموزش عالی، به عنوان یکی از عوامل موثر در تحقق سیاست های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته می شود. دانشگاه ها به عنوان زیر نظام های عمده نظام آموزش عالی، در فرآیند توسعه ی یک کشور به عنوان مرکزی که به تربیت نیروی انسانی کارآمد، شایسته و ماهر به منظور پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه در حوزه های مختلف می پردازد، نقش مهمی بر عهده دارند، زیرا دانشگاه ها با ارائه بروندادهای خود به جامعه، عملا در راه توسعه گام بر می دارند. بنابراین، شالوده ی توسعه ی سیاسی و اقتصادی در دانشگاه نهاده می شود و این امر خود به توسعه ی علمی و فرهنگی منوط است که منشاء آن نیز در دانشگاه است (قلاوندی و همکاران، 1389).  فهرست مطالبفصل اول: کلیات پژوهش 1-1 مقدمه                    11-2 بیان مسئله           21-3 اهمیت و ضرورت پژوهش       71-4 اهداف پژوهش                        181-4-1 اهداف کلی                         181-4-2 اهداف ویژه                         181-5فرضیه های پژوهش                181-6کاربردهای پژوهش                  181-7تعاریف مفهومی متغیرها       191-7-1 رفتار شهروندی سازمانی                        191-7-2 ارزشهای فردی                  201-7-3 تعهد سازمانی                     211-7-4 محوریت کار                       221-8 تعاریف عملیاتی متغیرها      221-8-1 رفتار شهروندی سازمانی                        221-8-2 ارزشهای فردی                  221-8-3 تعهد سازمانی                     241-8-4 محوریت کار                       24فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش2-1 مقدمه                 262-2 تعهد سازمانی                          272-2-1 فرآیند تعهد سازمانی      282-2-2 دیدگاه های نظری عوامل موثر بر تعهد سازمانی                         302-2-2-1 دیدگاه اول                     322-2-2-2 دیدگاه دوم                    342-2-3 ادبیات تحقیق                    342-2-4 دیدگاه تک بعدی درباره مفهوم تعهد سازمانی       362-2-5 مدل های چند بعدی تعهد سازمانی                         372-2-5-1 مدل ارایلی و چتمن                          372-2-5-2 مدل می یر و آلن         372-2-5-3 مدل مایر و شورمن      372-2-5-4 مدل آنجل و پری         382-2-5-5 مدل بالفور و وکسلر                           382-2-6 عوامل موثر بر تعهد سازمانی                382-2-6-1 ویژگی های شخصی موثر بر تعهد سازمانی        382-2-6-2 خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی                       392-2-6-3 تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی             402-2-6-4 ویژگی های سازمان و تعهد سازمانی                   402-2-6-5 وضعیت نقش و تعهد سازمانی         412-2-6-6 عوامل موثر دیگر در افزایش تعهد سازمانی از دیدگاه استیرز و پورتر (1983)            412-2-7 دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی                         422-2-7-1 دیدگاه ریچرز                422-2-7-2 دیدگاه بکر و بیلینگس                     432-2-8 راهکارهایی برای افزایش تعهد در سازمان               442-3 رفتار شهروندی سازمانی       452-3-1 تعریف شهروندی               502-3-2 دیدگاه های نظریه پردازان درباره مفهوم رفتار شهروندی سازمانی               512-3-2-1 دیدگاه چستر بارنارد در رفتار شهروندی سازمانی                  512-3-2-2 دیدگاه کاتز و کاهن در رفتار شهروندی سازمانی                   512-3-2-3 دیدگاه اسمیت              522-3-2-4 دیدگاه گراهام               532-3-2-5 دیدگاه کوپمن              542-3-2-6 دیدگاه پودساکف و همکاران           552-3-2-7 دیدگاه اسپکتور و فوکس                 552-3-3 رفتار شهروندی سازمانی و همبسته های آن در سازمان            562-3-3-1 رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی           562-3-3-2 نقش عدالت سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی        572-3-3-3 فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی      572-3-3-4 ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی                        572-3-3-5 جنسیت و رفتار شهروندی سازمانی                     582-3-3-6 سن و رفتار شهروندی سازمانی       582-3-3-7 تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی          582-3-3-8 سبک رهبری و رفتار شهروندی سازمانی           602-3-3-9 رابطه ارتباط فرافردی و رفتار شهروندی سازمانی                   602-3-3-10 دینداری و رفتار شهروندی سازمانی                 612-3-3-11 ارتباط عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی     612-3-3-12 رابطه ی سلامت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی          622-3-3-13 نقش رهبری تحولی در رفتار شهروندی سازمانی                622-3-3-14 رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمند سازی کارکنان   642-3-3-15 دینداری و تعهد سازمانی               642-3-4 دو رویکرد اصلی رفتار شهروندی سازمانی               642-3-4-1 رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین رفتارهایی در نقش و فرانقش                  642-3-4-2 تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان               652-3-5 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی              652-3-5-1 ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی                  652-3-5-2 ابعاد محلی رفتار شهروندی سازمانی                   652-3-6 عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی           662-3-7 مولفه های رفتار شهروندی سازمانی                         682-3-7-1 آداب اجتماعی              692-3-7-2 وجدان کاری                 692-3-7-3 نوع دوستی                    692-3-7-4 جوانمردی                      702-3-7-5 نزاکت (احترام و تکریم)                   702-3-8 پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی     702-4 ارزش ها             712-4-1 مفهوم ارزش ها                  722-4-2 نظریه ی ساختار ارزشی شوارتز            772-4-3 ارزش های سطح فردی شوارتز (1996)                  782-4-4ساختار روابط ارزش          802-4-5 فرایند ارتباط دهنده ارزش ها              812-4-6ماهیت و طبیعت ارزش ها                    822-5 مفهوم محوریت کار                842-5-1 پیشینه ی تحقیق و مبانی بنیادی مفهوم محوریت کار               872-5-2 پیشینه و سابقه ی محوریت کار           892-5-3 پیامدها و عواقب محوریت کار              912-5-3-1 رضایت شغلی                912-5-3-2 ساعات کاری                 912-5-3-3 تعهد سازمانی                922-5-3-4 درگیری کاری               932-5-4 نظریه ی محوریت کار       932-5-5 محوریت کار و ارتباط آن با سلامت فردی              942-5-5-1 سطح فردی                   942-5-5-2 سطح اجتماعی             842-5-6 محوریت کار در تناسبات جنسیتی     962-6 تحقیقات انجام شده در داخل                   982-7 تحقیقات انجام شده در خارج                 1012-8 خلاصه ی فصل دوم در قالب مدل مفهومی               104فصل سوم: روش شناسی پژوهش3-1 مقدمه               1083-2جامعه آماری                        1083-3روش نمونه گیری و حجم نمونه              1083-4 ابزارهای اندازه گیری          1093-4-1 مقیاس ارزش های فردی                    1093-4-2 پایایی و روایی پرسشنامه ارزش های فردی        1103-4-2 مقیاس تعهد سازمانی                          1103-4-2-1 پایایی و روایی پرسشنامه تعهد سازمانی          1113-4-3 مقیاس رفتار شهروندی سازمانی       1113-4-3-1 پایایی و روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی             1113-4-4 مقیاس محوریت کار      1113-4-4-1 پایایی و روایی پرسشنامه محوریت کار            1123-5 ساختار پرسشنامه               1123-6 روش جمع آوری اطلاعات                       1133-6-1 مطالعات کتابخانه ای                           1133-6-2 روش میدانی                    1133-7 روش های تجزیه و تحلیل داده ها        1133-8 روش اجرا        114فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1 مقدمه               1164-2توصیف شرکت کنندگان                           1164-3 شاخص های توصیفی         1194-4 بررسی مفروضات مدل معادلات ساختاری                1204-4-1 نرمال بودن متغیرها       1204-4-2 رابطه خطی                      1204-5 همبستگی بین متغیرهای درونزا و برونزا                   1214-6 پیش بینی کننده های رفتار شهروندی سازمانی      1224-6-1  اثرهای مستقیم             1254-6-1-1 فرضیه اول                   1264-6-1-2 فرضیه دوم                  1264-6-1-3 فرضیه سوم                 1264-6- 2 اثرهای کل                      1274-6-3مقایسه اثرهای مستقیم، غیر مستقیم، کل و میزان واریانس تبیین شده ی متغیرها    1274-6  آزمون برازش مدل رفتار شهروندی سازمانی           1284-7-1 فرضیه چهارم                  1294-8 جمع بندی و نتیجه گیری                      130فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1 مقدمه               1335-2 خلاصه ی نتایج تحقیق       1335-3بحث و نتیجه گیری             1345-4پیشنهادهایی در راستای تحقیق             1385-4-1پیشنهادهای کاربردی                           1385-4-2پیشنهادهای پژوهشی                           1395-5 محدودیت های تحقیق                            139منابع فارسی             142منابع انگلیسی          152

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1093
مشاهده

کد فایل:11431
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۶
حجم فایل ها:382

اشتراک گذاری:

 قیمت:

16,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
ارزش های فردی محوریت کار تعهد سازمانی رفتار شهروندی سازمانی پایان نامه بررسی نقش ارزشها محوریت کار تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاهپروژه بررسی نقش ارزشها محوریت کار تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازم

 • پاور پوینت آمار

  پاور پوینت آمار برچسب ها: ترافیک بیکاری آمار رفتن به سایت اصلی پاور پوینت آمار دسته بندي : آمار جزئیات و دریافت گزارش فایل امار چیست :بيشتر مردم با كلمه آمار،به مفهومي كه براي ثبت و نمايش اطلاعات عددي به…

 • قالب پاورپوینت شیمی 4

  قالب پاورپوینت شیمی 4 دانلود قالب پاورپوینت شیمی 4 دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت شیمی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …       اسلاید…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) نظریه ها طلاق

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) نظریه ها طلاق دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) نظریه ها طلاق دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مبانی نظری سازه طلاق تعاريف…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته پزشکي بررسي شبكه بهداشت و درمان ابهر

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته پزشکي بررسي شبكه بهداشت و درمان ابهر برچسب ها: گزارش کاراموزي شبكه بهداشت و درمان ابهرکاراموزي شبكه بهداشت و درمان ابهرکارورزي شبكه بهداشت و درمان ابهردانلود گزارش کارآموزي شبكه بهداشت و درمان ابهرشبكه بهداشت و…

 • پاورپوینت آشنایی با نمونه بناهای معماری اسلامی

  پاورپوینت آشنایی با نمونه بناهای معماری اسلامی دانلود پاورپوینت آشنایی با نمونه بناهای معماری اسلامی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت معرفی و آشنایی با نمونه بناهای معماری اسلامی،در حجم 41 اسلاید قابل ویرایش،همراه…

 • پاورپوینت همبستگی و رگرسیون

  پاورپوینت همبستگی و رگرسیون دانلود پاورپوینت همبستگی و رگرسیون دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت همبستگی و رگرسیون(بررسی ارتباط بین متغیر ها و مدل سازی )،در حجم 16 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن:…

 • پاورپوینت کاربرد های نفت خام

  پاورپوینت کاربرد های نفت خام برچسب ها: کاربرد های نفت خام ویکی پدیاکاربرد های نفت خام pdfکاربرد نفت خام در صنعتکاربرد نفت خام در کشاورزیفیلم کاربرد نفت خامفیلم در مورد کاربرد های نفت خامکاربرد نفت خام علوم هفتمتحقیق در مورد…

 • پیشینه و مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

  پیشینه و مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان دانلود پیشینه و مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فلسفه اخلاقی کارکنان مقدمه اخلاق را مجموعه ای از صفات روحی و باطنی…

 • ادبیات نظری تحقیق حقوق اجتماعی,فرهنگی و اقتصادی شهروندان از دیدگاه امام

  ادبیات نظری تحقیق حقوق اجتماعی,فرهنگی و اقتصادی شهروندان از دیدگاه امام دانلود ادبیات نظری تحقیق حقوق اجتماعی,فرهنگی و اقتصادی شهروندان از دیدگاه امام دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - حقوق اجتماعی شهروندان ازدیدگاه…

 • پاورپوینت روشهای ارزیابی چاقی در گروه های مختلف

  پاورپوینت روشهای ارزیابی چاقی در گروه های مختلف برچسب ها: تعریف چاقیخطرات چاقیمقاله در مورد چاقیچاقی pdfعوارض چاقیانشا چاقیدرمان چاقیرژیم چاقی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت روشهای ارزیابی چاقی در گروه های مختلف دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارهای خودکنترلی(فصل دوم)

  ادبيات نظري مهارتهای خودکنترلی,پيشينه پژوهش مهارت خودکنترلی,پيشينه نظري روشهای خودکنترلی,چارچوب نظري خودکنترلی,دانلود مباني نظري خودکنترلی,فصل دوم خودکنترلی در مدیریت,مباني نظري خودکنترلی در سازمان,مباني نظري و پيشينه پژوهش مهارتهای خودکنترلی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارهای خودکنترلی(فصل دوم)…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفكر استراتژيك (فصل دوم)

  پایان نامه تفکر استراتژیک,پيشينه پژوهش کتاب تفکر استراتژیک,پيشينه تحقيق تفکر استراتژیک ppt,دانلود مباني نظري ویژگی های تفکر استراتژیک,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفكر استراتژيك (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ا,مباني نظري عناصر تفکر استراتژیک دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • ادبیات نظری تحقیق مدیریت استعداد، استعداد، جذب کارکنان، مدل بلوغ مدیریت استعداد

  ادبیات نظری تحقیق مدیریت استعداد، استعداد، جذب کارکنان، مدل بلوغ مدیریت استعداد دانلود ادبیات نظری تحقیق مدیریت استعداد، استعداد، جذب کارکنان، مدل بلوغ مدیریت استعداد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مدیریت استعداد -…

 • پاورپوینت ژنتیک جنسیت

  پاورپوینت ژنتیک جنسیت برچسب ها: تعیین جنسیت جنینتشخیص جنسیت جنین از روی ناف مادرآزمایش آمنیوسنتز و جنسیت جنینتعیین جنسیت صددرصد پسرتشخیص زودهنگام جنسیت جنینتعیین جنسیت قبل از بارداریتعیین دقیق جنسیت جنیناشتباه جنسیت در آمنیوسنتز رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ژنتیک…

 • پاورپوینت كارگاه آموزشي معماري نرم‌افزار

  پاورپوینت كارگاه آموزشي معماري نرم‌افزار برچسب ها: آموزش نرم افزار معماریبسته های آموزشی آکادمی تخصصی معماریبرنامه کلاسهای آکادمی تخصصی معماریورکشاپ معماری 97دانلود آموزش نرم افزارهای معماریآکادمی معماری اصفهانفیلم آموزشی معماریآکادمی تخصصی معماری تبریز رفتن به سایت اصلی پاورپوینت كارگاه آموزشي…

 • پاورپوینت سمینار درس سلول های خورشیدی

  پاورپوینت سمینار درس سلول های خورشیدی برچسب ها: تاریخچه سلول های خورشیدیانواع سلول های خورشیدیpdfمقاله سلول خورشیدیسلول خورشیدیpdfکتاب سلول های خورشیدیمبانی سلول های خورشیدیپیشینه تحقیق سلول های خورشیدیچگونه سلول خورشیدی بسازیم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سمینار درس سلول های…

 • پاورپوینت رشد و شناخت اجتماعی

  پاورپوینت رشد و شناخت اجتماعی دانلود پاورپوینت رشد و شناخت اجتماعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه رشد و شناخت اجتماعی، در حجم 53 اسلاید قابل ویرایش. بخشی…

 • چگونگي اجرایی شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران

  چگونگي اجرایی شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران,معاهدات دانلود فایل اصلی چگونگي اجرایی شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران از سایت دانلود فایل تحقیق چگونگي اجرایی شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران در حجم 54 صفحه و در قالب word…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بهره وری و تقسیم سود (فصل دوم)

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق بهره وری و تقسیم سود,پيشينه پژوهش اهداف سياست تقسيم سود,پيشينه تحقيق روش هاي تقسيم سود,پيشينه نظري چرخه مدیریت به,چارچوب نظري شاخص های بهره وری تقسیم سود,فصل دوم پايان نامه سياستهاي تقسيم سود,مباني نظري اهمیت بهره…

 • پاورپوینت تربيت اسلامى (روش پاداش و تنبيه)

  پاورپوینت تربيت اسلامى (روش پاداش و تنبيه) برچسب ها: اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلامتعریف تعلیم و تربیت اسلامیتربیت از منظر قرآن و حدیثارکان تربیت اسلامیتربیت اسلامی فرزنداناصول تربیت فرزند از دیدگاه اسلامتربیت اجتماعی از دیدگاه اسلامتربیت از نظر…

 • مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی (فصل دوم)

  ادبیات تحقیق تعریف خودکارآمدی عمومی,اهم,پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی,پروژه بررسی اهمال کاری تحصیلی چیست,پیشینه تحقیق تعریف اهمال کاری تحصیلی,چارچوب نظری اهمال کاری تحصیلی doc,مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی (فصل دوم),مقاله در مورد اهمال کاری تحصیلی دانلود فایل اصلی مبانی نظری اهمال…

 • تحقیق بررسی حاکمیت شرکتي و ريسک در شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران

  استراتژی های مدیریت ریسک,تحقیق بررسی حاکمیت شرکتي و ريسک در شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران,حاکمیت شرکتی,حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرک,ریسک,ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک,ریسک های مالی و غیرمالی,سهامداران نهادی,سیستم های درون سازمانی دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی حاکمیت…

 • پاورپوینت اتصالات بادبندی در زلزله

  اتصالات,اجزا محدود,پاورپوینت اتصالات مهاربند,پروژه المان محدود,تاثیر اتصالات بادبندها در رفتار لرزه ایی سازه فولادی,تحلیل غیرخطی,دانلودپاورپوینت تاثیر اتصالات بادبندها در رفتار لرزه ایی سازه فولادی,رفتار اتصالات بادبندها در زلزله دانلود فایل اصلی پاورپوینت اتصالات بادبندی در زلزله از سایت دانلود فایل…

 • پاورپوینت تحلیل فضای مرکز محله قریه نیاوران

  پاورپوینت تحلیل فضای مرکز محله قریه نیاوران برچسب ها: دانلود پاورپوینت تحلیل فضای مرکز محله قریه نیاورانتحلیل فضای مرکز محله قریه نیاورانتحلیل فضای شهری محله نیاورانپروژه تحلیل فضای شهریپاورپوینت تحلیل محله نیاورانپاورپوینت تحلیل فضای مرکز محله قریه نیاوراننیاوراندرس تحلیل فضای…

 • ادببات نظری تحقیق سبک های مدیریتی

  ادببات نظری تحقیق سبک های مدیریتی دانلود ادببات نظری تحقیق سبک های مدیریتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : سبک های مدیریتی سیر اندیشه‌های مدیریتی مکتب کلاسیک این تئوری‌ها…

 • پاورپوینت روش تخمین موقعیت برای محیط های درونی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت

  پاورپوینت روش تخمین موقعیت برای محیط های درونی با استفاده از شبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت برچسب ها: بافت چیستمحیط های درونیشبکه عصبی مدار شعاعی با کاربرد در تجارت سیارانگشت نگاریتجارت سیار رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • گزارش تخصصی :درمان مشکل ناخن جویدن یکی از دانش اموزان با روش های مناسب

  گزارش تخصصی :درمان مشکل ناخن جویدن یکی از دانش اموزان با روش های مناسب برچسب ها: اقدام پژوهی ناخن جویدن دانش آموزاندانلود رایگان مقاله ناخن جویدنناخن جویدن pdfتحقیق در مورد ناخن جویدن کودکانپژوهش درباره ناخن جویدن دانش آموزاناقدام پژوهی ناخن…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی نظام سلامت در کشور افریقای جنوبی

  دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی نظام سلامت در کشور افریقای جنوبی برچسب ها: بررسی نظام سلامت در کشور افریقای جنوبیبیمه و نظام سلامت آفریقاوضعیت شاخصهای بهداشتینظام تامین مالی سلامتبررسی نظام های بهداشتی و درمانی توسط سازمان بهداشت جهانیبررسی عملکرد هزینه…

 • ادبیات نظری تحقیق بازاریابی و بازاریابی الکترونیک و مدیریت مشتری تحت وب و قیمت گذاری تحت وب

  ادبیات نظری تحقیق بازاریابی و بازاریابی الکترونیک و مدیریت مشتری تحت وب و قیمت گذاری تحت وب دانلود ادبیات نظری تحقیق بازاریابی و بازاریابی الکترونیک و مدیریت مشتری تحت وب و قیمت گذاری تحت وب دسته بندي : روانشناسی و…

 • تحقیق : آموزش تنیس روی میز

  09358978227,آموزش تنیس,آموزش تنیس روی میز,تنیس روی میز,دانلود تحقیق آموزش,دانلود تحقیق آموزش تنیس روی میز,دانلود تحقیق تنیس,نگار زمانی دانلود فایل اصلی تحقیق : آموزش تنیس روی میز از سایت دانلود فایل عنوان تحقیق : آموزش تنیس روی میزفرمت : WORDتعداد صفحه…

 • پاور پوینت قرائت عربی 2

  پاور پوینت قرائت عربی 2 برچسب ها: عبارات ابیات عربی درس رفتن به سایت اصلی پاور پوینت قرائت عربی 2 دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل نام درس: قرائت عربی (1) رشته زبان و ادبیات…

 • پيشينه تحقيق پیمان شکنی زناشویی

  پيشينه تحقيق پیمان شکنی زناشویی دانلود پيشينه تحقيق پیمان شکنی زناشویی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پیمان شکنی زناشویی خیانت یا‌ عهدشکنی زناشویی‌ نوعی درگیری جنسی ، عاطفی ، یا عاطفی - جنسی‌…

 • تحقیق درباره روشهای جمع آوری و دفع زباله

  تحقیق درباره روشهای جمع آوری و دفع زباله دانلود تحقیق درباره روشهای جمع آوری و دفع زباله دسته بندي : محیط زیست جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : تحقیق درباره روشهای جمع آوری و دفع زباله در 25 صفحه…

 • مبانی نظری خانواده

  مبانی نظری خانواده دانلود مبانی نظری خانواده دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خانواده تعريف خانواده گونه هاي خانواده 4 - 2 كاركردهاي خانواده خانواده عملكردي و بدعملكردي : 2 - 7 تحقیقات انجام…

 • پاورپوینت قضا و قدر

  پاورپوینت قضا و قدر دانلود پاورپوینت قضا و قدر دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع قضا و قدر؛ در قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش.     بخشی از متن…