تحقیق بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش پیشرفت دانشجویان

پایان نامه آگاهی از راهبردهای خودتنظیمی,پایان نامه انگیزش پیشرفت,پروژه یادگیری خودتنظیمی,تحقیق بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش پیشرفت دانشجویان,مقاله باورهای هوشی,مقاله یادگیری خودتنظیمی,یادگیری خود تن
دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش پیشرفت دانشجویان از سایت

دانلود فایل

دانلود پایان نامه رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش پیشرفت دانشجویان  در 93 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.قسمتهایی کوتاه از متن:مقدمهامروزه تقریبا همه کسانی که طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جای دنیا از آموزش و پرورش شروع می کنند عدم آگاهی به روش های تعلیم و تربیت موجب زیان های زیادی خواهد شد. ما در مدارس و دانشگاه اندیشه ها را آموزش می دهیم اما چگونگی اندیشیدن و چگونه یادگرفتن را آموزش نمی دهیم. یادگیرندگان از معلومات اشباع می شوند اما انگیزه آموختن از آنها گرفته می شود. نمره های خوب می گیرند، اما احساس ارزش و خودباوری ندارند. مدارس ما کودکانی با انگیزه درونی، کنجکاو و خود انگیخته از خانواده ها به امانت می گیرند اما افرادی بی انگیزه که احساس ارزشمندی و خودباوری نمی کنند، از مدارس و دانشگاه فارغ التحصیل می شوند.انگيزه مهم ترين پيش نياز و قلب يادگيري است و يادگيري هدف آموزش است (بیابانگرد،1384). انگيزة پيشرفت يكي از مهم ترين انگيزه هاي هر فردي است كه براي نخستين بار موراي آن را مطرح كرد. به طوركلي، انگيزة پيشرفت را مي توان ميل فردي به برتريداشتن، موفقيت و وظايف دشوار و انجام آ نها بهتر از ديگران تعريف كرد (چن ، 2007). انگيزة پيشرفت داراي ابعاد دروني و بيروني است كه رفتار فرد را هدايت مي كند و تحت تأثير قرار مي دهد (دسی و رایان ،2000)انگيزة دروني را انگيز هاي تعريف كرده اند كه از خود فرد سرچشمه مي گيرد و نتيجة آن لذت بردن از فرايند افزايش شايستگي فرد در ارتباط با وظايف دانشگاهي و تحصيلي است. دانشجوياني كه به طور دروني برانگيخته مي شوند فعاليت هايي مانند يادگيري، انجام وظايف و موفقيت را براي احساس خشنودي دروني خود انجام مي دهند. از سوي ديگر، انگيزة بيروني انگيز ه اي است كه به منظور دريافت يا اجتناب از دريافت چيزي هدايت مي شود. دانشجويان با انگيزة دروني براي رضايت فردي تلاش مي كنند، در حالي كه دانشجويان با انگيزة بيروني براي كسب نمرة مطلوب يا دريافت پاداشهايي مانند جايزه در تلاشند (پورآتشی و همکاران، 1393).یکی از عواملی که می تواند بر انگیزه دانش آموزان تاثیر داشته باشد یادگیری است. در نظریه شناختی اجتماعی، نوع یادگیری که اصطلاحاً یادگیری خود تنظیمی  نامیده می شود، یادگیری را هم از بعد آموزشی و هم از بعد پرورشی مدنظر قرار داده است. شانک (2005) خودتنظیمی را چنین تعریف می کند : فرد خود تنظیم، تفکرات، احساسات و اعمالش را فعالانه و بطور نظام مندی برای رسیدن به اهدافش جهت می دهد. از این تعریف روشن می شود که فرد به سمت اهداف خود، جهت گیری می کند، تفکرات، احساسات و اعمال خود را به منظور کسب این اهداف شکل می دهد و بطور نظام مند به سمت این اهداف حرکت می کند (سلیمان نژاد، 1386).زیمرمن(2000) راهبردهای یادگیری خود تنظیمی را نوعی یادگیری تعریف کرد، که در آن دانش آموزان به جای آن که برای کسب مهارت و دانش بر معلمان، والدین یا دیگر عوامل آموزشی تکیه کنند، شخصا کوشش های خود را شروع و هدایت می کنند(مونتالو، 2004).خود تنظیمی سه ویژگی اساسی دارد شامل:1. آگاهی از تفکر؛ شامل اندیشیدن و تحلیل موثر فرد از عادت های خود است.2. کاربرد راهبردها؛ شامل خزانه روبه رشد راهبردهای فرد برای یادگیری، مطالعه، کنترل هیجانات و پیگیری اهداف این راهبردها است.3.انگیزش مداوم؛ اشاره به انتخاب و تلاش مداوم در فرایند یادگیری دارد (خانی، باقری و دانشیار، 1392). از جمله عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي ميتوان از عوامل انگيزشي و شناختي نام برد. الگوي دوئك (2000) كه مبتني بر رويكردي شناختي  اجتماعي است به بررسي رابطة اين عوامل با پيشرفت تحصيلي مي پردازد. در اين الگو، باورهاي هوشي و اهداف پيشرفت مورد توجه اند. باورهاي هوشي شامل بر باور هوشي افزايشي  و باور هوشي ذاتي  اند. باور هوشي افزايشي به اين مطلب اشاره دارد كه هوش كيفيتي انعطاف پذير و قابل افزايش است. در مقابل، باور ذاتي، هوش را كيفيتي ثابت و غيرقابل افزايش مي داند. دانش آموزاني كه داراي باور هوشي افزايشي هستند بر بهبود شايستگي هايشان و اكتساب دانش جديد تأكيد دارند و براي غلبه بر ناكامي ها و شكست هاي گذشته تلاش مي كنند. ولي دانش آموزان داراي باور هوشي ذاتي، بر دستيابي به عملكرد خوب تمركز مي كنند و براي غلبه بر مشكلات حداقل تلاش را به خرج مي دهند. به عقيده دوئك (2000)، باورهاي هوشي عوامل جانبي رفتار هستند و مستقيماً بر عملكرد تأثير نمي گذارند.با توجه به مطالب بیان شده، نیاز به مطالعه رابطه میان راهبرد یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با پیشرفت تحصیلی احساس می شود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش «بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش  پیشرفت دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه در سال 94-93» می باشد.بیان مسأله پژوهشدر گذشته بسیاری از پژوهشگران رابطه بین فرآیندهای شناختی و انگیزشی با کنش وری تحصیلی را به طور مجزا بررسی کرده اند، ولی امروزه اکثر روانشناسان به هر دو مؤلفه شناخت و انگیزش و نقش آنها در یادگیری توجه دارند و بر اساس نظریه های جدید مانند یادگیری خودتنظیمی ، مؤلفه ای شناخت، انگیزش و کنش وری تحصیلی به صورت یک مجموعه در هم تنیده و مربوط به هم در نظر گرفته می شوند (کجباف و همکاران، 1382). از ويژگي هاي مهم انسان برخورداري از توانايي يادگيري است. با در نظر گرفتن نظريه هاي شناختي و فراشناختي، امروزه در امر يادگيري، فردي موفق است كه شيوه آموختن را فراگرفته باشد. در جامعه پيشرفته كنوني اين ادعا كه وظيفه نظام آموزش، انتقال معلومات از نسل گذشته به آينده است، ديگر معنايي ندارد. بلكه اساس نظام آموزش در قرن بيست و يكم، فراهم ساختن زمينه تجربي فعاليت هاي آموزشي و چگونه فكركردن و چگونه يادگرفتن است. يكي از عوامل مربوط به تفاوتهاي فردي، تفاوتهاي افراد در راهبردهای يادگيري آنهاست (ساقی و همکاران، 1390).در دنیای امروز، به دلیل پیشرفت سریع علم و تکنولوژی، پیچیدگی های دستیابی به اطلاعات، رویکردهای نوینی را در زمینه مدیریت اطلاعات ایجاب کرده است. در همین راستا طرح نیازهای جدید در ارتباط با مهارتهای یادگیرندگان برای یادگیری موثرتر، حجم زیادی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است. بنابراین مفهوم خودتنظیمی در 30 سال گذشته به منظور برآوردن این نیازها مطرح شده است (داینس  و همکاران، 2008) نظریه شناختی_ اجتماعی بندورا  (1986؛ به نقل از موزولیدز و فیلیپو ، 2005) برای رشد مدل یادگیری خودتنظیمی چهارچوب مناسبی فراهم کرد که براساس آن در هر فرد عوامل بافتی و رفتاری فرصت لازم را برای کنترل یادگیری دانش آموز ایجاد می کنند. محققان و متخصصان در تلاش اند که از چگونگی مهارت یابی دانش آموزان در فرایند یادگیری مطلع شوند (میلر و بریکمن ، 2004). یکی از زمینه های به کار گیری راهبردهای خودتنظیمی و انگیزش ، در موقعیت تحصیلی است (پنتریچ و شانک ، 2002). زیمرمن (2000؛ به نقل از بمبوتی  و همکاران، 2008) یادگیری خودتنظیمی را باورهای یادگیرندگان درباره توانایی خود برای درگیرشدن در اعمال، افکار، احساسات و پیگیری اهداف تحصیلی ارزشمند، تعرف مي کند. پنتریچ (2004) خودتنظیمی را یک فرایند فعال و سازمان یافته می داند که یادگیرندگان از طریق آن اهداف یادگیری خود را تنظیم کرده و تلاش می کنند بر شناخت و انگیزش و رفتار خود نظارت کنند. راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل مهارت هاي خودآموزی ، سوال پرسیدن از خود ، خودبازبینی ، و تقویت خود  است که به یادگیرندگان کمک می کند تا با استفاده از فرایندهای شناختی، یادگیری آنها تسهیل شود (مونتاگو ، 2008). براساس ی مدل یادگیری خودتنظیمی که توسط پنتریچ و دی گروت  (1990) مطرح شده است، خودتنظیمی شامل راهبردهاي فراشناخت ، شناختی  و مدیریت منابع  است (پنتریچ و شانک، 2002).مطالعه اي در هنگ كنگ  نشان داد تفاوت آشكاري بين دانشجويان قوي و ضعيف از لحاظ استفاده از شيوه هاي استراتژيك خواندن وجود دارد و نتيجه گيري شده كه با انجام مداخلات آموزشي مي توان راهبردهاي مطالعه و يادگيري دانشجويان را تغيير داده و بهبود بخشيد (ایپ ، 2007). همچنين بر اساس مطالعه اي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مهارت هاي فكري و راهبردهاي ذهني كه دانشجويان در مطالعه و يادگيري از آن استفاده مي كنند قابل آموزش و يادگيري هستند (حقانی و خدیوزاده، 1388).باورهاي هوشي  متغير ديگري است كه با عملكرد فراگيران مرتبط است. باورهاي هوشي نظام هايي معنايي هستند كه به رفتارهاي فرد جهت مي دهند و پيش بيني رفتار او را براي ديگران ممكن مي سازند (دوئک ، 2000)؛ به عبارت ديگر، باورهاي هوشي زيربناي قضاوت فرد دربارة خود است (دوئک، 2000). باورهای هوشی به عنوان یک مقوله انگیزشی که زیر ساخت انگیزه های فرد برای رسیدن به موفقیت در سطحی بالاتر است، دارای اهمیت اساسی است (دای  و همکاران، 1998). باورهای هوشی افراد را به عنوان سبک های عالی آنان در نظر گرفته اند. از نظر آنها باورهای هوشی به عنوان واسطه ای درونی است که ساختارهای برجسته ی ذهنی را برای شناخت، عاطفه و رفتار فراهم می آورد. از این رو  می توان باورهای هوشی را درون بُعد ثبات اسنادها قرار داد. زیرا آنها عمدتاً به تغییرپذیری توانایی هوشی و نیز موثر بودن یا نبودن  تلاش و تمرین توانایی هوشی اشاره دارند (دوئک و لگت ، 1998). با ارائه مدلی مبتنی بر پژوهش، دو نوع باور هوشی جوهری یا ذاتی، و باور عرضی یا افزایشی مطرح کرده اند. افرادی که باور هوشی جوهری دارند معتقدند که صفات شخصی آنها از قبیل هوش، ثابت و تغییرناپذیر است. این افراد معتقدند که توانایی آنها ذاتی، فطری و خدادادی است. در مقابل افرادی که باورهای هوشی افزایشی دارند، عقیده دارند که هوش یک جوهر ثابت و غیرقابل تغییر نیست، بلکه از طریق تلاش و تجربه می توان آن را افزایش داد. این افراد معتقدند که توانایی های شخصی آنها انعطاف پذیر و افزاینده است (دوئک و لگت، 1998؛ هیمن  و دوئک، 1993).باورهاي هوشي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان (ارونسون، فريد و گود ، 2002 ) و دانش آموزان (استيپك و گرالينسكي ، 1996؛ بلك ول، ترزسنوسكي  و دوئك، 2007 ؛ و كري،  اليوت، دافنسكا و مولر ، 2006) ارتباط دارد. بلك ول و همكارانش (2007) در بررسي ارتباط، باورهاي هوشي و نمرات رياضي دانش آموزان در طول دوره ي دبيرستان دريافتند دانش آموزان داراي باور هوشي افزايشي نمراتشان در هر نيمسال افزايش پيدا كرد. ولي دانش آموزان داراي باورهاي هوشي ذاتي در دو سال متوالي كاهش در عملكرد را به نمايش گذاشتند.تاکنون پژوهش هایی رابطه باورهای هوشی را با پیشرفت در عملکرد تحصیلی (شریعت پناه و مشهدی، 1393) و جهت گیری در اهداف پیشرفت (بدری گرگوری و خانی، 1393)بررسی نموده اند اما پژوهشی که به طور مستقیم روابط این باورها را با انگیزش پیشرفت بررسی کند یافت نشد.باتوجه به این خلاء پژوهشی و از آنجا که تا کنون پژوهشی به بررسی  رابطه این دو مولفه یعنی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی  در کنار هم با انگیزش پیشرفت نپرداخته است،اين مطالعه با هدف تعيين رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری و باورهای هوشی با  انگیزش پیشرفت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه تنظيم گرديده است.فهرست مطالب بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش پیشرفت دانشجویان  به شرح زیر می باشد:فصل یک – کلیات1- 1- مقدمه1- 2- بیان مسأله پژوهش1- 3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش1- 5- اهداف پژوهش1- 5- 1- هدف اصلی1- 5- 2- اهداف فرعی 1- 6- سؤالات پژوهش1- 7- فرضيه‏هاي پژوهش1- 8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی1-8- 1- تعاریف مفهومی1-    8- 1- 1- یادگیری خودتنظیمی1- 8- 1- 2- باورهای هوشی1-8-8-3- انگیزش پیشرفت1- 8- 2- تعاریف عملیاتی1- 8- 2- 1- یادگیری خودتنظیمی1- 8- 2- 2- باور های هوشی1- 8- 2- 3- پیشرفت تحصیلی1-9-مدل مفهومی پژوهش فصل دوم- چارچوب نظری و پیشینه پژوهش2- 1- مقدمه2- 2- مبانی نظری پژوهش2- 2- 1- نظریه های یادگیری2- 2- 1- 1- نظریه‌های رفتاری2- 2- 1- 1- 1- نظریه شرطی‌سازی کلاسیک 2- 2- 1- 1- 2- نظریه کوشش و خطا 2- 2- 1- 1- 3-  نظریه شرطی‌سازی کنش‌گر2- 2- 1- 2- نظریه‌های شناختی2- 2- 1- 2- 1- نظریه یادگیری گشتالت 2- 2- 1- 2- 2- نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی2- 2- 1- 2- 3- نظریه اجتماعی – شناختی2-    2- 1- 2- 4- اصل یادگیری خودتنظیمی2- 2- 1- 2- 5- راهبردهاي يادگيري خودتنظيم2- 2- 1- 2- 5- 1- راهبردهاي شناختي 2- 2- 1- 2- 5- 2- راهبردهاي فراشناختي 2- 2- 1- 2- 6- رابطه ي يادگيري خودتنظيم و پيشرفت يادگيري2- 2- 2- باورهای هوشی2- 2- 2- 1- تعریف باور در رویکرد شناختی- اجتماعی2- 2- 2- 1- 1- نظریه ذاتی2- 2- 2- 1- 2- نظریه افزایشی2- 2- 2- 1- 3- پیامدها2- 2- 2- 2- قدرت پیش بینی باورهای خودکارآمدی2- 2- 2- 3- گرایش های فکری 2- 2- 2- 4- تعاریف گرایش های فکری2- 2- 2- 5- تعاریف دیگر وابسته های گرایش های فکری2- 2- 2- 6- نیاز به شناخت2- 2- 2- 7- نیاز به خاتمه2- 2- 3- انگیزه پیشرفت2- 2- 3- 2- منشأ انگیزه پیشرفت2- 2- 3- 4- تأثیرات اجتماعی شدن2- 2- 3- 5- تأثیرات شناختی2- 2- 3- 6- تأثیرات رشدی2- 2- 3- 7- الگوی اتکینسون2- 2- 3- 8- نظریه مک کللند3-    2- 3- 9- انگیزه پیشرفت و ویژگی‌های افراد با انگیزه پیشرفت بالا2- 2- 3- 10- آموزش انگیزه پیشرفت2- 3- پیشینه پژوهش2- 3- 1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور2- 3- 2- پژوهش های انجام شده در خارج کشورفصل سوم -روش انجام پژوهش 3- 1- مقدمه3- 2- روش شناسی پژوهش3- 3- متغیرهای مورد بررسی3- 4- ابزارهای پژوهش3- 4- 1- پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(MSLQ)3- 4- 3- پرسشنامه باورهای هوشی3- 4- 4- انگیزش پیشرفت 3- 5- جامعۀ مورد مطالعه3- 6- نمونۀ مورد مطالعه                                   3- 7- روش نمونه گیری3- 8- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏هافصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده4- 1- مقدمه4- 2- آمار توصيفي 4- 3- آزمون فرضیه‌هافصل پنجم – بحث و نتیجه گیری5- 1- مقدمه5- 2- بررسی سوالات و فرضیه ها5- 3- محدودیت ها5-4- پیشنهادات پژوهشی5- 5- پیشنهاد کاربردیمنابع فارسیمنابع لاتینضمائمتوضیحات: پرداخت توسط همه کارتهای عضو شتاب در درگاه بانک پاسارگاد امکان پذیر است. شما پس از خرید (تحقیق بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش پیشرفت دانشجویان) سریعآ لینک دانلود در اختیارتان قرار می گیرد و می توانید آن را دانلود کنید. نکته: شما می توانید هرگونه سوال را با مسئول پژوهش نگین فایل در میان بگذارید.

برچسب ها:
تحقیق بررسی رابطه آگاهی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای هوشی با انگیزش پیشرفت دانشجویان پایان نامه آگاهی از راهبردهای خودتنظیمی پروژه یادگیری خودتنظیمی مقاله باورهای هوشی پایان نامه انگیزش پیشرفت مقاله یادگیری خودتنظیمی یادگیری خود تن

مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته علوم تربیتی و روانشناسی

در قالب Word و قابل ویرایش

 • دانلود مقاله بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی شهر یزد و تاثیر آن بر تعدیل دما با استفاده از تصاویر ماهو

  استفاده,بررسی,پوشش,تاثیر,تصاویر,تعدیل,تغییرات,دانلود,دما,روند,شهر,گیاهی,ماهو,مقاله,یزد دانلود فایل اصلی دانلود مقاله بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی شهر یزد و تاثیر آن بر تعدیل دما با استفاده از تصاویر ماهو از سایت دانلود فایل چکیده با توجه به تاثیر دما در شرایط اقلیمی هر منطقه و…

 • پیشینه تحقیق ومبانی نظری مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

  پیشینه تحقیق ومبانی نظری مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی دانلود پیشینه تحقیق ومبانی نظری مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی انسان…

 • ادبیات نظری تحقیق حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان

  ادبیات نظری تحقیق حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان دانلود ادبیات نظری تحقیق حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل حمایت کیفری ماهوی…

 • طرح توجیهی احداث واحد تولیدی صنایع فلزی

  تاسیس کارخانه تولید صنایع فلزی,دانلود پروژه کارآفرینی تولید صنایع فلزی,دانلود طرح توجیهی صنایع فلزی,دانلود طرح تولیدی صنایع فلزی,طرح توجیهی تولید صنایع,طرح توجیهی صنایع فلزی,طرح کارافرینی تولید صنایع فلزی,طرح کسب و کار چگونگی تولید صنایع فلزی دانلود فایل اصلی طرح توجیهی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع بررسي تاثير پاداش بر اساس عملكرد (سيستم آكورد)

  دانلود پاورپوینت با موضوع بررسي تاثير پاداش بر اساس عملكرد (سيستم آكورد) برچسب ها: مقاله سیستم پاداشسیستم پاداش دهی در سازمانسیستم پاداش در مدیریت منابع انسانیسیستم پاداش چیستسیستم پاداش و تنبیه در سازمانتعریف پاداش در سازمانانواع پاداش در مدیریت منابع…

 • پاورپوینت طرح کارآفرینی کشت سیفی جات و سبزی جات

  پاورپوینت طرح کارآفرینی کشت سیفی جات و سبزی جات برچسب ها: جدول زمانبندی کاشت صیفی جاتآموزش کاشت صیفی جات در گلدانروش کاشت صیفی جات در باغچهآموزش کاشت سبزی و صیفیزمان کاشت سبزیجاتفصل کاشت صیفی جاتدانلود کتاب کاشت صیفی جاتزمان کاشت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شبیه سازی و یادگیری زبان انگلیسی(فصل دوم)

  ادبیات نظری محیط آموزش زبان انگلیسی,پایان نامه اهمیت آموزش زبان انگلیسی,پیشینه پژوهش تاریخچه توجه به محیط یادگیری,تحقیق رویکردهای آموزش زب,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شبیه سازی ویادگیری زبان انگلیسی(فصل دوم),مبانی نظری موقعیت و محیط یادگیری دانلود فایل اصلی مبانی…

 • كاربردهاي ليزر در پزشكي و خصوصاً در فيزيوتراپي

  پزشکی,فیزیوتراپی,لیزر دانلود فایل اصلی كاربردهاي ليزر در پزشكي و خصوصاً در فيزيوتراپي از سایت دانلود فایل تحقیق كاربردهاي ليزر در پزشكي و خصوصاً در فيزيوتراپي در حجم 225 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از…

 • سپتیک تانک

  سپتیک تانک دانلود سپتیک تانک دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل سپتیک تانک مقدمهمعرفی سپتیک تانککاربردسپتیک تانک پلی اتیلنیاجرای تشکیل دهندهنحوه عملکردمحاسبه ظرفیتنگهداریروش های جایگزینی فهرست معرفی سپتیک تانک سپتیک تانک یک واحد پیش تصفیه است که…

 • تحقیق رفتار شهروندی سازمانی و دیدگاهها و ابعادهای آن

  تحقیق رفتار شهروندی سازمانی و دیدگاهها و ابعادهای آن دانلود تحقیق رفتار شهروندی سازمانی و دیدگاهها و ابعادهای آن دسته بندي : برنامه ریزی شهری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : تحقیق رفتار شهروندی سازمانی و دیدگاهها و ابعادهای…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های بررسی صادرات(فصل دوم)

  پيشينه پژوهش دیدگاه های صادرات,پيشينه تحقيق ابعاد صادرات,چارچوب نظري صادرات و,دانلود مباني نظري صادرات غیرنفتی,فصل دوم پايان نامه ارشد صادرات غیرنفتی,مباني نظري نظریه های صادرات,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های بررسی صادرات(فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی…

 • تحقیق: آشنایی با انواع چوب ها

  تحقیق: آشنایی با انواع چوب ها برچسب ها: تحقیق: آشنایی انواع چوب رفتن به سایت اصلی تحقیق: آشنایی با انواع چوب ها دسته بندي : مهندسی کشاورزی جزئیات و دریافت گزارش فایل عنوان تحقیق: آشنایی با انواع چوب هافرمت: WORDتعداد…

 • پیشینه و مبانی نظری رضایتمندی مشتری ومدل های اندازه گیری رضایت مشتری

  پیشینه و مبانی نظری رضایتمندی مشتری ومدل های اندازه گیری رضایت مشتری دانلود پیشینه و مبانی نظری رضایتمندی مشتری ومدل های اندازه گیری رضایت مشتری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه…

 • چارچوب نظری تحقیق و پیشینه پژوهشی تعاریف، مفاهیم سرمایه فکری(فصل دوم)

  انواع سرمایه فکری,اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری,تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار,تاثير سرمايه فکري بر عملکرد مالي شرکت,تعریف سرمایه فکری چیست؟,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم,سرمایه فکری doc,سرمایه فکری در حسابداری دانلود فایل اصلی چارچوب نظری تحقیق و پیشینه…

 • همه چیز در مورد گسکت ها GASKETS

  همه چیز در مورد گسکت ها GASKETS برچسب ها: همه چیز در مورد گسکت ها GASKETS رفتن به سایت اصلی همه چیز در مورد گسکت ها GASKETS دسته بندي : مهندسی مکانیک جزئیات و دریافت گزارش فایل همه چیز در…

 • ادبیات نظری تحقیق بهره وری نیروی انسانی

  ادبیات نظری تحقیق بهره وری نیروی انسانی دانلود ادبیات نظری تحقیق بهره وری نیروی انسانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خلاصه ای از کار : - مفاهيم بهره ‎ بهره وري مفهوم بهره…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع روش های نوین خبر نویسی

  دانلود پاورپوینت با موضوع روش های نوین خبر نویسی برچسب ها: آموزش خبرنویسی pdfخبرنویسی در روابط عمومیپاورپوینت آموزش خبرنویسیاصول نگارش خبرنمونه خبر نویسیسبکهای جدید خبرنویسیجزوه خبرنویسیاموزش خبر نویسی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع روش های نوین خبر…

 • فایل پاورپوینت کاربرد تکنیک AIDA در شهرسازی

  فایل پاورپوینت کاربرد تکنیک AIDA در شهرسازی برچسب ها: دانلود پاورپوینت کاربرد تکنیک AIDA در شهرسازیتکنیک AIDA در شهرسازیپاورپوینت شهرسازیپاورپوینت کاربرد تکنیک AIDA در شهرسازیکاربرد تکنیک AIDA در شهرسازیپاورپوینت تکنیک AIDA در شهرسازیANALYSIS of INTERCOMECTED DECISION AREASAIDA رفتن به سایت…

 • پيشينه پژوهش پايان نامه سرمایه اجتماعی

  پيشينه پژوهش پايان نامه سرمایه اجتماعی دانلود پيشينه پژوهش پايان نامه سرمایه اجتماعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سرمایه اجتماعی پیشینه تحقیق در هر پژوهش آشنایی با کارهای تحقیقاتی قبلی و نظریههای مربوط…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد الموت ،از انقلاب مشروطه تا پهلوی اول

  پایان نامه کارشناسی ارشد الموت ،از انقلاب مشروطه تا پهلوی اول دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد الموت ،از انقلاب مشروطه تا پهلوی اول دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه :الموت با توجه به موقعیت…

 • بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

  بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس برچسب ها: بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورستحقیق مفهوم عدم تقارن اطلاعاتينظريه بازار كاراي سرمايهمبانی نظری سودحسابداريتئوری اطلاعات نامتقارن رفتن به سایت اصلی بررسی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع زخم معده

  دانلود پاورپوینت با موضوع زخم معده برچسب ها: عکس زخم معدهقرص زخم معدهدرمان زخم معده عصبیتشخیص زخم معدهدرمان گیاهی زخم معدهدرمان قطعی زخم معدهعلائم زخم معده بدخیمزخم معده شدید رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع زخم معده دسته…

 • پیشینه و مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

  پیشینه و مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) دانلود پیشینه و مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مدیریت ارتباط با مشتریان ( CRM ): مدیریت ارتباط…

 • پاورپوینت دستورالعمل تشخیص صلاحیت،رتبه بندی و صدور مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان

  پاورپوینت دستورالعمل تشخیص صلاحیت،رتبه بندی و صدور مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان برچسب ها: ثبت شرکت دانش بنیانقوانین شرکت های دانش بنیانمشاوره ثبت شرکت دانش بنیاندانش بنیان صنعتیدانش بنیان شدن شرکتاستعلام شرکت های دانش بنیانشرکت دانش بنیان نوپامدارک…

 • پروژه روانشناسی زیبایی

  زیبایی دانلود فایل اصلی پروژه روانشناسی زیبایی از سایت دانلود فایل پروژه روانشناسی زیبایی در حجم 45صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و دارای 5 فصل با قسمتی از متن زیر: ·       فرضیه های تحقیق: ·   1- میزان…

 • سیمانکاری در حفاریهای چاههای نفت و گاز

  پروژه سیمانکاری در حفاریهای چاههای نفت و گاز,حفاری نفت و گاز,سیمانکاری دانلود فایل اصلی سیمانکاری در حفاریهای چاههای نفت و گاز از سایت دانلود فایل پروژه سیمانکاری در حفاریهای چاههای نفت و گاز در حجم 42 صفحه و در قالب…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و تعاریف بانکداری اینترنتی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش کانال‌های بانکداری الکترونیک,پيشينه تحقيق سرویس‌های بانکداری اینترنتی,چارچوب نظري مدله,دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم ونظریه های رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد مزایای بانکداری الکترونیک,مباني نظري انواع خدمات بانکی دانلود…

 • جنبه‌هاي رواني اعتياد کنترل و درمان آن

  جنبه روانی,کنترل دانلود فایل اصلی جنبه‌هاي رواني اعتياد کنترل و درمان آن از سایت دانلود فایل تحقیق جنبه‌هاي رواني اعتياد کنترل و درمان آن در حجم 19 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:فهرست…

 • رساله معماری طراحی باغ کتاب

  پایان نامه با موضوع رساله معماری طراحی کتابخانه عمومی,پایان نامه رساله معماری طراحی باغ کتاب,دانلود پایان نامه با موضوع رساله معماری رساله طراحی مرکز تربیت مربی دانلود فایل اصلی رساله معماری طراحی باغ کتاب از سایت دانلود فایل دانلود پایان…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق روان شناختی مزاح و شوخ طبعی (فصل دوم )

  ادبیات نظری روان شناختی مزاح و شوخ طبعی,پیشینه تحقیق روان شناختی مزاح و شوخ طبعی,چارچوب نظری روان شناختی مزاح و شوخ طبعی,فصل دوم پایان نامه روان شناختی مزاح و شوخ طبعی,مبانی نظری روان شناختی مزاح و شوخ طبعی دانلود فایل…

 • پاورپوینت بررسی مخاطرات زمین

  پاورپوینت بررسی مخاطرات زمین دانلود پاورپوینت بررسی مخاطرات زمین دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل   توضیحات: فایل پاورپوینت بررسی مخاطرات زمین ،بلایای طبیعی و راهکارها(سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق کشور)، در حجم…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم نقدشوندگی (فصل دوم)

  ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم نقدشوندگی (فصل دوم) دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم نقدشوندگی (فصل دوم) دسته بندي : مبانی نظری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق نقدشوندگی…

 • پاورپوینت کلیات آموزش ایدز

  پاورپوینت کلیات آموزش ایدز دانلود پاورپوینت کلیات آموزش ایدز دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت کلیات آموزش ایدز. این فایل در ارتباط با ایدز تهیه شده است، در حجم 29 اسلاید قابل ویرایش. بخشی…

 • پیشینه و مبانی نظری دانشگاه و صنعت

  پیشینه و مبانی نظری دانشگاه و صنعت دانلود پیشینه و مبانی نظری دانشگاه و صنعت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق دانشگاه وصنعت 2 قسمت اول : پیشینه تحقیق در…

 • بررسی مطالعۀ نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه

  بررسی مطالعۀ نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه دانلود بررسی مطالعۀ نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه دسته بندي : نساجی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پایان نامه بررسی مطالعۀ نشانه شناسی طراحی لباس از شاهنامه در قالب Word…