رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران (79- 1372 )

رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران (79- 1372 )

برچسب ها:
کنترل تعاملی راهبردی فروش اثر گذاری

رفتن به سایت اصلی

رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران (79- 1372 )

دسته بندي : حسابداری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي

فعال در بازار سهام تهران (79- 1372 ) چکیده : كنترل راهبردي، زمينه لازم را جهت شناخت و حركت مناسب در
محيط، به منظور رشد و رقابت يا ايستايي در مقابل راهبردهاي تهاجمي رقبا، همراه با
توجه به يكپارچگي راهبردي، فراهم مي آورد.

در پژوهش حاضر سعي شده است به دو پرسش اصلي زير پاسخ داده
شود:

1- آيا متغيرهاي كنترل راهبردي در شركتهاي نمونه فعال، در
بازار سهام به كار گرفته شده اند؟

2- آيا شركتهايي كه متغيرهاي كنترل راهبردي را بيشتر به كار
برده اند، اثربخش تر بوده اند؟

بدين ترتيب دو فرضيه اصلي زير مورد بررسي قرار گرفتند:

1- شركتهاي فعال در بازار سهام تهران در فاصلة سالهاي 1372
تا 1379، متغيرهاي كنترل راهبردي را در نظر داشته اند.

2- اثربخشي شركتهاي مذكور با بكارگيري متغيرهاي كنترل
راهبردي رابطه مستقيم داشته است.

تاثير 12 متغير پيش بين پژوهش، در دو سطح صنعت و شركت، شامل
رشد صنعت، حاشيه سود صنعت، رقابت صنعت، صرفه حاصل از توليد با مقياس اقتصادي صنعت،
آثار اجتماعي، محيطي، قانوني و انساني، سهم نسبي از بازار شركت، حاشيه سود شركت،
آشنايي با مشتري، نقاط ضعف و قوت رقابتي شركت، قابليتهاي فناوري شركت، قابليتهاي
مديريت شركت و كيفيت و قيمت بر متغير ملاك كه تركيبي از پنج متغير، شامل نوآوري،
انعطاف پذيري، حاضر بودن، سودآوري (نرخ برگشت سرمايه) و رشد است، مورد مطالعه قرار
گرفتند.

داده هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه و منابع گزارشهاي سه
ساله بازار سهام تهران جمع آوري شدند و با استفاده از نرم افزار SPSS10
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

بررسي همبستگي متغير ملاك با متغيرهاي پيش بين كنترل راهبردي
نشان داد كه متغير اثربخشي با همه متغيرهاي پيش بين همبستگي دارد. يعني تغيير در
متغيرهاي پيش بين باعث تغيير در اثر بخشي خواهد شد. به ويژه متغير ملاك با
متغيرهاي پيش بين حاشيه سود صنعت، رقابت صنعت، مقياس اقتصادي صنعت، آثار اجتماعي و
محيطي، سهم نسبي از بازار، آشنايي با مشتري، فناوري شركت، توانايي مديريت و كيفيت
و قيمت همبستگي بيشتري دارد.

به منظور بررسي رابطه خطي بين متغير ملاك و متغيرهاي پيش
بين، از روش رگرسيون چند متغيره خطي (روش گام به گام) استفاده شد. حاصل تحليل
رگرسيون گام به گام، 7 مدل بود كه مدل چهارم به لحاظ تناسب آن با فرضيه هاي پژوهش،
انتخاب شد. براساس اين مدل، مجموعة متغيرهاي كنترل راهبردي، شامل كيفيت و قيمت،
آثار اجتماعي، محيطي، قانوني و انساني، حاشيه سود صنعت، سهم نسبي از بازار بيشترين
همبستگي را با متغير ملاك دارند.

درتفسير اين مدل لازم است توضيح داده شود كه متغيرهايي كه به
معادله رگرسيون چند متغيره خطي وارد نشده اند، با متغير ملاك بي رابطه نبوده اند.
حتي بعضي از آنها همبستگي معنادار بالايي با متغير ملاك دارند، ولي از آنجا كه
رگرسيون چند متغيره خطي بر آن است كمترين تعداد متغير پيش بين را به گونه اي
برگزيند كه مقدار واريانس تبيين شده به وسيله آنها، معادل واريانس تبيين شده به
وسيله كل متغيرهاي پيش بين باشد، متغيرهاي مذكور وارد معادله نشده اند. با وجود
اين، نبايد فراموش كرد كه ندادن اهميت لازم به آنها، دست كم باعث كاهش آن دسته از
متغيرهاي وابسته به آنها خواهد گرديد كه وارد معادله شده اند.

در پاسخ به سوال اول پژوهش، اين نتيجه به دست آمد: در ميان
شركتهاي نمونه آماري، هيچ شركتي وجود ندارد كه هيچ كدام از متغيرهاي كنترل راهبري
را مد نظر نداشته باشد. به هرحال همه شركتها، هرچند سطح آن مطلوب نيست، تا حدودي
متغيرهاي مذكور را در نظر داشته اند. بعلاوه نتيجه پژوهش نشان داد كه متغير ملاك
با بكارگيري متغيرهاي پيش بين، رابطه مستقيم دارد، يعني شركتهايي كه به متغيرهاي
كنترل راهبردي بيشتر توجه داشته اند، از نظر متغير ملاك، در شرايط بهتري قرار
گرفته اند.

يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد
كه متغير ملاك «اثربخشي» با نه متغير پيش بين كنترل راهبردي همبستگي متوسط و قابل
توجهي دارد كه در سطح 05/0 = P  ، معنادار هستند. اما همبستگي آن به سه متغير
پيش بين از نظر آماري معنادار نيست. البته اين وضعيت ناشي از كم بودن تعداد نمونه
آماري است، اگر تعداد نمونه افزايش يابد ، به احتمال زياد، معناداري آنها بيشتر
خواهد شد. از طرف ديگر سه متغير پيش بين اخير، با متغيرهاي پيش بين ديگر وابسته به
متغير ملاك، همبستگي بالا و معناداري دارند كه نشان دهنده همبستگي غير مستقيم آن
سه متغير با متغير ملاك استفهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

فصل اول : كليات پژوهش …………………….. 1

1-1- مقدمه………………………………….. 2

2-1- مسأله …………………………………. 2

3-1- سابقه
موضوع…………………………….. 4

4-1- هدف …………………………………… 5

5-1- ضرورت و
اهميت پژوهش …………………….. 6

6-1- پرسشهاي
پژوهش ………………………….. 7

7-1- فرضيه هاي
پژوهش…………………………. 7

8-1- واژههاي
كليدي پژوهش……………………… 8

 

فصل دوم : مباني نظري پژوهش …………………….. 9

1-2- مقدمه…………………………………. 10

2-2- سامانه هاي كنترل راهبردي …………………. 10

3-2- ناپيوستگي محيطي …………………………. 13

1-3-2- نيروي هاي اجتماعي ……………………… 13

2-3-2- نيروهاي اقتصادي ……………………….. 13

3-3-2- نيروهاي فناوري ………………………… 14

4-3-2- نيروهاي سياسي …………………………. 14

5-3-2- آثار ناپيوستگي هاي محيطي ……………….. 14

4-2- تعريف كنترل راهبردي ……………………… 15

1-4-2- كنترلهاي مثبت و منفي …………………… 16

2-4-2- كنترلهاي نتايج و اقدام …………………. 17

3-4-2- ضرورت كنترل …………………………… 20

4-4-2- تعريف راهبرد…………………………… 20

1-4-4-2- معيارهاي راهبرد اثر بخش……………….. 21

5-2- تفاوت كنترل راهبردي با كنترل
مديريت………… 23

1-5-2- كنترل اجراي راهبرد……………………… 23

2-5-2- روايي فرضيات راهبرد…………………….. 24

3-5-2- مديريت مقوله راهبردي……………………. 24

4-5-2- كنترل تعاملي…………………………… 24

5-5-2- بررسي هاي دوره اي راهبرد………………… 25

6-5-2- اهميت كنترل راهبردي…………………….. 27

7-5-2- بررسي اجمالي رويكردهاي
كنترل راهبردي……… 28

1-7-5-2- رويكرد سنتي………………………….. 28

2-7-5-2- رويكرد هاي جايگزين …………………… 28

1-2-7-5-2- رويكرد انتقادي …………………….. 29

1-1-2-7-5-2- پاييدن محيطي به منظور
كنترل فرضيه…… 32

2-1-2-7-5-2- پويش محيطي به منظور
نظارت راهبردي…… 33

3-1-2-7-5-2- كنترل آماده باش ويژه ……………… 35

2-2-7-5-2- رويكرد تنظيم متمركز ………………… 36

6-2- كنترل حركت راهبردي ………………………. 37

7-2- كنترل جهش راهبردي ……………………….. 37

8-2- روشهاي تدوين راهبرد ……………………… 39

9-2- تطبيق كنترلهاي راهبردي سطح
كسب و كار با راهبرد 40

10-2- يادگيري و كنترلهاي راهبردي ………………. 45

11-2- انواع كنترل حركت راهبردي و
جهش راهبردي…….. 48

1-11-2- تعيين متغيرهاي كليدي ………………….. 51

2-11-2- ساز و كارهاي كنترل حركت
راهبردي ………… 53

3-11-2- يك چارچوب اقتضايي براي
كنترل راهبردي زمان صلح   56

12-2- گذر از كنترل حركت راهبردي به
كنترل جهش راهبردي 57

13-2- گذر از كنترل جهش راهبردي به
كنترل حركت راهبردي    58

14-2- سلسله مراتب كنترل راهبردي ……………….. 59

15-2- كنترل راهبردي در انواع مختلف
شركتها ………. 61

16-2- عملياتي كردن كنترل راهبردي ………………. 61

1-16-2- تيمهاي كنترل راهبردي…………………… 63

2-16-2- نقش مديريت ارشد……………………….. 63

3-16-2- نقش كنترل كننده مدرن…………………… 66

17-2- اثربخشي سازماني…………………………. 67

1-17-2- مقدمه………………………………… 67

2-17-2- اهميت عملكرد سازمان در
مديريت راهبردي……. 67

3-17-2- محدود كردن مفهوم عملكرد
سازماني…………. 68

4-17-2- سنجش عملكرد سازمان…………………….. 69

5-17-2- تعريف اثربخشي…………………………. 70

6-17-2- مقايسه اثربخشي موسسات
دولتي با شركتهاي خصوصي 72

7-17-2- معيارهاي اثربخشي………………………. 72

8-17-2- مدل ارزشهاي رقابتي…………………….. 74

9-17-2- چشم اندازهاي مديريتي از
اثربخشي…………. 76

10-17-2- چارچوب نظري پژوهش…………………….. 77

11-17-2- جمع بندي فصل دوم……………………… 83

فصل سوم : روش شناسي پژوهش………………………. 85

1-3- مقدمه ………………………………….. 86

2-3- جامعه ‎آماري …………………………….. 86

3-3- روش نمونه گيري و حجم نمونه ……………….. 86

4-3- ابزارهاي جمع آوري داده ها ………………… 88

1-4-3- منابع داده ها …………………………. 88

2-4-3- پايايي پرسش ها ………………………… 89

3-4-3- متغيرهاي اندازه گيري شده در
پژوهش ……….. 89

4-4-3- نوع متغير و مقياسهاي اندازه
گيري ………… 92

5-3- روش تجزيه و تحليل داده ها ………………… 93

1-5-3- مدل تجزيه و تحليل داده ها ………………. 93

2-5-3- روشهاي آماري براي تحليل
داده ها …………. 94

 

فصل چهارم: تحليل داده ها ………………………. 96

1-4- مقدمه ………………………………….. 97

2-4- تحليل پايايي پرسش هاي پرسشنامه
……………. 97

3-4- توزيع فراواني داده‌ها ……………………. 100

4-4- آزمون كولموگوروف- اسميرنوف……………….. 111

5-4- همبستگي متغير ملاك اثربخشي با
متغيرهاي پيش بين كنترل راهبردي  114

6-4- تحليل رگرسيون چند متغيري خطي……………… 117

7-4- گزينش متغيرهاي پيش بين…………………… 124

8-4- نمودار پراكنش…………………………… 124

9-4- بررسي مقادير پرت………………………… 125

 

فصل پنجم : بحث
و نتيجه گيري…………………… 127

1-5- مقدمه …………………………………. 128

2-5- مروري بر چارچوب نظري پژوهش ………………. 128

3-5- يافته هاي مهم پژوهش …………………….. 129

4-5- نتايج و پيشنهادهاي پژوهش ………………… 133

1-4-5- پيشنهاد به پژوهشگران ………………….. 143

2-4-5- پيشنهاد به شركتهاي بازرگاني…………….. 144

3-4-5- پيشنهاد به دولت ………………………. 148

منابع………………………………………. 153

پيوست 1…………………………………….. 162

پيوست 2…………………………………….. 182

 

دسته بندی: حسابداری

تعداد مشاهده:
335
مشاهده

کد فایل:30819
انتشار در:۱۳۹۷/۱۰/۱۷
حجم فایل ها:1329

اشتراک گذاری:

 قیمت:

9,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
کنترل تعاملی راهبردی فروش اثر گذاری

 • پیشینه و مبانی نظری سرطان پستان

  پیشینه و مبانی نظری سرطان پستان دانلود پیشینه و مبانی نظری سرطان پستان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سرطان پستان سرطان پستان يكي از شايع ترين انواع سرطان است كه هرساله باعث مرگ…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سنجش ارزیابی عملکرد (فصل 2)

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سنجش ارزیابی عملکرد (فصل 2),پيشينه نظري سیستمهای ارزیابی عملکرد,چارچوب نظري روشهای ارزیابی عملکرد,دانلود مباني نظري تعاریف ارزیابی عملکرد,مباني نظري تاریخچه ارزيابي عملكرد,مباني نظري مدیریت ديدگاههاي در ارزيابي عملكرد دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه…

 • پاورپوینت نقش كامپيوتر در خودرو

  پاورپوینت نقش كامپيوتر در خودرو برچسب ها: علائم خرابی کامپیوتر خودروecu خودروتحقیق در مورد ecu خودروکامپیوتر ماشین پرایدمحل قرارگیری ecu پرایدعلائم خرابی ecu خودرووظایف ecuتعمیرات ecu خودرو رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نقش كامپيوتر در خودرو دسته بندي : صنایع…

 • پیشینه و مبانی نظری پیشرفت درسی

  پیشینه و مبانی نظری پیشرفت درسی دانلود پیشینه و مبانی نظری پیشرفت درسی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پیشرفت درسی مفهوم پیشرفت درسی جوانب مختلفی دارد که رابطه بسیاری با شخصیت دانش‌آموزان کم…

 • پیشینه و مبانی نظری بیماری اتيسم

  پیشینه و مبانی نظری بیماری اتيسم دانلود پیشینه و مبانی نظری بیماری اتيسم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اتيسم اتيسم طيفي از اختلالات است . در اصطلاح کلي ، به اين معني است…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی رفتار سقف های سبک

  دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی رفتار سقف های سبک برچسب ها: خانه های سقف سبکسقف های فوق سبکسقف فوق سبکتیرچه سبکقیمت سقف سبک سازیسقف های ال سی پیسقف وافرقیمت سقف lcp رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی…

 • پاورپوینت بررسی چالش ها و مشکلات پیش رو در اجرا و بهره برداری از سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی

  پاورپوینت بررسی چالش ها و مشکلات پیش رو در اجرا و بهره برداری از سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی برچسب ها: دانلود پاورپوینت بررسی چالش ها و مشکلات پیش رو در اجرا و بهره برداری از سدها و…

 • پاورپوینت مدیریت استراتژیک از ایده تا عمل

  پاورپوینت مدیریت استراتژیک از ایده تا عمل دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک از ایده تا عمل دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک از ایده تا عمل،در حجم 152 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از…

 • مجموعه قالب های پاورپوینت با موضوع ساختمان

  مجموعه قالب های پاورپوینت با موضوع ساختمان دانلود مجموعه قالب های پاورپوینت با موضوع ساختمان دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل شش قالب پاورپوینت با موضوع ساختمان جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار…

 • پیشینه نظری سلامت روان و خانواده

  پیشینه نظری سلامت روان و خانواده دانلود پیشینه نظری سلامت روان و خانواده دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سلامت روانی تعریف سلامت روان تاکنون تعاریف متعددی از سلامت روان ارائه شده که همگی…

 • مبانی نظری آزادي اطلاعات ، تعاريف و مفاهیمم

  مبانی نظری آزادي اطلاعات ، تعاريف و مفاهیمم دانلود مبانی نظری آزادي اطلاعات ، تعاريف و مفاهیمم دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری مبانی و لوازم آزادی اطلاعات فصل دوم : مفهوم…

 • پروپوزال هوش هیجانی

  هوش هیجانی دانلود فایل اصلی پروپوزال هوش هیجانی از سایت دانلود فایل پروپوزال هوش هیجانی در حجم 15 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست عناوین زیر: تحققيات انجام شده در زمينه هوش هيجاني در ايران…

 • طرح توجیهی احداث گلخانه، جهت توليد گل رز شاخه بريده

  توجیه فنی و اقتصادی گلخانه گل,توجیه مالی مزرعه گل,خرید پروژه کارآفرینی تولید گل رز,طرح توجیهی گل,طرح تولید گلخانه,کارآفرینی تولید گل,گلخانه گل رز شاخه بریده دانلود فایل اصلی طرح توجیهی احداث گلخانه، جهت توليد گل رز شاخه بريده از سایت دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم تبلیغات (فصل دوم)

  ادبیات نظری انواع تبليغات,پیشینه پژوهش ابعاد مختلف تبلیغات,پیشینه تحقیق انواع جاذبه‌هاي تبليغ,مبانی نظری تكنيك‌هاي اجرايي تبليغات بازرگاني,مبانی نظری فنون تبليغات,مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم اختلالات خواب (فصل دوم پایان نامه),نظریه های تبلیغات دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • بررسی تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان برای شرکت های تجاری

  بررسی تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان برای شرکت های تجاری برچسب ها: روشهای یادگیری استراتژیک تعهد کارمندی یادگیری فردی یادگیری گروهی یادگیری سازمانیپایان نامه بررسی تأثیر ابعاد روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد کارمندان برای شرکت…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مفاهيم ، تعاريف و چارچوب نظري 14…

 • آشنایی با گچ و خاک

  آشنایی با گچ و خاک دانلود آشنایی با گچ و خاک دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 2 آشنایی با گچ و خاک فهرست مطالب بخش اول:آشنایی با گچبخش دوم:آشنایی با خاک 4 4 بخش اولگچ…

 • پاورپوینت تأثیر تمدّن اسلامی بر تمدّن غربی

  پاورپوینت تأثیر تمدّن اسلامی بر تمدّن غربی برچسب ها: تأثير فرهنگ و تمدن اسلامي در شكل گيري تمدن مدرن غربتاثیر اسلام بر تمدن اروپاتاثیر پزشکی اسلامی در تمدن غربتاثیر ریاضیات اسلامی در تمدن غربتاثیر اسلام در پیشرفت تمدن اسلامیتحقیق برای…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی

  دانلود پاورپوینت با موضوع کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی برچسب ها: کاربرد نانو در کشاورزیpdfکاربرد نانو ذرات در کشاورزینانو در کشاورزی ایراننانو حسگرها در کشاورزیمقاله در مورد نانو تکنولوژی در کشاورزیتاثیر نانو در کشاورزیکودهای نانو در کشاورزیکاربرد تکنولوژی در کشاورزی رفتن…

 • پاورپوینت بررسي ساختار سيستم اخذ داده

  پاورپوینت بررسي ساختار سيستم اخذ داده برچسب ها: بررسي ساختار سيستم اخذ دادهبلاك دياگرام سيستمDAQمدار حفاظت ولتاژ وروديتقويت كننده ابزار دقيقمالتي پلكسر آنالوگمدار انتخابگر ديجيتالي بهره رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بررسي ساختار سيستم اخذ داده دسته بندي : پزشکی…

 • پاورپوینت تعلیم و تربیت اسلامی

  پاورپوینت تعلیم و تربیت اسلامی برچسب ها: تعلیم و تربیت اسلامی چیستتعریف تعلیم و تربیت اسلامیکتاب مبانی تعلیم و تربیت اسلامیکتاب تعلیم و تربیت اسلامیمقاله در مورد روش های تعلیم و تربیت اسلامیتعلیم و تربیت اسلامی pdfمقاله تعلیم و تربیت…

 • پیشینه و مبانی نظری مکانیسم های دفاعی روانی

  پیشینه و مبانی نظری مکانیسم های دفاعی روانی دانلود پیشینه و مبانی نظری مکانیسم های دفاعی روانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق مکانیسم های دفاعی - روانی زیگموند فروید…

 • تحقیق آشنایی با علم حقوق

  تحقیق آشنایی با علم حقوق دانلود تحقیق آشنایی با علم حقوق دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل ورد تحقیق علم حقوق. این فایل در ارتباط با حق حقوق ،در 9 صفحه آماده پرینت تهیه شده…

 • دانلود مقاله بررسی عناصر اقلیمی در خانه های بومی دوره قاجار (نمونه موردی: تهران)

  اقلیمی,بررسی,بومی,تهران),خانه,دانلود,دوره,عناصر,قاجار,مقاله,موردی:,نمونه,های دانلود فایل اصلی دانلود مقاله بررسی عناصر اقلیمی در خانه های بومی دوره قاجار (نمونه موردی: تهران) از سایت دانلود فایل چکیده پیشینه معماری سرزمین ایران حاوی تجربیات گرانبهائی است، که چون میراثی جاودان در اختیار ما قرار گرفته…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شکاف دیجیتالی واضطراب رایانه (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق شکاف دیجیتالی واضطراب رایانه (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شکاف دیجیتالی واضطراب رایانه (فصل دوم) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق شکاف…

 • پاورپوینت تئوري گازساده

  پاورپوینت تئوري گازساده برچسب ها: پاورپوینت تئوري گازساده رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تئوري گازساده دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت تئوري گازساده قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 75قسمتی از پاورپوینتالف) يك گاز ايده ال…

 • بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس مقطع راهنمائي

  بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس مقطع راهنمائي برچسب ها: بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس مقطع راهنمائيتحقیق خلاقيت دانش آموزاننگرش های فرزندپروریارتباط نگرش های تربیتی والدین با ابعاد سلامت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده و تربیت فرزند (فصل 2 پایان نامه)

  پيشينه پژوهش تربیت در خانواده,پيشينه تحقيق خانواده,پيشينه نظري فرزندپروری,چارچوب نظري تشکیل خانواده,دانلود مباني نظري نقش خانواده در تربیت فرزند,فصل دوم پايان نامه ارشد خانواده,مباني نظري تربیت دینی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) خانواده دانلود فایل اصلی مبانی نظری و…

 • پیشینه و مبانی نظری دموکراسی یا تمامیت خواهی

  پیشینه و مبانی نظری دموکراسی یا تمامیت خواهی دانلود پیشینه و مبانی نظری دموکراسی یا تمامیت خواهی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق دموکراسی یا تمامیت خواهی فصل دوم…

 • طرح توجیهی راهنمايي و توصيه هاي کاربردي جهت آغاز فعاليت پرورش شترمرغ – دامپروری

  امکان سنجی جوجه شترمرغ,پرورش شترمرغ,پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ,توجیه فنی دامداری,توجیه مالی دامپروری,تولید و پرورش شترمرغ,طرح تخم شترمرغ,طرح توجیهی دامپروری,کارآفرینی مزرعه شترمرغ دانلود فایل اصلی طرح توجیهی راهنمايي و توصيه هاي کاربردي جهت آغاز فعاليت پرورش شترمرغ – دامپروری از سایت…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع استراق سمع یا فناوری Sniff در شبکه

  دانلود پاورپوینت با موضوع استراق سمع یا فناوری Sniff در شبکه برچسب ها: معنی snifferاستراق سمع ترافیک شبکهاموزش اسنیفwicap sniffer proمعني اسنيفجرم استراق سمعاستراق سمع چیستخرید دستگاه استراق سمعحکم شرعی استراق سمعگناه استراق سمعاستراق سمع یعنی چهاستراق سمع اندرویداستراق سمع…

 • پاورپوینت طبیعت گرایی در معماری

  پاورپوینت طبیعت گرایی در معماری برچسب ها: دانلودپاورپوینت الهام از طبیعت در معماریسازه های معماریپاورپوینت گنبد ژئودزيکپاورپوینت سازه های معماریپاورپوینت سازه های پوسته اییطبیعتپاورپوینت طبیعت در معماریپاورپوینت سازه کابلیپاوروینت سازه بادیپاورپوینت طبیعت گرایی درمعماری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت طبیعت…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه (فصل دوم)

  ادبیات نظری و پیشینه پژوهش استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه (فصل دوم),استانداردهای زیست محیطی,پیشینه پژوهش استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه,سیستم مدیریت زیست محیطی,شکل گیری استاندارد دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه پژوهش استانداردهای زیست محیطی در بازار…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي (فصل دوم )

  پیشینه پژوهش تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي,پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي,چارچوب نظری تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي,فصل دوم پایان نامه تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي,مبانی نظری تیپ شخصیتی و روان شناسي فردي دانلود فایل…

 • پاورپوینت پدیده طبیعی سیل و راهکارهایی برای پیشگیری و مدیریت آن

  پاورپوینت پدیده طبیعی سیل و راهکارهایی برای پیشگیری و مدیریت آن دانلود پاورپوینت پدیده طبیعی سیل و راهکارهایی برای پیشگیری و مدیریت آن دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت پدیده طبیعی سیل وراهکارهایی برای…