دانلود گزارش کاراموزي آماده تجزيه،تحليل و طراحي ساختار سازماني شركت(سهامي عام)

دانلود گزارش کاراموزي آماده تجزيه،تحليل و طراحي ساختار سازماني شركت(سهامي عام)

برچسب ها:
گزارش کاراموزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودروکاراموزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودروکارورزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودرودانلود گزارش کارآموزي تجزيه تحليل و طراحي ساخ

رفتن به سایت اصلی

دانلود گزارش کاراموزي آماده تجزيه،تحليل و طراحي ساختار سازماني شركت(سهامي عام)

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

گزارش کاراموزي تجزيه، تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودرو شامل(102 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.قسمتي از متن گزارش کاراموزي:فهرست مطالبمقدمهفصل اول (ادبيات موضوع)  :  تجزيه و تحليل و طراحي ساختار سازمانيمفاهيم و اصطلاحات سازمان روابط سازمانيترکيب سازماني (نمودار سازماني)سطوح سازمانيواحدهاي صف وستادتفويض اختيارتشکيلات سازمانيوظيفه (شغل)مسئوليتاختيارمقامواحد تشکيلات و روش هاوظايف واحد تشکيلات وروش هاهدفهاي واحد تشکيلات و روش هاساختار سازمانياجزاي اصلي ساختار سازمانينمودار سازمانيتعريفارکان اصلي نمودارنکات مهم در تهيه نمودار سازمانيراهنماي سازمان و مواردي که نمودار سازماني نمايش مي دهدسازمان هايي که مي توان براي آنها طراحي ساختار نمودنشانه هاي ضعف ساختار سازمانيمراحل سازماندهي رسمي (ديدگاه انديشمندان کلاسيک)1-تقسيم بندي کل سازمان به چند جزء اصلي(تقسيم بندي افقي)2-برقراري روابط بر اساس اختيارات (تقسيم بندي عمودي)3-مرتبت ساختن سلسله مراتب افقي4-تعيين پست سازماني کارکنان (تهيه شرح شغل و شرايط احراز شغل)تعريف كارتعريف وظيفهتعريف شغلتعريف و مفهوم تجزيه و تحليل شغلنتايج تجزيه  و تحليل  مشاغلكاربردهاي تجزيه و تحليل شغلمراحل تجزيه وتحليل شغلروشهاي جمع آوري اطلاعاتروش مشاهدهروش مصاحبهروش پرسشنامهروش تلفيقيروش نشست متخصصانروش استفاده ازسوابق گذشتهتعريف طراحي شغلعوامل موثر بر طراحي شغلهويت وظايفتهيه و تدوين شرح شغلتعريف شرح شغلتعيين شرايط احراز شغلعوامل تشكيل دهنده ي شرايط احراز شغلمزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغلارزيابي و طبقه بندي مشاغلتعريف طبقه بندي مشاغلفوايد و كاربرد هاي طبقه بندي مشاغل1.    روشهاي ارزيابي و طبقه بندي مشاغلروش  درجه بندي روش امتيازيروش طبقه بنديروش مقايسه عواملروش شخص و شغلفصل دوم (معرفي مكان كار آموزي) : شرکت شهاب  خودرو  (سهامي عام)تاريخچــهموضوع شرکت طبق مفاد اساسنامـهانواع توليدات, محصولات و ظرفيت اسمـي کارخـانـهارکـان اصلـي شرکتروزنامه کثيرالانتشـار شرکتمنابع و امکانات در اختيار شرکتنقشه و کروکي جانمايـي ( Layout)   تعداد کل پرسنل شرکت در پايان سال 1386وضعيت سيستمهاي اطلاعاتي و مديريتي مورد استفاده شرکتبرنامه هاي آتي جهت استقرار سيستمهاي نوين مديريت خلاصه برنامه استراتژيک ، چشم انداز ، ماموريت و ارزشهاي سازماني شرکتآرمان : (vision)بيانيه چشم انداز : (vision statement)بيانيه ماموريت : ( mission statement)   شعار: (Motto)ارزشهاي محوري سازماني : ( Value & Belives)اهداف بلند مدت کيفي ( سطح سازمان) طي برنامه 5 ساله راهبردياهداف بلند مدت کمي ( سطح سازمان ) طي برنامه 5 ساله راهبرديبررسي عوامل محيطي بر اساس مدلPESTفرآيندهاي پشتيباني بر اساس زنجيره ارزش پورتر: ( porter chain value )تجزيه و تحليل رقابت CPMراهبردهاي کلان ( اصلي ) شرکت شهاب خودرو اقدامات انجام شده جهت بهبود وضعيت توليدارتقاء کيفيتفعاليتهاي شرکت درطول سال 1386 در جهت استقرار نظام کيفيتساير اقدامات جهت بهبود کيفيت و کميت محصولاتتعميرات و نگهداريفعاليتهاي ايمنـي و بهداشت صنعتـيفعاليتهاي مهندسياطلاعات نيروي انسانـيسياست ها و برنامه هاي شرکت در زمينه نيروي انسانيترکيب نيروي انساني بر حسب نوع استخـدامفصل سوم :  شناخت وضعيت سيستم موجودمعرفي واحد مربوطه  (واحد سيستم ها و روشها)فعاليتهاي بخش تشکيلات و روشـهافعاليتهاي انجام شده در شرکتمعرفي فازهاي پروژه سازماندهي واحد تزئينات   فاز اول پروژه( تعريف مشاغل واحد تزئينات)1.    مطالعه اوليه2.     تشکيل جلسه با مسئولين واحد تزئينات 3.    طرح موضوع با مديريت سازمان4.    اخذ مجوز ايجاد تغييرات جديد5.    طراحي فرم شناخت مشاغل6.    تشکيل جلسه با مديريت واحد اداري و منابع انساني7.    مطالعه و بررسي فرمهاي تکميل شده شناخت اوليه شغل کارگران8.    تدوين شرح وظايف شغلها   فاز دوم پروژه( طراحي ساختار سازماني)   مراحل طراحي ساختار تفصيلي هر قسمتچارتهاي سازمانياستاندارد مشاغل واحد تزئيناتشرح وظايفدستور العمل هاDFDهافصل چهارم : تجزيه و تحليل سيستم مطرح شدهمبناي سازماندهي1- سازماندهي بر مبناي نوع وظيفه   ويژگيهاي اين نوع ساختار                              الف-ويژگيهاي محتوايي                             ب- چگونگي فعاليت سيستمهاي درون سازماني                             ج-نقاط قوت اين نوع ساختار                             د- نقاط ضعف2- سازمان بر مبناي نوع محصولويژگيهاي اين نوع ساختار3- سازمان بر مبناي منطقه عمليات( جغرافيايي)ويژگيهاي اين نوع ساختار4-سازمان بر مبناي مشتري و مخاطبويژگيهاي اين نوع ساختار5- سازمان بر مبناي ساخت ويژه کار موقت( ادهوکراسي)ويژگيهاي اين نوع ساختار6-سازمان بر مبناي ساخت ماتريسي انواع ساختار ماتريسي (1- نوع موقت  ،   2- نوع دائمي)ويژگيهاي اين نوع ساختار7- سازمان با ساخت هاي جديدمهمترين ساخت هاي جديد سازمان ها    ويژگيهاي مشترک سازمانهاي جديد   مدير پروژه در سازمانهاي امروزي   ويژگيهاي اصلي يک پروژه8- ساختار سازماني پروژه اي   مديريت پروژه   شرايط بکارگيري ساختار پروژه اي   محيط پروژه   مديريت زمان پروژهنوع ساختار سازماني در شرکت شهاب خودرو   ويژگيهاي ساختار وظيفه اي شرکت   ويژگيهاي ساختار وظيفه اي شرکت   الف-ويژگيهاي محتوايي   ب- چگونگي فعاليت سيستمهاي در شهاب خودرو   ج-نقاط قوت ساختار وظيفه اي شهاب خودرو   د- نقاط ضعف ساختار شهاب خودروفصل پنجم :  نتيجه گيري و پيشنهاداتنتيجه گيرينکته مهممزايا و نتايج تجزيه و تحليل شغل در واحد تزئيناتفوايد و كاربرد هاي طبقه بندي مشاغل در واحد تزئيناتطرحهاي پيشنهادي جهت بهبود کيفيت نيروي انسانيفصل ششم :  منابع و ماخذمنابع و مآخذهامفاهيم و اصطلاحات سازمان:1-روابط سازمانيروابط رسمي در سازمانها دو نوع است روابط عمودي و روابط افقي.روابط عمودي،درواقع همان سلسله مراتب سازماني بوده که جنبه دستوري و لازم الاجزا است.روابط افقي ،ارتباط بين مشاغل هم سطح سازماني است که جنبه مشورتي داشته وبه منظور تبادل نظر انجام ميشود.2)ترکيب سازماني (نمودار سازماني)سازماندهي درباره مباني تشکيل واحدها،گسترش سازمان،حيطه نظارت و نوع اختيارات بحث ميکند. ترکيب اين مباحث در نمودار سازماني نمايان ميشود.تقسيم فعاليتها در نمودار سازماني متبلور است.اين نمودار تعيين ميکند که هر فرد به چه کسي بايد گزارش دهد ومجاري ارتباهاي عمودي يعني ارتباطهاي مديران سرپرستان را باساير سطوح سازمان تشريح ميکند.بطور خلاصه نمودار سازماني :تقسيم وظايف،تعيين روابط سازماني بين واحدها و افراد و چگونگي اين روابط را مشخص ميکند.3)سطوح سازماني      الف-سطح مديران عالي يا تصميم گيرنده که تعيين کننده خط مشي و سياستهاي اجرايي سازمان هستند.      ب-سطوح مديران مياني يا اجرايي که مسئول اجراي خط مشي وسياستهاي کلي سازمان هستند.مديران مياني در تدوين سياستها و تعيين خط مشي سازمان با مديران عالي ارتباط فعال دارند.     ج-رده هاي سرپرست افرادي که مسئول عمليات کارگران يا کارکنان شاغل در بحث هاي مختلف سازمان مي باشند و به نام سرپرستان فعاليت ميکنند.    د-رده هاي عملياتيافرادي که فعاليت آنها مستقيما به توليد کالا يا خدميت سازمان منجر ميشود اين افراد کارگران وکارمندان سازمان  را شامل ميشود.4)واحدهاي صف وستاد   الف-واحدهاي صف که مامور اجراي عمليات اصلي مربوط به هدف سازمان هستند.   ب-واحدهاي ستاد که وظيفه آنها فراهم آوردن وسايل و تسهيلات کار واحدهاي صف ،از طريق انجام خدمات مشورتي و پشتيباني ويا تخصصي است.بنا براين واحدهاي ستادي نظارت مستقيم بر واحدهاي صف ندارند.5-تفويض اختياريعني واگذاري قسمتي از اختيارات به روأساي  دواير و قسمت هاي تحت نظارت و سرپرستي توسط مدير مربوطه.فرآيند تفويض اختيارات با توسعه سازمان رابطه مستقيم داردبه گونه اي که برخي اوقات ادامه حيات سازمان بدون تفويض اختيار امکان پذير نخواهد بود.تفويض اختيارت داراي مراحل زير است:الف-واگذاري وظايف از طرف مقام بالاتر به افراد تحت سرپرستي.ب-اجازه تصميم گيري در استفاده از منابع مالي و انساني به منظور انجام اقدامات لازم در راه انجام وظايف واگذار شده.ج-تعيين ميزان و محدوده مسئوليت افراد تحت سرپرستيدر برابر مدير به منظور حسن انجام وظايف واگذار شده بر اساس موازين  ومعيارهاي مشخص سازمان و واحد مربوطه.اصول تفويض اختياراتالف-تنها بخشي از اختيارات قابل واگذاري است نه کل آن. زيرا برخي از اختيارات از نظر قانوني و شرايط سازمان قابل تفويض نيست.ب-انتقال و واگذاري اختيارات ،مسئوليت تفويض کننده را سلب نمي کند.ج-مي توان اختيار واگذار شده را دوباره بدست گرفت.د-بين نوع و ميزان اختيار واگذار شده و نوع و ميزان مسئوليت خواسته شده بايد تناسب برقرار باشد.ه-تفويض اختيار بايد همراه عدم تمرکز در نظارت باشد.6)تشکيلات سازمانيمفهوم تشکيلات سازماني يعني تعيين وظايف ،مسئوليتها و اختيارات هر يک از مشاغل سازمان و مشخص کردن ارتباط هاي درست و منطقي بين آنها .7)وظيفه (شغل)وظيفه عبارتست از يک سلسله فعاليتهاي سازماني  که يک فرد به اعتبار پست سازماني که اشغال ميکند،بايد آنها را انجام دهد.معمولا براي هر شغل يک شرح شغل و يک شرايط احراز شغل تهيه ميشود.مواردي که در شرح شغل وجود دارد عبارتست از :عنوانشغل، محل شغل در سازمان،خلاصه اي از شغل ، وظايف شغل ، دستگاه ماشين ،ابزار و لوازم مورد استفاده در شغل ،رئيس يا مرئوسان،شرايط شغل و خطرات موجود در شغل.در شرايط احراز يک شغل موارد زير موجود است:تحصيلات، تجربيات، دوره هاي تخصصي وعمومي گذرانده شغل ،قدرت قضاوت،ابتکار، توان تصميم گيري، مهارتهاي فيزيکي ، مهارت در انتقال مفاهيم ،ويژگي هاي روحي و رواني  و ميزان نياز به استفاده بيش از اندازه از يکي از حواس پنجگانه.8)مسئوليتمسئوليت يعني قبول انجام وظايف سازماني و احساس تعهد به انجام وظايف بر اساس وظيف شناسي . در سازمانها مسئوليت به معني تعهد وجداني نيروي کار به انجام درست وظايف واگذار شده در برابر مقام بالاتر و تهيه و ارائه گزارشهاي لازم به او است.9)اختياراختيار عبارتست از : وجود مجوز رسمي و قانوني سازماني (آزادي عمل)در جهت اخذ تصميم و صدور دستورات لازم در زمينه شغلي فرد بنا به صلاحديد و نظر مقام مسئول.10)مقاممقام يعني پست رسمي سازماني که داراي قدرت و اختيارات قانوني براي اجراي اصول واهداف  سازمان است. در واقع مقام يعني قدرت و اختيارات قانوني که صاحب پست سازماني به کمک آن ميتواند کميت کار افراد تحت سرپرستي خود را نظارت  و کنترل کرده و در حدود آن اعمال نفوذ قانوني نمايد.واحد تشکيلات و روش هاباتوجه به تغييرات گسترده اي که به طور پيوسته و مداوم در محيط پيرامون سازمانها بوجود مي آيد، لازم است  سازمانها با ايجاد واحهاي تخصصي ،آمادگي وتوان رويارويي با شرايط جديد را داشته باشند. يکي از واحدهايي که به عنوان جزئي از واحدهاي ستادي سازمانها مي تواند آن را به موقع کمک نمايد، واحد تشکيلات روشهاست. وظايف واحد تشکيلات وروش هااين واحد عهده دار انجام وظايف زير در سازمانهاي عمومي و غير عمومي است:1-طرح ريزي سازمان و تجزيه و تحليل آنترکيب درست سازمان ،يعني تقسيم کار مناسب ،مشخص کردن مسئوليتها  و برقراري هماهنگي ميان فعاليتها .بنابراين ايجاد هر واحد جديد ويا ساده کردن واحدهاي موجود با ترکيب سازمان ارتباط دارد.در اينگونه موارد بررسي و تجزيه و تحليل ترکيب سازمان، تعيين حدود وظايف و مسئوليتهاي افراد کليدي، تجديد نظر در راهنماي سازمان، تجديد نظر در شرح وظايف مشاغل سلزماني از وظايف واحد تشکيلات و روش هاست.2-تجزيه و تحليل فعاليتهاکليه فعاليتها ،وظايف و روشهايي که به منظور دستيابي به اهداف سازمان انجام ميشود،بايد پيوسته و مداوم مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار بگيرند تا اطمينان حاصل شود که اين فعاليتها در راستاي تحقق اهداف مربوطه ميباشد.3-ارزيابي مديريتگاهي اوقات به آن مميزي مديريت يا کنترل داخلي مي گويند.ارزيابي مديريت يعني مطالعه و ارزيابي ترکيب سازمان و اجزاي تشکيل دهنده آن،حسابرسي وضع مالي و بررسي روشهاي انجام فعاليتها در سازمان.واحد تشکيلات و روشها برخلاف واحد مميزي يا کنترل داخلي که معمولا وظيفه حسابرسي و مميزي اسناد مالي را بر عهده دارد، سيستم ها و روش هاي موجود در سازمان را مورد ارزيابي قرار ميدهد و پيشنهاداتي درباره تجديد نظر يا تغيير در آنها به مديران ارائه مي کند.4-تهيه دستورالعملهاي کتبي و روش هاي مدونوجود مقررات مدون ، بارشد و سابقه موفق سازمان ارتباط نزديکي دارد و احد تشکيلات و روشها تهيه دستورالعملها ،هماهنگ کردن واحدها، ابلاغ به آنها و نظارت بر اجراي درست مقررات را به عهده دارد.5- تهيه و کنترل فرم هافرم ها از ابزارهاي مهم به جريان انداختن اطلاعات در سازمان است.بنابراين بهبود بخشيدن به فرم ها نه تنها در افزايش بهره وري وميزان کارآيي سازمان مؤثر است بلکه به علت صرف هزينه فراوان و نيروي انساني قابل توجه، لازم است با اجراي نظام درست کنترل فرم ها از صرف هزينه هاي غير ضروري پيشگيري کرد.6-طراحي و اصلاح سيستم بايگاني اسناد ،مدارک وپرونده هاهزينه نگهداري اسناد ،مدارک و پرونده هاي جاري از بزرگترين ارقام هزينه هاي اداري هر سازمان را تشکيل ميدهد. هر نامه، سند يا مدرکي که بايد در بايگاني نگهداري شود، به نوع آن بستگي دارد.بنابراين بايد با استقرار يک سيستم مناسب بايگاني اسناد، مدارک و پرونده ها را به درستي نگهداري و آسان و سريع به آنها دسترسي پيدا کرد.7-ارزيابي نيروي انساني و تقسيم کارنيروي انساني در هر سازماني از مهمترين و حياطي ترين اجزا ميباشد بنابراين نحوه بهره گيري از نيروي انساني و استفاده از تخصص هاي آن و نحوه تقسيم کار ميان کارکنان هر سازمان بايد همواره مورد ارزيابي و مطالعه قرار بگيردتا نسبت به استفاده مؤثر از اين منبع حياتي ،اطمينان حاصل شود.8- اندازه گيري کاربراي کنترل هزينه هاي ادار ي وتوليدي بايدمعيارها واستانداردهاي  مشخص وجود داشته باشد تا بتوان ميزان کارهاي انجام شده را اندازه گيري کرد.اندازه گيري کار مستلزم تجزيه و تحليل  و بررسي سيستم موجود است.9-انتخاب وسايل اداري و دفتريتعيين مشخصات  و استانداردهاي وسايل اداري در استفاده درست از اين  وسايل تاثير فراواني دارد. و استفاده درست از آنها در افزايش راندمان و کارايي سازمان وؤثر است.10-تجزيه و تحليل جا ومکاناستفاده درست از جا و مکان براي استقرار افراد، ماشين آلاتو تجهيزات باعث صرفه جويي در هزينه ها ، افزايش سرعت انجام کار و دسترسي آسانتر به ابزارها، وسايل و افراد ميشود.هويت وظايفمنظور از هويت وظايف ، عبارت است از تفهيم  اين مطلب به كاركنان كه كارشان با ساير فعاليتهاي سازمان چه ارتباطي دارد . چنانچه مشاغل  به نوعي دسته بندي شوند كه شاغلين احساس  كنند كارشان با ساير كارهاي سازمان ارتباط دارد،  در آن صورت آنان درخواهند يافت كه دررسيدن به  فعاليتهاي سا زمان ، كارمهمي را انجام مي دهند  وبدين گونه  ميزان رضايت شغلي آنان افزايش مي يابد .اهميت شغلياهميت شغلي كه رابطه اي نزديك با هويت وظايف دارد، عبارت است ازاحترام و اهميتي كه در داخل و يا خارج از سازمان براي شغل قايل مي شوند . زماني كه يك شغل درداخل يا خارج يك سازمان مورد اعتماد باشد حاصل اين احساس اهميت سرافرازي پاي بندي به شغل انگيزه هاي مثبت  رضايت شغلي و سر انجام  عملكرد بهتر در شغل مي باشد .بازخوردمنظور از بازخورد ، بازتابهاي مربوط به نحوه ي كار كردن افراد است . يعني اگربراي كاركنان روشن شود كه نتايج عملكرد كار روزانه ، هفتگي يا ماهانه ي آنان چگونه  بوده است و آنان  اطلاعات لازم را در مورد نحوه ي  كار و انجام دادن وظايف خود  دريافت كنند ، اين عمل باعث خواهد شد  آنان  بتوانند روشهاي  كار كردن  خود را با  معيارهاي مربوط  تنظيم كنند. مديران وسرپرستان بايد نحوه انتقاد از زيردستان خود را بدانند تا با عكس العملهاي نامطلوب روبرو نگردند. تحقيقات نشان مي دهند كه استفاده از روشهاي  صحيح انتقاد مي تواند موجب انگيزه هاي كاري مثبتي در كاركنان گردد.

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
486
مشاهده

کد فایل:20552
انتشار در:۱۳۹۷/۵/۱
حجم فایل ها:113

اشتراک گذاری:

 قیمت:

9,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
گزارش کاراموزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودروکاراموزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودروکارورزي تجزيه تحليل و طراحي ساختار سازماني در شركت شهاب خودرودانلود گزارش کارآموزي تجزيه تحليل و طراحي ساخ

 • پاورپوینت هدف بررسی باکتری ها در سینوس های بینی

  پاورپوینت هدف بررسی باکتری ها در سینوس های بینی برچسب ها: علائم عفونت سینوس هاداروی عفونت سینوسدرمان سینوزیت چرکیعوارض سینوزیتعلائم سینوزیت سرگیجهدرمان سینوزیت کهنهعوارض سینوزیت بر چشمسینوس پیشانی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت هدف بررسی باکتری ها در سینوس های…

 • پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد

  پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد دانلود پیشینه و مبانی نظری ارزیابی عملکرد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ارزیابی عملکرد تعاریف ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می گردد…

 • پاورپوینت استان خراسان جنوبی

  پاورپوینت استان خراسان جنوبی دانلود پاورپوینت استان خراسان جنوبی دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت استان خراسان جنوبی؛ در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش.     بخشی از متن پاورپوینت: استان خراسان…

 • پاورپوینت مساحت جانبی و کل(فصل ششم ریاضی سال هفتم)

  پاورپوینت مساحت جانبی و کل(فصل ششم ریاضی سال هفتم) برچسب ها: پاورپوینت مساحت جانبی و کل(فصل ششم ریاضی سال هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مساحت جانبی و کل(فصل ششم ریاضی سال هفتم) دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت…

 • معماری پرش کیهانی

  معماری پرش کیهانی دانلود معماری پرش کیهانی دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل معماری پرش کیهانی فهرست مطالب 1.روند تغییر دیکانستراکشن و فولدینگ به پرش کیهانی2.علوم و نظریه های قبل از ایجاد3.فلسفه ابداع و ایجاد4.ضوابط و اصول…

 • پاورپوینت تکنیکهای نوین نورپردازی در معماری داخلی

  پاورپوینت تکنیکهای نوین نورپردازی در معماری داخلی برچسب ها: دانلود پاورپوینت تکنیکهای نوین نورپردازی در معماری داخلیتکنیکهای نوین نورپردازی در معماری داخلیپاورپوینت نورپردازی در معماری داخلیپاورپوینت تکنیکهای نوین نورپردازی در معماری داخلینورپردازی در معماری داخلینور در دکوراسیون داخلی رفتن به…

 • قالب پاورپوینت ورزش 5

  قالب پاورپوینت ورزش 5 دانلود قالب پاورپوینت ورزش 5 دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت ورزش 5 قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و …   اسلاید…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انسان و موسيقي و موسیقی درمانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق انسان و موسيقي و موسیقی درمانی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انسان و موسيقي و موسیقی درمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق انسان…

 • ادبیات نظری تحقیق امنیت و نظام های امنیتی

  ادبیات نظری تحقیق امنیت و نظام های امنیتی تحقیق امنیت و نظام های امنیتی,بنیانهای مفهومی و تئوری,پیشینه نظری امنیت و نظام های امنیتی,چارچوب نظری امنیت و نظام های امنیتی,فصل دوم پایان نامه امنیت و نظام های امنیتی,مبانی نظری امنیت و…

 • پیشینه و مبانی نظری کانون کنترل سلامت ، منبع کنترل، افسردگی و پیشرفت تحصیلی

  پیشینه و مبانی نظری کانون کنترل سلامت ، منبع کنترل، افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانلود پیشینه و مبانی نظری کانون کنترل سلامت ، منبع کنترل، افسردگی و پیشرفت تحصیلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پاورپوینت اشکالات اجرایی در مهاربندی ساختمانهای فولادی

  پاورپوینت اشکالات اجرایی در مهاربندی ساختمانهای فولادی برچسب ها: دانلودپاورپوینت اشکالات اجرایی در مهاربندی ساختمانهای فولادیاشکالات اجرایی در مهاربندی ساختمانهای فولادیاجرای نادرست اتصالات مهاربندیپاورپوینت اشکالات اجرایی در مهاربند اشکالات مهاربندهاپاورپوینت اشکالات اجرایی در مهاربندی ساختمانهای فولادی رفتن به سایت اصلی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) (فصل 2)

  pdf,چارچوب نظري درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدact,دانلود مباني نظري درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد act,درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد,کتاب درمان act,مباني نظري درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)درمان مبتنی بر پذیرش…

 • پاورپوینت آشنایی با حکومت سلجوقیان

  پاورپوینت آشنایی با حکومت سلجوقیان دانلود پاورپوینت آشنایی با حکومت سلجوقیان دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت درباره حکومت سلجوقیان ،در حجم 15 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: سلجوقیان در اصل…

 • دانلود پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)

  پرسشنامه اعتیاد,پرسشنامه عقاید دینی,پرسشنامه عقاید مذهبی,پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز,پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ),پرسشنامه مصرف مواد,پرسشنامه وسوسه,عدم کنترل در توانایی مصرف مواد,عقاید وسوسه انگیز برای مصرف مواد,وسوسه مصرف مواد دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ) از سایت دانلود…

 • ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7

  ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7 برچسب ها: بازاریابی گردشگری محصول قیمت تبلیغات امکانات فیزیکی رفتن به سایت اصلی ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدل p7 دسته بندي :…

 • مقاله بررسی تورم و چالش دولتها

  تورم,مقاله بررسی تورم و چالش دولتها دانلود فایل اصلی مقاله بررسی تورم و چالش دولتها از سایت دانلود فایل بررسی تورم و چالش دولتها در حجم  101 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن…

 • بررسی تأثیر اسباب بازی های فکری بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان

  بررسی تأثیر اسباب بازی های فکری بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان برچسب ها: تحقیق هماهنگی دیداری حرکتیآزمون بندر گشتالتتحقیق اسباب بازی های فکریپروژه کودکان پیش دبستانبررسی تأثیر اسباب بازی های فکری بر رشد مهارت هماهنگی دیداری حرکتی…

 • پیشینه و مبانی نظری توانمندسازی کارکنان

  پیشینه و مبانی نظری توانمندسازی کارکنان دانلود پیشینه و مبانی نظری توانمندسازی کارکنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توانمندسازی کارکنان سازمان ها مي توانند بهره وری را از طريق فرايند توانمندسازی كاركنانشان بهبود…

 • رساله معماری بررسی نقش های نمادین در معماری هخامنشی (کارشناسی ارشد تاریخ ایران باست

  رساله معماری بررسی نقش های نمادین در معماری هخامنشی (کارشناسی ارشد تاریخ ایران باست دانلود رساله معماری بررسی نقش های نمادین در معماری هخامنشی (کارشناسی ارشد تاریخ ایران باست دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود مطالعات…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع پروبيوتيک ها

  دانلود پاورپوینت با موضوع پروبيوتيک ها برچسب ها: منابع پروبیوتیکپروبیوتیک طبیعیپروبیوتیک قرصبهترین مکمل پروبیوتیکمحصولات پروبیوتیک در ایرانبهترین قرص پروبیوتیکپروبیوتیک چیستمیوه های حاوی پروبیوتیک رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع پروبيوتيک ها دسته بندي : بهداشت عمومی جزئیات و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تربیت جنسی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تربیت جنسی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تربیت جنسی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : تربیت جنسی 1 - 6 تعريف واژه‌ها 1 - 6…

 • پاورپوینت مقدمه اي بر ساختار حافظه هاي فلش

  پاورپوینت مقدمه اي بر ساختار حافظه هاي فلش برچسب ها: حافظه فلش چیستمدار داخلی فلش ممورینحوه ذخیره اطلاعات در فلشحافظه فلش میکروکنترلرتاریخچه فلش مموریتحقیق درباره فلش مموریnand flash چیستطول عمر فلش مموری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مقدمه اي بر…

 • پاورپوینت با موضوع کهکشان راه شیری

  پاورپوینت با موضوع کهکشان راه شیری دانلود پاورپوینت با موضوع کهکشان راه شیری دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل کهکشان راه شیری مدت های طولانی وجود داشته است. سن کهکشان ما تقریبا ۱۳/۶ میلیارد سال است که…

 • پاورپوینت بانکداری اسلامی

  پاورپوینت بانکداری اسلامی دانلود پاورپوینت بانکداری اسلامی دسته بندي : اقتصاد جزئیات و دریافت گزارش فایل قرن بیستم،شاهد حیات دوباره دستورهای بنیادین اسلامی در سراسر جهان بوده است. اسلامی کردن بخش های مالی در بسیاری از کشورهای مسلمان، نتیجه طبیعی…

 • دانلود مقاله استفاده از روش CB-CAST درVC درNOC براي رفع مشکل HOL BLOCKING

  CAST,CAST درVC درNOC براي رفع مشکل HOL BLOCKING,دانلود پروژه استفاده از روش CB,دانلود مقاله استفاده از روش CB,رفع مشکل HOL BLOCKING,شبکه مبتنی بر تراشه,کانال مجازي دانلود فایل اصلی دانلود مقاله استفاده از روش CB-CAST درVC درNOC براي رفع مشکل HOL…

 • پیشینه و مبانی نظری خلاقيت

  پیشینه و مبانی نظری خلاقيت دانلود پیشینه و مبانی نظری خلاقيت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : خلاقيت نظریه های خلاقیت 2 - 3 - 1 رابطه خلاقیت و عزت نفس…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و کاربردهای عدالت سازمانی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری مفاهیم و کاربردهای عدالت سازمانی,پیشینه تحقیق مفاهیم و کاربردهای عدالت سازما,فصل دوم بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تبیین نقش شخصیت سالم سازمانی,فصل دوم بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دانلود…

 • بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر

  بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمر برچسب ها: فرهنگ سازمانی خلاقیتپایان نامه بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت مدیران و معاونان جمعیت هلال احمرپروژه بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و…

 • جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 2 - عباس احدزاده

  جزوه تایپ شده آیین دادرسی مدنی 2 - عباس احدزاده برچسب ها: آیین دادرسی مدنی 2دادرسی مدنی 2جزوه دادرسیجزوه دادرسی مدنی 2جزوه آیین دادرسی مدنی 2احدزادهعباس احدزادهجزوه دادرسی مدنی احدزادهدانلود جزوه آیین دادرسی مدنی 2دانلود جزوه دادرسی مدنی 2دانلود جزوه…

 • پاورپوینت اخلاق در معاشرت

  پاورپوینت اخلاق در معاشرت برچسب ها: تحقیق اخلاق معاشرتاخلاق معاشرت pdfاخلاق معاشرت در اسلامدانلود رایگان کتاب اخلاق معاشرت جواد محدثیخلاصه کتاب اخلاق معاشرتانواع معاشرت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اخلاق در معاشرت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات…

 • پاورپوینت جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن

  پاورپوینت جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن برچسب ها: انواع مدلهای برنامه ریزی استراتژیکانواع مدلهای برنامه ریزی استراتژیکاجرا و پیاده سازی استراتژینمونه برنامه ریزی استراتژیک یک سازمانمدل برنامه ریزی استراتژیک برایسونکتاب پیاده سازی استراتژیماین فریدوریس…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات افسردگی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات افسردگی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات افسردگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلالات افسردگی کلیات حدود 2500 سال است که اختلالات…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق متغیرها و ابعاد ساختار سازمانی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق متغیرها و ابعاد ساختار سازمانی (فصل دوم پایان نامه),پيشينه پژوهش ابعاد محتوایی سازمان,پيشينه تحقيق ابعاد ساختار سازمانی رابینز,ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ,فصل دوم پايان نامه ارشد م,مباني نظري ﻣﺤﻮر ﻫﺎی داﻧﺶ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری دانلود فایل اصلی…

 • پروژه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان

  پروژه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان برچسب ها: 09358978227نگار زمانیدانلوددانلود پروژهدانلود پایان نامهدالنود پایان نامه کارشناسیدانلود پایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامه روانشناسیدانلود پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه…

 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش جایگاه آموزش مهارت های زندگی

  مبانی نظری وپیشینه پژوهش جایگاه آموزش مهارت های زندگی دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش جایگاه آموزش مهارت های زندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل جایگاه آموزش مهارت های زندگی امید و هدف والدین…