رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران (79- 1372 )

رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران (79- 1372 )

برچسب ها:
کنترل تعاملی راهبردی فروش اثر گذاری

رفتن به سایت اصلی

رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران (79- 1372 )

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي

فعال در بازار سهام تهران (79- 1372 ) چکیده : كنترل راهبردي، زمينه لازم را جهت شناخت و حركت مناسب در
محيط، به منظور رشد و رقابت يا ايستايي در مقابل راهبردهاي تهاجمي رقبا، همراه با
توجه به يكپارچگي راهبردي، فراهم مي آورد.

در پژوهش حاضر سعي شده است به دو پرسش اصلي زير پاسخ داده
شود:

1- آيا متغيرهاي كنترل راهبردي در شركتهاي نمونه فعال، در
بازار سهام به كار گرفته شده اند؟

2- آيا شركتهايي كه متغيرهاي كنترل راهبردي را بيشتر به كار
برده اند، اثربخش تر بوده اند؟

بدين ترتيب دو فرضيه اصلي زير مورد بررسي قرار گرفتند:

1- شركتهاي فعال در بازار سهام تهران در فاصلة سالهاي 1372
تا 1379، متغيرهاي كنترل راهبردي را در نظر داشته اند.

2- اثربخشي شركتهاي مذكور با بكارگيري متغيرهاي كنترل
راهبردي رابطه مستقيم داشته است.

تاثير 12 متغير پيش بين پژوهش، در دو سطح صنعت و شركت، شامل
رشد صنعت، حاشيه سود صنعت، رقابت صنعت، صرفه حاصل از توليد با مقياس اقتصادي صنعت،
آثار اجتماعي، محيطي، قانوني و انساني، سهم نسبي از بازار شركت، حاشيه سود شركت،
آشنايي با مشتري، نقاط ضعف و قوت رقابتي شركت، قابليتهاي فناوري شركت، قابليتهاي
مديريت شركت و كيفيت و قيمت بر متغير ملاك كه تركيبي از پنج متغير، شامل نوآوري،
انعطاف پذيري، حاضر بودن، سودآوري (نرخ برگشت سرمايه) و رشد است، مورد مطالعه قرار
گرفتند.

داده هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه و منابع گزارشهاي سه
ساله بازار سهام تهران جمع آوري شدند و با استفاده از نرم افزار SPSS10
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

بررسي همبستگي متغير ملاك با متغيرهاي پيش بين كنترل راهبردي
نشان داد كه متغير اثربخشي با همه متغيرهاي پيش بين همبستگي دارد. يعني تغيير در
متغيرهاي پيش بين باعث تغيير در اثر بخشي خواهد شد. به ويژه متغير ملاك با
متغيرهاي پيش بين حاشيه سود صنعت، رقابت صنعت، مقياس اقتصادي صنعت، آثار اجتماعي و
محيطي، سهم نسبي از بازار، آشنايي با مشتري، فناوري شركت، توانايي مديريت و كيفيت
و قيمت همبستگي بيشتري دارد.

به منظور بررسي رابطه خطي بين متغير ملاك و متغيرهاي پيش
بين، از روش رگرسيون چند متغيره خطي (روش گام به گام) استفاده شد. حاصل تحليل
رگرسيون گام به گام، 7 مدل بود كه مدل چهارم به لحاظ تناسب آن با فرضيه هاي پژوهش،
انتخاب شد. براساس اين مدل، مجموعة متغيرهاي كنترل راهبردي، شامل كيفيت و قيمت،
آثار اجتماعي، محيطي، قانوني و انساني، حاشيه سود صنعت، سهم نسبي از بازار بيشترين
همبستگي را با متغير ملاك دارند.

درتفسير اين مدل لازم است توضيح داده شود كه متغيرهايي كه به
معادله رگرسيون چند متغيره خطي وارد نشده اند، با متغير ملاك بي رابطه نبوده اند.
حتي بعضي از آنها همبستگي معنادار بالايي با متغير ملاك دارند، ولي از آنجا كه
رگرسيون چند متغيره خطي بر آن است كمترين تعداد متغير پيش بين را به گونه اي
برگزيند كه مقدار واريانس تبيين شده به وسيله آنها، معادل واريانس تبيين شده به
وسيله كل متغيرهاي پيش بين باشد، متغيرهاي مذكور وارد معادله نشده اند. با وجود
اين، نبايد فراموش كرد كه ندادن اهميت لازم به آنها، دست كم باعث كاهش آن دسته از
متغيرهاي وابسته به آنها خواهد گرديد كه وارد معادله شده اند.

در پاسخ به سوال اول پژوهش، اين نتيجه به دست آمد: در ميان
شركتهاي نمونه آماري، هيچ شركتي وجود ندارد كه هيچ كدام از متغيرهاي كنترل راهبري
را مد نظر نداشته باشد. به هرحال همه شركتها، هرچند سطح آن مطلوب نيست، تا حدودي
متغيرهاي مذكور را در نظر داشته اند. بعلاوه نتيجه پژوهش نشان داد كه متغير ملاك
با بكارگيري متغيرهاي پيش بين، رابطه مستقيم دارد، يعني شركتهايي كه به متغيرهاي
كنترل راهبردي بيشتر توجه داشته اند، از نظر متغير ملاك، در شرايط بهتري قرار
گرفته اند.

يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد
كه متغير ملاك «اثربخشي» با نه متغير پيش بين كنترل راهبردي همبستگي متوسط و قابل
توجهي دارد كه در سطح 05/0 = P  ، معنادار هستند. اما همبستگي آن به سه متغير
پيش بين از نظر آماري معنادار نيست. البته اين وضعيت ناشي از كم بودن تعداد نمونه
آماري است، اگر تعداد نمونه افزايش يابد ، به احتمال زياد، معناداري آنها بيشتر
خواهد شد. از طرف ديگر سه متغير پيش بين اخير، با متغيرهاي پيش بين ديگر وابسته به
متغير ملاك، همبستگي بالا و معناداري دارند كه نشان دهنده همبستگي غير مستقيم آن
سه متغير با متغير ملاك استفهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

فصل اول : كليات پژوهش …………………….. 1

1-1- مقدمه………………………………….. 2

2-1- مسأله …………………………………. 2

3-1- سابقه
موضوع…………………………….. 4

4-1- هدف …………………………………… 5

5-1- ضرورت و
اهميت پژوهش …………………….. 6

6-1- پرسشهاي
پژوهش ………………………….. 7

7-1- فرضيه هاي
پژوهش…………………………. 7

8-1- واژههاي
كليدي پژوهش……………………… 8

 

فصل دوم : مباني نظري پژوهش …………………….. 9

1-2- مقدمه…………………………………. 10

2-2- سامانه هاي كنترل راهبردي …………………. 10

3-2- ناپيوستگي محيطي …………………………. 13

1-3-2- نيروي هاي اجتماعي ……………………… 13

2-3-2- نيروهاي اقتصادي ……………………….. 13

3-3-2- نيروهاي فناوري ………………………… 14

4-3-2- نيروهاي سياسي …………………………. 14

5-3-2- آثار ناپيوستگي هاي محيطي ……………….. 14

4-2- تعريف كنترل راهبردي ……………………… 15

1-4-2- كنترلهاي مثبت و منفي …………………… 16

2-4-2- كنترلهاي نتايج و اقدام …………………. 17

3-4-2- ضرورت كنترل …………………………… 20

4-4-2- تعريف راهبرد…………………………… 20

1-4-4-2- معيارهاي راهبرد اثر بخش……………….. 21

5-2- تفاوت كنترل راهبردي با كنترل
مديريت………… 23

1-5-2- كنترل اجراي راهبرد……………………… 23

2-5-2- روايي فرضيات راهبرد…………………….. 24

3-5-2- مديريت مقوله راهبردي……………………. 24

4-5-2- كنترل تعاملي…………………………… 24

5-5-2- بررسي هاي دوره اي راهبرد………………… 25

6-5-2- اهميت كنترل راهبردي…………………….. 27

7-5-2- بررسي اجمالي رويكردهاي
كنترل راهبردي……… 28

1-7-5-2- رويكرد سنتي………………………….. 28

2-7-5-2- رويكرد هاي جايگزين …………………… 28

1-2-7-5-2- رويكرد انتقادي …………………….. 29

1-1-2-7-5-2- پاييدن محيطي به منظور
كنترل فرضيه…… 32

2-1-2-7-5-2- پويش محيطي به منظور
نظارت راهبردي…… 33

3-1-2-7-5-2- كنترل آماده باش ويژه ……………… 35

2-2-7-5-2- رويكرد تنظيم متمركز ………………… 36

6-2- كنترل حركت راهبردي ………………………. 37

7-2- كنترل جهش راهبردي ……………………….. 37

8-2- روشهاي تدوين راهبرد ……………………… 39

9-2- تطبيق كنترلهاي راهبردي سطح
كسب و كار با راهبرد 40

10-2- يادگيري و كنترلهاي راهبردي ………………. 45

11-2- انواع كنترل حركت راهبردي و
جهش راهبردي…….. 48

1-11-2- تعيين متغيرهاي كليدي ………………….. 51

2-11-2- ساز و كارهاي كنترل حركت
راهبردي ………… 53

3-11-2- يك چارچوب اقتضايي براي
كنترل راهبردي زمان صلح   56

12-2- گذر از كنترل حركت راهبردي به
كنترل جهش راهبردي 57

13-2- گذر از كنترل جهش راهبردي به
كنترل حركت راهبردي    58

14-2- سلسله مراتب كنترل راهبردي ……………….. 59

15-2- كنترل راهبردي در انواع مختلف
شركتها ………. 61

16-2- عملياتي كردن كنترل راهبردي ………………. 61

1-16-2- تيمهاي كنترل راهبردي…………………… 63

2-16-2- نقش مديريت ارشد……………………….. 63

3-16-2- نقش كنترل كننده مدرن…………………… 66

17-2- اثربخشي سازماني…………………………. 67

1-17-2- مقدمه………………………………… 67

2-17-2- اهميت عملكرد سازمان در
مديريت راهبردي……. 67

3-17-2- محدود كردن مفهوم عملكرد
سازماني…………. 68

4-17-2- سنجش عملكرد سازمان…………………….. 69

5-17-2- تعريف اثربخشي…………………………. 70

6-17-2- مقايسه اثربخشي موسسات
دولتي با شركتهاي خصوصي 72

7-17-2- معيارهاي اثربخشي………………………. 72

8-17-2- مدل ارزشهاي رقابتي…………………….. 74

9-17-2- چشم اندازهاي مديريتي از
اثربخشي…………. 76

10-17-2- چارچوب نظري پژوهش…………………….. 77

11-17-2- جمع بندي فصل دوم……………………… 83

فصل سوم : روش شناسي پژوهش………………………. 85

1-3- مقدمه ………………………………….. 86

2-3- جامعه ‎آماري …………………………….. 86

3-3- روش نمونه گيري و حجم نمونه ……………….. 86

4-3- ابزارهاي جمع آوري داده ها ………………… 88

1-4-3- منابع داده ها …………………………. 88

2-4-3- پايايي پرسش ها ………………………… 89

3-4-3- متغيرهاي اندازه گيري شده در
پژوهش ……….. 89

4-4-3- نوع متغير و مقياسهاي اندازه
گيري ………… 92

5-3- روش تجزيه و تحليل داده ها ………………… 93

1-5-3- مدل تجزيه و تحليل داده ها ………………. 93

2-5-3- روشهاي آماري براي تحليل
داده ها …………. 94

 

فصل چهارم: تحليل داده ها ………………………. 96

1-4- مقدمه ………………………………….. 97

2-4- تحليل پايايي پرسش هاي پرسشنامه
……………. 97

3-4- توزيع فراواني داده‌ها ……………………. 100

4-4- آزمون كولموگوروف- اسميرنوف……………….. 111

5-4- همبستگي متغير ملاك اثربخشي با
متغيرهاي پيش بين كنترل راهبردي  114

6-4- تحليل رگرسيون چند متغيري خطي……………… 117

7-4- گزينش متغيرهاي پيش بين…………………… 124

8-4- نمودار پراكنش…………………………… 124

9-4- بررسي مقادير پرت………………………… 125

 

فصل پنجم : بحث
و نتيجه گيري…………………… 127

1-5- مقدمه …………………………………. 128

2-5- مروري بر چارچوب نظري پژوهش ………………. 128

3-5- يافته هاي مهم پژوهش …………………….. 129

4-5- نتايج و پيشنهادهاي پژوهش ………………… 133

1-4-5- پيشنهاد به پژوهشگران ………………….. 143

2-4-5- پيشنهاد به شركتهاي بازرگاني…………….. 144

3-4-5- پيشنهاد به دولت ………………………. 148

منابع………………………………………. 153

پيوست 1…………………………………….. 162

پيوست 2…………………………………….. 182

 

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
335
مشاهده

کد فایل:30819
انتشار در:۱۳۹۷/۱۰/۱۷
حجم فایل ها:1329

اشتراک گذاری:

 قیمت:

9,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
کنترل تعاملی راهبردی فروش اثر گذاری

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغيير واحد پول ، الزامات و پيامدهاي آن

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغيير واحد پول ، الزامات و پيامدهاي آن دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغيير واحد پول ، الزامات و پيامدهاي آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل…

 • پیشینه و مبانی نظری روان درماني حمايتي گروهي

  پیشینه و مبانی نظری روان درماني حمايتي گروهي دانلود پیشینه و مبانی نظری روان درماني حمايتي گروهي دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل روان درماني حمايتي گروهي روان درماني چيست ؟ روان درماني به…

 • تحقیق بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با خودباوری، جسارت و خودكارآیی فرزندان آنها

  پایان نامه بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با خودباوری,تحقیق بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با خودباوری,جسارت,جسارت و خودكارآیی فرزندان آنها,خودباوری,کمال گرایی دانلود فایل اصلی تحقیق بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با خودباوری، جسارت و خودكارآیی فرزندان آنها از سایت دانلود فایل تحقیق بررسي…

 • پیشینه و مبانی نظری حضور ذهن

  پیشینه و مبانی نظری حضور ذهن دانلود پیشینه و مبانی نظری حضور ذهن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل حضور ذهن حضور ذهن که ریشههای مفهومی آن در بودیسم قرار دارد ، در سایر…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع دیوار های برشی

  دانلود پاورپوینت با موضوع دیوار های برشی برچسب ها: عکس دیوار برشیضخامت دیوار برشیدیوار برشی در پلاننحوه اجرای دیوار برشیدیوار برشی بتنی pdfآرماتور بندی دیوار برشیدیوار برشی فولادیروش اجرای دیوار برشی بتنی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • فیلم آموزش کامل درس چهارم زبان انگلیسی هشتم (My healthy: سلامتی من)

  آموزش زبان انگلیسی,درس چهارم زبان هشتم,زبان انگلیسی به زبان ساده,زبان انگلیسی پایه هشتم,زبان انگلیسی دوم راهنمایی دانلود فایل اصلی فیلم آموزش کامل درس چهارم زبان انگلیسی هشتم (My healthy: سلامتی من) از سایت دانلود فایل کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم…

 • پاورپوینت بیماری کبد چرب

  پاورپوینت بیماری کبد چرب دانلود پاورپوینت بیماری کبد چرب دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنائی با بیماری کبد چرب،در حجم 30 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: چاقی و ارتباط آن با کبد…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی چیست؟

  دانلود پاورپوینت با موضوع پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی چیست؟ برچسب ها: زباله های الکترونیکی pdfخرید زباله های الکترونیکیکارخانه بازیافت زباله های الکترونیکی مشهددستگاه بازیافت زباله های الکترونیکیزباله الکترونیکیروش دفع زباله های الکترونیکیتحقیق در مورد زباله های الکترونیکیتحقیق زباله های الکترونیکی…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم بزهکاری و جرم (فصل دوم)

  پيشينه تحقيق در پايان نامه بزهکاری جوانان,فصل دوم پايان نامه نظریه های بزهکاری و جرم,مباني نظري پايان نامه دیدگاه های بزهکاری کودکان,مبانی نظری و پیشینه پژوهش بزهکاری وجرم (فصل دوم) مبانی نظری بزهکاری وجرم (فصل دوم),نمونه فصل دوم پايان نامه…

 • مبانی نظری گشتالت درمانی

  مبانی نظری گشتالت درمانی دانلود مبانی نظری گشتالت درمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل گشتالت درمانی مقدمه 2 - 1 - 1 ریشه های فلسفی و تجربی گشتالت درمانی به طور کلی می…

 • دانلود مقاله دولت محلی و توسعه شهری با تأکید بر ایران

  پروژه دولت محلی و توسعه شهری با تأکید بر ایران,تحقیق دولت محلی و توسعه شهری با تأکید بر ایران,توسعه شهری,دانلود مقاله دولت محلی و توسعه شهری با تأکید بر ایران,مقاله دولت محلی و توسعه شهری با تأکید بر ایران دانلود…

 • پاورپوینت نحوه ساخت سوزن ته گرد

  پاورپوینت نحوه ساخت سوزن ته گرد دانلود پاورپوینت نحوه ساخت سوزن ته گرد دسته بندي : تولیدی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت نحوه ساخت سوزن ته گرد،در حجم 20 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: از بدو…

 • مبانی نظری اعتماد به نفس

  مبانی نظری اعتماد به نفس دانلود مبانی نظری اعتماد به نفس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اعتماد به نفس تعریف اعتماد به نفس : 2 - 2 - 2 - 2 - عزت…

 • پاورپوینت نوشتار علمی و فنی

  پاورپوینت نوشتار علمی و فنی برچسب ها: پاورپوینت نوشتار علمی و فنیویژگیهای زبانیویژگیهای کیفیعوامل منفی در ارائه نوشتاری علمیانواع نوشتار علمیگونه های رایج نوشتار دانشگاهیاجزاء و ساختار گزارش کارآموزی طرح صفحه پروژه دوره كارشناسي رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نوشتار…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش خودکشی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش خودکشی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش خودکشی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مفهوم خودکشی خودكشي يكي از معضلات اجتماعي است كه ‏ امروزه با توجه به پيچيده ‏ تر…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سازگاری ، نظریه اشاعه نوآوری و مدل های پذیرش فناوری (فصل دوم )

  ادبیات نظری سازگاری,پژوهش سازگاری و نظریه اشاعه نوآوری,پیشینه تحقیق سازگاری و نظریه اشاعه نوآوری,چارچوب نظری سازگاری,مبانی نظری سازگاری,نظریه اشاعه نوآو,نظریه اشاعه نوآوری و مدل های پذیرش فناوری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سازگاری ، نظریه اشاعه نوآوری…

 • تحقیق چگونگی غلبه بر اضطراب

  اضطراب,پروژه چگونگی غلبه بر اضطراب,تحقیق چگونگی غلبه بر اضطراب,مقاله چگونگی غلبه بر اضطراب دانلود فایل اصلی تحقیق چگونگی غلبه بر اضطراب از سایت دانلود فایل تحقیق چگونگی غلبه بر اضطراب در حجم 23 صفحه و در قالب word و قابل…

 • دانلود پرسشنامه سلامت خانواده اصلی(FOS)

  پرسشنامه fos,پرسشنامه رایگان سلامت خانواده,پرسشنامه سلامت,پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی,پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی(FOS),دانلود پرسشنامه سلامت خانواده,مقیاس سلامت خانواده اصلی(FOS),نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه سلامت خانواده اصلی(FOS) از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه سلامت خانواده اصلی(FOS) در 11…

 • پیشینه و مبانی نظری یادگیری و مشارکتی

  پیشینه و مبانی نظری یادگیری و مشارکتی دانلود پیشینه و مبانی نظری یادگیری و مشارکتی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق یادگیری ومشارکتی فصل دوم ادبيات پژوهش يادگيري چيست ؟…

 • پاورپوینت درمود شربتها ی قندی

  پاورپوینت درمود شربتها ی قندی,سایر مزایای fos,شربت خرما,شربت عسل,شربت یاکون,عسل طبیعی,کاربردهای شربت افرا دانلود فایل اصلی پاورپوینت درمود شربتها ی قندی از سایت دانلود فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمود شربتها ی قندی قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 23محتویات:مقدمهشربت خرماشربت یاکونسایر مزایای…

 • پیشینه و مبانی نظری سازگاری

  پیشینه و مبانی نظری سازگاری دانلود پیشینه و مبانی نظری سازگاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سازگاری در لغت نامه دهخدا ، سازگاری ؛ موافقّت در کار ، حسن سلوک و در مقابل…

 • نرم افزار تمرین تاکتیک Chess King Training Tactics 1

  نرم افزار تمرین تاکتیک Chess King Training Tactics 1 دانلود نرم افزار تمرین تاکتیک Chess King Training Tactics 1 دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل تاکتیک های شطرنج سطح ۱ – به عنوان یک بازیکن مبتدی ،…

 • دانلود پرسشنامه سازگاری زن و شوهر

  پرسشنامه زن,پرسشنامه زنان سرپرست,پرسشنامه سازگاری زن و شوهر,پرسشنامه شوهر,دانلود پرسشنامه سازگاری زن و شوهر,سازگاری زن و شوهر,عدم سازگاری زن و شوهر,مقیاس سازگاری زن و شوهر,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه سازگاری زن و شوهر از سایت دانلود فایل دانلود…

 • مبانی وپیشینه نظری يادگيري

  مبانی وپیشینه نظری يادگيري دانلود مبانی وپیشینه نظری يادگيري دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل يادگيري : با وجود اينكه ممكن است برخي از رفتارهاي انسان ، واكنشي ناشي از محيط و يا رفتارهاي…

 • پاورپوینت گیتار

  پاورپوینت گیتار برچسب ها: ساخت گیتار واقعیآموزش ساخت گیتار دست سازساخت گیتار با قوطی روغنآموزش ساخت گیتار با قوطی روغنمستند ساخت گیتاراموزش ساخت گیتار با کارتوناموزش ساخت گیتار حرفه ایساخت گیتار چوبی ساده رفتن به سایت اصلی پاورپوینت گیتار دسته…

 • مبانی نظری و پیشینه آسیب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله

  مبانی نظری و پیشینه آسیب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله دانلود مبانی نظری و پیشینه آسیب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 . شهرها…

 • پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث :تم 20درس بیستم

  پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث :تم 20درس بیستم برچسب ها: پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث درس بیستم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی اول دبستان مبحث :تم 20درس بیستم دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنولن:…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهروری واثربخشی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهروری واثربخشی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهروری واثربخشی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 مقدمه .............................................................................................................................................. 16 2 - 2 بهره ‌وري ....................................................................................................................................... 19 2 -…

 • ادبیات نظری تحقیق اضطراب و تعلل ورزی

  ادبیات نظری تحقیق اضطراب و تعلل ورزی دانلود ادبیات نظری تحقیق اضطراب و تعلل ورزی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اضطراب و تعلل ورزی مقدمه فصل 2 14 اضطراب…

 • دانلود پرسشنامه شوخ طبعی افراد (SHQ)

  آموزش شوخ طبعی,ابزار شوخ طبعی (SHQ,پرسشنامه shq,پرسشنامه سبکهای شوخ طبعی,پرسشنامه سلامت روان,پرسشنامه شوخ طبعي,پرسشنامه شوخ طبعي (shq),پرسشنامه شوخ طبعی خشوعی,پرسشنامه شوخ طبعی مارتین,دانلود رایگان پرسشنامه شوخ طبعی,مقیاس شوخ طبعی (SHQ) دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه شوخ طبعی افراد (SHQ) از…

 • دانلود پرسشنامه جو توانمندسازی سازمانی اسکات و ژافه

  پرسشنامه استاندارد ارزیابی جو توانمندسازی,پرسشنامه استاندارد جو توانمندسازی,پرسشنامه اسکات و ژافه,پرسشنامه جو توانمندسازی,جو توانمندسازی,دانلود پرسشنامه استاندارد شغلی,دانلود پرسشنامه سازمانی,سنجش جو توانمندس,مقیاس جو توانمندسازی اسکات و ژافه دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه جو توانمندسازی سازمانی اسکات و ژافه از سایت دانلود…

 • فایل پاورپوینت سد و نیروگاه مسجد سلیمان

  فایل پاورپوینت سد و نیروگاه مسجد سلیمان برچسب ها: دانلود پاورپوینت سد و نیروگاه مسجد سلیمانسد و نیروگاه مسجد سلیمانپاورپوینت سد مسجد سلیمانپاورپوینت سد و نیروگاه مسجد سلیمانپروژه درس سدسد مسجد سلیمانسیستم انحراف آب سد و سرریزپاورپوینت آشنایی با سد…

 • بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران

  بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران برچسب ها: بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفسخودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیرانابعادسه گانه شخصیتی عزت نفسخودکنترلی وخودکارآمدیخودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیرانپرورش خلاقیت سازمان رفتن به سایت…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و ابعاد خواندن و مطالعه (فصل دوم)

  پيش,پيشينه پژوهش مدلهای خواندن و مطالعه,پيشينه تحقيق نظریه های خواندن و مطالعه,چارچوب نظري خواندن و مطالعه,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق خواندن و مطالعه (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد دیدگاه های خواندن و مطالعه,مباني نظري خواندن و مطالعه دانلود…

 • مبانی نظری تحقیق احساس تعلق به مدرسه

  مبانی نظری تحقیق احساس تعلق به مدرسه دانلود مبانی نظری تحقیق احساس تعلق به مدرسه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل احساس تعلق به مدرسه گروه اول : پدیدار شناسان گروه دوم روانشناسان محیطی…