تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشان

تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشان

برچسب ها:
استراتژي تحول اثربخشي سازماني مدل ويزبرد مدل پارسونز تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشانپایان نامه تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشانپروژه تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشان

رفتن به سایت اصلی

تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشان

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 108 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهدر هر سازماني توان بالقوه پرورش نيافته اي وجود دارد که براي ايجاد تغييرات راهبردي در سازمان ميتوان از اين نيروي عظيم به نحو مطلوب استفاده کرد و اين توانايي را در راستاي اهداف و چشم انداز سازماني و رسيدن به اثر بخشي هدايت کرد. هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير استراتژي هاي تحول بر اثربخشي سازماني در شهرداري کاشان مي باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ ماهيت و روش توصيفي به شمار مي رود. جامعه ي آماري پژوهش را کليه ي مديران شهرداري کاشان تشکيل داده اند. حجم جامعه از طريق سرشماري براي 124 نفر برآورد گرديد که در نهايت تعداد 92پرسشنامه جمع آوري شد. چهارچوب نظري اين پژوهش بر اساس پرسشنامه هاي استاندارد مدل ويزبورد(1976) واثر بخشي پارسونز(1979) ارائه شده است که با استفاده از دو پرسش نامه ي 28 سوالي به بررسي يک نمونه ي 92 تايي از مديران شهرداري کاشان پرداخته شده است. روايي پرسشنامه ها از طريق روايي محتوايي سنجيده شده است و براي کسب پايايي پرسشنامه ها از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است که پايايي آن براي پرسش نامه ي تحول 0.89 و براي پرسشنامه ي اثربخشي 0.86 است. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS  در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در سطح آمار استنباطي از آزمون کولموگروف (KS) استفاده شده است. نتايج آزمون فرضيات نشان داد که تمامي مولفه هاي استراتژي تحول بر روي اثربخشي سلزماني تاثير مثبت داشته که بر طبق مدل رگرسيون مولفه هاي اهداف و رهبري به ترتيب با مقادير ضريب بتاي 0.252 و 0.213 بيشترين قدرت پيش بيني را بر روي اثربخشي سازماني داشته و مولفه ي پاداش با مقدار ضريب بتاي 0.061 کمترين درصد پيش بيني را دارا مي باشند.مقدمهاهميت تغيير و تحول مثبت بر کسي پوشيده نيست چرا که نياز آينده است .سازمان‌هاي موفق در جهان امروز سازمان‌هايي هستند که تغيير و تحول را در چهارچوب تشکيلاتي خود بگنجانند . بر کسي پوشيده نيست که بنيان هر سازمان بر پايه برآورده سازي نيازها است و از آنجائيکه نياز انسان‌ها دائم در حال تغيير و يا ميل به سمت نياز جديد است بنابراين لزوم تحول در سازمان‌ها همواره ديده مي‌شود و احساس نياز به مديريت بر روي اين تحولات بيش از پيش خود را نشان مي‌دهد. سازمان‌ها براي آنكه به اهداف خود نائل شوند مجبورند با بخش‌ها و گروه‌هاي مختلف محيط خود ارتباط داشته و نيازهاي آن‌ها را تأمين كنند . بدين ترتيب مي‌توان گفت كه در واقع نه سازمان مي‌تواند خود را از محيط جدا كند و نه محيط مي‌تواند بدون سازمان زندگي كند. تغيير سازماني بي مقدمه صورت نمي¬گيرد. محرکهاي تغيير معمولا ار محيط سازماني يا بازارسرچشمه مي¬گيرند. اين محرکها مواردي از قبيل حرکات جسورانه رقبا،تکنولوژي جديد يا تغيير مقررات دولتي را در بر مي¬گيرند همچنين ناکارايي مدير مي تواند محرکي براي تغيير در سازمان باشد(نقوي ومدرسي ،????) .بارها اشاره شده است که تنها چيزي که در سازمانها ثابت است خود تغيير است .براي اداره تغيير ابتدا بايد لازم است که فرآيند تغيير را بشناسيم.سازمانها به عنوان يک کل و افراد به طور خاص دوست ندارند که کلمه تغيير را بشنوند ازنظر آنها تغيير داراي معاني ناخوشايندي است. مثل:اخراج،انتقال و ساختار، توزيع قدرت، سيستم هاي نظارتي. اهميت اين پنج حوزه تا آنجايي است که بقا سازمان بدون آنها امکان پذير نيست وتمام فعاليت هاي سازمان در درون اين پنج حوزه اتفاق ميافتند. فعاليت هريک از اين حوزه¬هااگرچه ويژه و خاص است اما در عين حال به يکديگر وابسته اند به طوري که فعاليتهاي متناقض و نامناسب در درون هريک از اين حوزهها منجر به عملکرد پايين يا شکست ميشود.(رومانلي و تاشمن  ،????) دو نيروي اساسي را که منجر به تغيير بنيادي  مي شود را شناسايي کردند:?- عملکرد پايين که ناشي از فقدان هماهنگي وسازگاري در بين فعاليت ¬هاي حوزه هاي مختلف است و درنظر نگرفتن جهت¬گيري استراتژيکي کلي و مناسب. ?- ايجاد جهت گيري جابه جايي وکاهش پرداخت.براي بسياري ازافراد تغيير استرس و تنش هايي را در محل کار ودر کارکنان ايجاد مي¬کند و اين امرباعث ميشود که آنها به مقابله با اين پديده برخيزند.(رابرت  ،????)تغيير يعني برداشتن يا گذاشتن يک چيز در محل ديگر. تغيير در سازمان ها نيز به اين معناست كه فعاليت هاي سازمان از وضعيت موجود به يک وضعيت متفاوت در مي آيد.فريدريک نيکولز تغيير را اين گونه تعريف مي کند: يک چيزي که از يک مکان به مکان ديگر انتقال داده مي شود انتقال از يک موقعيت مشکل سازبه يک موقعيت حل مساله.مفهوم تغيير سازماني از نظر (مارچ  ، ????) چيزي که ما تغيير سازماني مي¬ناميم مجموعه راه حل¬هايي ازگروههاي مختلف در درون يک سارمان است که به آن واکنش نشان مي¬دهند. نيروها و محرکهايي در محيط وجود دارندکه نياز به تغيير را افزايش مي¬دهند اين محرکها که شامل محرکهاي بيروني و دروني مي¬شوند عبارتند از محيط، الزامات بازار براي کسب و کار، الزامات سازماني، الزامات فرهنگي، ماهيت نيروي کار، تکنولوژي، شوکهاي اقتصادي، رقابت، روندهاي اجتماعي، سياست هاي جهاني، رفتار کارمندان و مديران، قالب ذهني رهبر و کارمندان. اکثر مديران با قلمروهاي بيروني نسبت به قلمروهاي دروني )فرهنگ، طرز فکر، رفتار ( آشناترهستند قلمروهاي دروني با وجود جديد بودنشان نزد اکثريت به اندازه قلمروهاي بيروني مهم هستنددر صورتي که رهبراندر قلمروهاي دروني دخالت نکنند وبگذارند که تغييرات برآمده از قلمروهاي بيروني به آنها جهت دهد تلاششان ناکام خواهد ماند.عمده کشمکش هاي برخاسته از تغيير نتيجه غفلت مديران از عوامل دروني در فرآيند تغيير است.همچنين عدم توجه به محرکهاي بيروني هم باعث شکست مي شود.(نقوي,اعرابي ،????). استراتژي با طيفـي كه يك سوي آن برنامـه ريزي استراتژيك و در سوي ديگر تفكر استراتژيك قرار دارد شناخته مي شود. در واقع اين دو رويكرد، نماينده دو مكتب متفاوت هستند؛برنامه ريزي استراتژيك به مكتب طرح ريزي(PS) تعلق دارد كه در آن تدوين استراتژي يك فرايند رسمي و سيستماتيك به شمار مي آيد و رويكرد تفكر استراتژيك بر مكتب يادگيــري(LS)  – كه در آن شكل گيري استراتژي يك روند تكوين در حين اجرا دانسته مي شود – استوار است. در برنامه ريزي استراتژيك بر توسعه متدولوژي ها و ابزار موثرتر برنامه ريزي تاكيد مي شود و در تفكر استراتژيك توسعه بصيرت استراتژيست محور اصلي كار است. صاحب نظران و طرفـداران هريك از اين مكتب ها به نقـاط قوت و كارآيي آن در عمل اشاره دارند، در برنامه ريزي استراتژيك، كار ساختار يافته است و گام به گام برنامه ريز را در راستاي دستيابي به مناسب ترين استراتژي ممكن هدايت مي كند، در حالي كه كار در تفكر استراتژيك فرايند ساختار يافته اي ندارد و صرفاً با مجموعه اي از توصيه ها و الگوهـاي مفهومـي پشتيبـــاني مي شود. از سوي ديگر، نظريه پردازان مكتب يادگيري، از عدم كارآيي رويكرد برنامه ريزي استراتژيك در تحولات سريع محيطي – جايي كه عمر عوامل موثر در موفقيت محدود است – سخن مي گويند و بر ضرورت آگاهي مستمر از رفتار بازار و پاسخگويي خلاقـانه به آن تاكيد مي كنند. (نقوي واعرابي ،????)فهرست مطالب:چکيده     1فصل اول: کليات تحقيق?-?)مقدمه 3?-?)بيان مسئله 5?-3)ضرورت پژوهش     71-4 )چارچوب نظري پژوهش           9?-5)اهداف پژوهش               101-5-1)هدف اصلي      111-5-2)اهداف فرعي      11?-6)سوالات پژوهش  111-7 )فرضيات تحقيق    121-7-1 )فرضيه اصلي    121-7-2)فرضيه هاي فرعي  121-8)متغير هاي پژوهش      121-8-1)متغير مستقل     121-8-2 )متغير وابسته   121-8-3)متغير تعديل کننده  13?-9)جامعه آماري و قلمرو پژوهش       131-9-1)قلمرو موضوعي      13?-9-2)قلمرو مکاني     131-9-3 ) قلمرو زماني   13?-10- روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها 13?-10-?)روش تحقيق   13?-10-2 )روش گردآوري اطلاعات 14?-10-3)روش تجزيه و تحليل اطلاعات     14?-11)تعاريف نظري وعملياتي واژه ها و اصطلاحات 141-11-1)تعاريف نظري واژه ها و اصطلاحات         141-11-2)تعاريف عملياتي واژه ها و اصطلاحات       16فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق?-?)مقدمه 191-?-1)مفهوم استراتژي        20?-1-2)اصول و قواعد رقابت        21?-1-3)رويکردهاي استراتژي        212-1-3-1)رويکرد تجويزي          222-1-3-2)رويکرد توصيفي           222-1-4)فلسفه استراتژي        22?-1-5)تعريف استراتژي     222-1-6)فرصت هاي استراتژيک   23?-1-7)توسعه فرصت‌ها      24?-1-8)راهکار استراتژيک     252-1-9)استراتژي‌ها و پارادايم ها     262-1-10)پارادايم ها و فرصت‌ها     262-1-11)الگوي فرصت       272-1-12)مزايا و معايب       272-1-13)تعريف مديريت استراتژيك           282-1-13-1)ضرورت استفاده از مديريت استراتژيک 282-1-13-2)مزاياي مديريت استراتژيک    302-1-13-3)فرآيند مديريت استراتژيک     312-1-14)تدوين استراتژي 332-1-14-1)تكوين استراتژي      332-1-15)اجراي استراتژي  332-1-16)ارزيابي استراتژي 34?-1-16-1)موانع اجراي برنامه‌هاي استراتژيك         34?-1-17)تفکر استراتژيک     352-1-17-1)تفكر استراتژيك در مقايسه با برنامه‌ريزي استراتژيك     372-1-17-2)کارکرد تفکر استراتژ?ک     38?-1-17-3)خصوص?ات ?ک متفکر استراتژ?ک         38?-1-18)جايگاه موضوعات استراتژيک        392-1-19)متدولوژي برنامه ريزي استراتژيک پيشنهادي     402-1-20)ساختار تحليلي استراتژي اثربخش     512-2) تحول سازماني      522-2-1)ايجاد تحول        522-2-2)اهداف تحول سازماني        532-2-3) هدايت فرايند تحول سازماني          532-2-4) ضرورت تحول سازماني     542-2-5)فرآيند تحول در سازمان     552-2-6) اشتباهات تحول در سازمان‌ها          572-2-7)سطوح تغيير و تحول         592-2-8)مفاهيم تغيير       602-2-9) سطوح ايجاد تغيير در انسان‌ها         61?-2-10)انواع تغيير        632-2-11)سازمان‌هاي آينده     63?-2-12)مقاومت در برابر تغيير      64?-2-13)مديريت مقاومت در برابر تغيير       642-2-14)مدلهاي تغيير         652-2-14-1)الگوي مکعب يخي تغيير          662-2-14-2) الگوي سه سطحي تغيير           672-2-14-3)مدل تغيير و عملکرد سازماني «بورک و ليتوين»     682-2-14-4) مدل تغيير اثربخش کامينگز و اورلي     692-2-14-5) مدل تغيير جامع رالف کيلمن     712-2-14-6)-مدل تجزيه و تحليل جرياني جري و پوراس     722-2-14-7)مدل شش- خانه اي ويزبورد     732-3) استراتژي‌ها تغيير و تحول سازماني     752-3-1)استراتژي تغيير تکنولوژي     752-3-3)استراتژي تغيير ساختار      762-3-3)استراتژي تغيير وظايف     762-3-4)استراتژي تغيير نيروي انساني          762-3-5) علل مقاومت در برابر تغيير و تحول           77?-4)اثربخشي سازماني       792-4-1)معيارها و مقياس هاي اثربخشي سازماني     792-4-2)انواع رويکرد اثر بخشي 812-4-2-1) رويکرد مبتني بر هدف     812-4-2-2)پيش فرض هاي رويکرد نيل به هدف      822-4-2-3)رويکرد نيل به هدف در عمل      822-4-2-3-1)مسائل و مشکلات رويکرد نيل به هدف     832-4-2-3-2)فايده عملي رويکردنيل به هدف براي مديران     832-4-2-4) رويکرد مبتني بر تامين منابع سيستم         842-4-2-5)پيش فرض هاي رويکرد سيستمي     852-4-2-5-1)رويکرد سيستمي در عمل       852-4-2-5-2)مسائل و مشکلات رويکرد سيستمي  86 2-4-2-5-3)ارزش عملي رويکرد سيستمي براي مديران     862-4-2-6)رويکرد مبتني بر فرآيند دروني     862-4-2-7)رويکرد عوامل استراتژيک     872-4-2-7-1)رويکرد ذينفعان استراتژيک      872-4-2-7-2)پيش فرض هاي رويکرد ذينفعان استراتژيک     882-4-2-7-3)رويکرد ذينفعان استراتژيک در عمل     882-4-2-7-4)مسائل و مشکلات رويکرد ذينفعان استراتژيک در عمل     892-4-2-7-5)فايده عملي رويکرد ذينفع هاي استراتژيک براي مديران     90 2-4-2-8)رويکرد ارزش هاي رقابتي 902-4-2-8-1)پيش فرض هاي رويکرد رقابتي     902-4-2-8-2)رويکرد ارزش هاي رقابتي در عمل      912-4-2-8-3)مسائل و مشکلات رويکرد ارزش هاي رقابتي     922-4-2-8-4)ارزش عملي رويکرد ارزش هاي رقابتي براي مديران      92 2-4-2-9)کنترل انعطاف پذيري     932-4-3)دام‌هاي اثربخشي     952-5)مروري بر نحوه ي شکل گيري شهرداري        972-5-1)شهر     972-5-2)تعريف شهر       982-5-3)شهر در ايران      992-5-4)وظايف شهرداري در حوزه خدمات شهري، فرهنگي و اجتماعي     1002-5-5)وظايف شهرداري در حوزه اجتماعي و فرهنگي در وضعيت فعلي     1012-5-6)دستورالعمل اجرايي برنامه سوم راهبردي شهرداري کاشان          1032-5-6-1) بخش اول : تعاريف     1032-5-6-2)مفاد دستورالعمل تدوين برنامه استراتژيک ? ساله شهرداري کاشان       1072-5-6-3)مدل تدوين برنامه         1082-6)پيشينه تحقيق         1112-6-1)تحقيقات خارجي     1112-6-2)تحقيقات داخلي       113فصل سوم: روش تحقيق3- 1) مقدمه     1183- 2) نوع تحقيق          1183-3) روشها و ابزار گردآوري اطلاعات        1193-3-1) روش بررسي اسناد و مدارك         1193-3-2)روش ميداني     1193-4)مقياسهاي اندازه‌گيري متغيرها     1203- 5) مقياس اندازه‌گيري نگرشها     1203-6)طرح تحقيق           1203-6-1)هدف مطالعه     1213-6-2- نوع مطالعه      1213-6-3)ميزان دخالت محقق در پژوهش       1213-6-4)مكان بررسي: طبيعي و ساختگي       1213-6-5)واحد تجزيه و تحليل:‌افراد ، زوجها، گروهها، سازمانها         1213-6-6)افق زماني: بررسي مقطعي در برابر بررسي دوره‌اي     1223-6-7)جامعه و نمونه آماري مورد پژوهش     1223-6-8) حجم نمونه آماري     1223-6-9) ابزار پژوهش   1233- 6- 10) روش تجزيه و تحليل داده‌ها      1233-7) روشها و فنون آماري مورد استفاده براي تجزيه وتحليل مشاهدات 123 3-7-1)ثبات سنجه ها     1233-7-2) سازگاري دروني سنجه ها     1243-6-2) آزمون پايايي     1243-8) آزمون فرض نرمال بودن متغيرها:         125فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها4-1)مقدمه     1284-2) بررسي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي     1284-2-1 )جنسيت     1284-2-2) تاهل     1294-2-3 )سن     1304-2-4 )تحصيلات         1314-3 ) آزمون فرضيات تحقيق         1324-3-1) آزمون فرضيه اصلي پژوهش          1324-3 – 2) آزمون فرضيه فرعي اول     1344-3-3) آزمون فرضيه فرعي دوم     1364-3-4 )آزمون فرضيه فرعي سوم     1374-3-5 )آزمون فرضيه فرعي چهارم     1394-3-6 )آزمون فرضيه فرعي پنجم     1414-3-7) آزمون فرضيه فرعي ششم     143فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 5-1)مقدمه     1475-2)نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق     1475-2-1) نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلي     1475-2-2) نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول     1485-2-3) نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم     1495-2-4) نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم     1505-2-5) نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم 1515-2-6) نتايج حاصل از آزمون فرضيه پنجم     1515-2-7) نتايج حاصل از آزمون فرضيه ششم     1525-3) نتيجه گيري نهايي        1535-4) پيشنهادات تحقيق        1545-4-1) پيشنهادات کاربردي         1545-5)محدوديت هاي پژوهش    155منابع و ما خذ     156پيوست 162پرسشنامه استراتژي هاي تحول سازماني – با الهام ازمدل ويز بورد      164پرسشنامه استراتژي هاي تحول سازماني- مدل پار سونز 166چکيده لاتين 169

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
1625
مشاهده

کد فایل:11085
انتشار در:۱۳۹۶/۵/۹
حجم فایل ها:3436

اشتراک گذاری:

 قیمت:

14,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
استراتژي تحول اثربخشي سازماني مدل ويزبرد مدل پارسونز تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشانپایان نامه تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشانپروژه تاثيراستراتژي‌هاي تحول براثربخشي سازماني درشهرداري کاشان

 • دانلود مثال های کاربردی با لوگو در صنعت

  دانلود برنامه های مفید با لوگو,دانلود مثال ها,دانلود مثال های کاربردی با لوگو در صنعت,دانلود مثال های کاربردی لوگو,دانلود مدار نقشه های لوگو,دانلود نقشه ها و مدارات فرمان با لوگو,دانلود نقشه های کاربردی با لوگو,مثال های کاربردی با لوگو در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه در گردش مدیریت و متغییرهای آن و هموارسازی سود (فصل دوم)

  pdf,پيشينه پژوهش فرمول محاسبه سرمایه در گردش,پيشينه تحقيق مدیریت سرمایه در گردش ppt,چارچوب نظري تعریف هموا,مباني نظري مدیریت سرمایه در گردش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه در گردش مدیریت و متغیرهای آن و هموارسازی سود,مقاله مدیریت سرمایه در گردش دانلود…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی تألیف محمدجعفر زمردیان

  پاورپوینت خلاصه کتاب کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی تألیف محمدجعفر زمردیان دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی تألیف محمدجعفر زمردیان دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • پاورپوینت فصل سوم کتاب انسان و محیط زیست (هوا نفس زندگی)

  پاورپوینت فصل سوم کتاب انسان و محیط زیست (هوا نفس زندگی) دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب انسان و محیط زیست (هوا نفس زندگی) دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: پاورپوینت فصل سوم کتاب انسان و محیط…

 • پاورپوینت آشنایی با کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری

  پاورپوینت آشنایی با کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری دانلود پاورپوینت آشنایی با کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با کشاورزی ، دامپروری و ماهیگیری ، در حجم 36 اسلاید…

 • بررسی نقش دستگاههای خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانکها

  بررسی نقش دستگاههای خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانکها برچسب ها: دستگاه خودپرداز کارایی هزینه مدیریت هزینه مدیریت داراییدانلود پایان نامه بررسی نقش دستگاههای خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانکهاپروژه بررسی نقش دستگاههای خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانکها رفتن…

 • پاورپوینت روانشناسی عمومی

  پاورپوینت روانشناسی عمومی دانلود پاورپوینت روانشناسی عمومی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت روانشناسی عمومی ، در حجم 43 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: روان شناسی چیست؟ مطالعه علمی رفتار…

 • قالب پاورپوینت هنر 4

  قالب پاورپوینت هنر 4 دانلود قالب پاورپوینت هنر 4 دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت هنر 4 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …   اسلاید بسم…

 • پاورپوینت شناسائي گونه هاي علف هاي هرز

  پاورپوینت شناسائي گونه هاي علف هاي هرز برچسب ها: دانلود فیلم علف های هرز 1355پاورپوینت علف های هرزدانلود رایگان فیلم ایرانی قدیمی علفهای هرزدانلود رایگان فیلم علف های هرزعلف های هرز باغاتمبارزه با علف هرزدانلود فیلم قدیمی علف های هرزدانلود…

 • پاورپوینت ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی

  پاورپوینت ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی دانلود پاورپوینت ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه…

 • پاورپوینت تحلیل کلان عرصه فرهنگ

  پاورپوینت تحلیل کلان عرصه فرهنگ برچسب ها: تحلیل کلان عرصه فرهنگنگاه به عرصه فرهنگ بر مبنای مصاف فرهنگیآرایش عرصه مصاف فرهنگیآثار و لوازم نگاه جبهه ای به عرصه فرهنگساختار و ترکیب جبهه فرهنگی انقلاب رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تحلیل…

 • پاورپوینت روش های سنتز نانو پودر اکسید تیتانیوم

  پاورپوینت روش های سنتز نانو پودر اکسید تیتانیوم دانلود پاورپوینت روش های سنتز نانو پودر اکسید تیتانیوم دسته بندي : مهندسی شیمی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت روش های سنتز نانو پودر اکسید تیتانیوم ، در حجم…

 • پیشینه تحقیق ومبانی نظری گردشگری

  پیشینه تحقیق ومبانی نظری گردشگری دانلود پیشینه تحقیق ومبانی نظری گردشگری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل گردشگری 2 - 5 - 1 گردشگری فرهنگی 2 - 5 - 2 گردشگری مذهبی 2 -…

 • مبانی نظری تحقیق عوامل حجاب

  مبانی نظری تحقیق عوامل حجاب دانلود مبانی نظری تحقیق عوامل حجاب دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عوامل حجاب عوامل حجاب الف : صعود به مراتب معنوي بايستي مسائل ارزشي اسلام در جامعه ما…

 • گزارش کارآموزی مشاوراملاک

  گزارش کارآموزی مشاوراملاک برچسب ها: گزارش کاراموزی مشاور املاک رشته کامپیوتر رفتن به سایت اصلی گزارش کارآموزی مشاوراملاک دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل پيشگفتارارتباطات در عصر حاضر و در آغاز قرن بيست و يكم…

 • آموزش مفاهيم MOdbus ETHRW

  ETHRW,MOdbus,آموزش,مفاهيم دانلود فایل اصلی آموزش مفاهيم MOdbus ETHRW از سایت دانلود فایل  آموزش مفاهيم MOdbus ETHRW نحوه تنظيمات IP كامپيوتر و آشنايي با دستور ping  آشنايي و كار با نرم افزار DCIsoft DELTA برقراري ارتباط بين دو PLC اترنت دار…

 • مباني نظري و پیشینه پژوهشي خواب آلودگی (فصل دوم)

  پيشين,پيشينه پژوهش خواب آلودگی چیست؟,پيشينه نظري خواب الودگی,چارچوب نظري اختلالات خواب,دانلود مباني نظري خواب الودگی در رانندگی,فصل دوم پايان نامه ارشد علل خواب آلودگی,مباني نظري کاهش خواب آلودگی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) خواب آلودگی دانلود فایل اصلی مباني…

 • پیشینه و مبانی نظری سرمایه اجتماعی و جرم شناسی

  پیشینه و مبانی نظری سرمایه اجتماعی و جرم شناسی دانلود پیشینه و مبانی نظری سرمایه اجتماعی و جرم شناسی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - 1 - مقدمه در سال های اخیر سرمایه…

 • پیشینه و مبانی نظری کیفیت حسابرسی و هزینه ی سرمایه ی سهام عادی

  پیشینه و مبانی نظری کیفیت حسابرسی و هزینه ی سرمایه ی سهام عادی دانلود پیشینه و مبانی نظری کیفیت حسابرسی و هزینه ی سرمایه ی سهام عادی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی…

 • پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی

  پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی دانلود فایل اصلی پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و انعطاف پذیری مالی (فصل دوم) در 41 صفحه…

 • مباني نظري پژوهش و تحقيقات پيشین آموزش زندگی خانواده(F.L.E ) (فصل دوم)

  فصل دوم پایان نامه آموزش زندگی خانوادگی (FLE ),مبانی,مبانی نظری آموزش زندگی خانوادگی (FLE ),مبانی نظری پایان نامه آموزش زندگی خانوادگی (FLE ),مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش زندگی خانوادگی (FLE ),مبانی و پیشینه نظری آموزش زندگی خانوادگی (FLE )…

 • پاورپوینت نقد و بررسی معماری موزه یهود برلین

  پاورپوینت نقد و بررسی معماری موزه یهود برلین,پروژه بررسی معماری موزه یهود برلین,معماری موزه یهود برلین,موزه یهود برلین,نقد بنای معماری موزه یهود برلین,نقد و بررسی معماری موزه یهود برلین دانلود فایل اصلی پاورپوینت نقد و بررسی معماری موزه یهود برلین…

 • پاورپوینت بررسی تناسبات طلایی و کاربرد آن

  پاورپوینت بررسی تناسبات طلایی و کاربرد آن برچسب ها: دانلود پاورپوینت بررسی تناسبات طلایی و کاربرد آنبررسی تناسبات طلایی و کاربرد آنتناسبات طلایی پاورپوینت تناسبات طلایی در معماریاهراممستطیل طلایی ویژهتوالی فیبوناچیپاورپوینت بررسی تناسبات طلایی و کاربردنسبت طلایی برای طراحانعدد طلائی…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي رشته معماري،بررسي و كابرد چوب

  دانلود گزارش کاراموزي آماده بررسي رشته معماري،بررسي و كابرد چوب برچسب ها: گزارش کاراموزي كابرد چوب در معماري کاراموزي كابرد چوب در معماري کارورزي كابرد چوب در معماري دانلود گزارش کارآموزي كابرد چوب در معماري كابرد چوب در معماري كابرد…

 • بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق

  بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق برچسب ها: بورس اوراق بهادار قیمت گذاری مدیریت سود گزارشات مالیبررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت…

 • چارچوب نظری و پژوهش تجربی ابعاد سبکهای فرزند پروری (فصل 2)

  پیشینه پژهش شیوه های فرزندپروری,پیشینه فرزندپروری,سبک های فرزند پروری,سبک های فرزند پروری pdf,سبک های فرزند پروری خانواده ها,سبک های فرزند پروری مستبدانه,سبکهای فرزند پروری بامریند,شیوه های فرزند پروری,فرزندپروری چیست؟,مبانی نظری فرزندپروری دانلود فایل اصلی چارچوب نظری و پژوهش تجربی ابعاد…

 • پیشینه و مبانی نظری اثرات خانه هاي دوم بر اکوتوريسم

  پیشینه و مبانی نظری اثرات خانه هاي دوم بر اکوتوريسم دانلود پیشینه و مبانی نظری اثرات خانه هاي دوم بر اکوتوريسم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه 11 2…

 • دانلود پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

  پرسشنامه اوقات فراغت جوانان,پرسشنامه جوانان,پرسشنامه زندگی خانوادگی,پرسشنامه سبک زندگی جوانان,پرسشنامه مشکلات جوانان,پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان,تغییرات زندگی خانوادگی,دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی,زندگی خانوادگی جوانان دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان از سایت دانلود فایل…

 • پاورپوینت کسب و کار

  پاورپوینت کسب و کار برچسب ها: پاورپوینت کسب و کارپنج مهارت کسب وکار آينده سازکسب وکار اينترنتي چيستمزاياي انتخاب کسب وکار اينترنتي موانع کسب وکارهاي اينترنتي عوامل اساسي موفقيت در کسب وکار هاي اينترنتيدلايل شکست کسب وکارهاي اينترنتي برخی از…

 • تحقیق بررسی معماری پایدار و انرژی باد

  پایان نامه تحقیق بررسی معماری پایدار و انرژی باد,پروژه بررسی معماری پایدار و انرژی باد,تحقیق بررسی معماری پایدار و انرژی باد,تحقیق معماری پایدار,مقاله انرژی تجدید شونده دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی معماری پایدار و انرژی باد از سایت دانلود فایل…

 • کاربرد عکس های هوایی در برنامه ریزی شهری

  کاربرد عکس های هوایی در برنامه ریزی شهری دانلود کاربرد عکس های هوایی در برنامه ریزی شهری دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل کاربرد عکس های هوایی در برنامه ریزی شهری مقدمهانواع عکسهای هواییویژگیهای عکسهای هواییکاربرد عکس…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سیستم ایمنی و بیش تمرینی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری سیستم ایمنی و بیش تمرینی,پیشینه پژوهش سیستم ایمنی و بیش تمرینی,پیشینه تحقیق سیستم ایمنی و بیش تمرینی,فصل دوم پایان نامه سیستم ایمنی و بیش تمرینی,مبانی نظری ایمنی ذاتی و اکتسابی,مبانی نظری سیستم ایمنی و بیش تمرینی دانلود فایل…

 • مقاله انگیزش در کلاس درس

  انگیزش دانلود فایل اصلی مقاله انگیزش در کلاس درس از سایت دانلود فایل مقاله انگیزش در کلاس درس مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 40صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید…

 • فایل پاورپوینت جزئیات نصب عایق های حرارتی

  فایل پاورپوینت جزئیات نصب عایق های حرارتی برچسب ها: دانلود پاورپوینت جزئیات نصب عایق های حرارتیجزئیات نصب عایق های حرارتیعایق های حرارتی ساختماندتایل اجرائی نصب عایق حرارتی ساختمانپاورپوینت عایق حرارتی ساختمانپاورپوینت جزئیات نصب عایق های حرارتینحوه نصب عایف حرارتی رفتن…

 • دانلود آموزش تصویری ساخت انیمیشن با swish max

  اموزش ساخت انیمیشن برای تابلو روان led,دانلود آموزش کامل تصویری ساخت انیمیشن,دانلود اموزش swish max دانلود فایل اصلی دانلود آموزش تصویری ساخت انیمیشن با swish max از سایت دانلود فایل آموزش کامل تصویری ساخت انیمیشنبا swish maxکاملا تصویری و کاربردی…