مقایسه گرایش به انواع مواد مخدر بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نور واحد

مقایسه گرایش به انواع مواد مخدر بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نور واحد

برچسب ها:
تیپ شخصیت اعتیاد مواد مخدر سیگار الکل تسبیح (مواد مخدر جدید)

رفتن به سایت اصلی

مقایسه گرایش به انواع مواد مخدر بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نور واحد

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

چکیده

       پژوهش حاضر تحت عنوان” مقایسه گرایش به انواع مواد مخدر بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نور واحد جنوب 92-91″ ، با طرح پژوهش از نوع توصیفی-
نیمه آزمایشی؛
جامعه
آماری
دانشجویان
دانشگاه
پیام نور واحد جنوب،  که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس به تعداد 70 نفر(35زن و 35مرد) انتخاب شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی تیپ های شخصیتی نئو، فرم کوتاه با 60 ماده. روش تجزیه و تحلیل آماری، در بخش اول ، متغيرهای پژوهش با استفاده از جداول توزيع فراوانی، شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی توصيف و  در بخش دوم ، فرضيه های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دو راهه در برنامه ی
spss19 مورد بررسی
و تحليل
قرار گرفت،
نتایج
حاکی از آن است که:

فرضیه 1:  بین
تیپ شخصیت گشوده به تجربه و شناخت نسبت به مواد زنان و مردان دانشجو دانشگاه پیام
نور واحد تهران-
جنوب 
تفاوت وجود دارد. تیپ شخصیت گشوده به تجربه و شناخت هر 3 نوع
مواد در بین زنان و مردان دانشجو دانشگاه پیام نور واحد تهران- جنوب 
تفاوت وجود ندارد به عبارتی شناخت انها از این 3 ماده
یکسان است. فرضیه 2
:  بین تیپ شخصیت برونگرا و شناخت نسبت به مواد زنان و مردان
دانشجو دانشگاه پیام نور واحد تهران-
جنوب 
تفاوت وجود دارد.
تعامل بین جنسیت و شناخت مواد معنادار
نیست F (2 , 64 )=0.737 , P = 0.483.اثر اصلی جنسیت به لحاظ آماری معنادار
نیست F (1 ,64 ) =2.006 , P = 0.162.. زنان و مردان دانشگاه پیام نور واحد تهران – مرکز ماده الکل را بیشتر از سیگار و
تسبیح می شناسند و دو ماده سیگار و تسیبیح را به یک اندازه می شناسند. فرضیه 3 :  بین تیپ شخصیت وظیفه شناس و شناخت
نسبت به مواد زنان و مردان دانشجو دانشگاه پیام نور واحد تهران- جنوب 
تفاوت وجود دارد.
اثر تعامل بین جنسیت و شناخت مواد
معنادار نیست F (2 , 64 )=0.997,
P = 0.375.اثر اصلی جنسیت به لحاظ آماری معنادار
نیست F (1 ,64 ) =0.639 , P = 0.427.. زنان و مردان دانشگاه پیام نور واحد تهران – مرکز ماده الکل را بیشتر از سیگار و
تسبیح می شناسند و دو ماده سیگار و تسیبیح را به یک اندازه می شناسند.

 چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..جفصل یک – بیان مسئله1-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..21-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………41-3- اهمیت و ضرورت پژوهش………….. …………………………………………………………………………………………..61-4-سوالات پژوهش………. ………………………………………………………………………………………………………………71-5- اهداف پژوهش…. …………………………………………………………………………………………………………………….71-6-متغیرهای پژوهشی………………….. ………………………………………………………………………………………………..71-7- فرضیه های پژوهشی …….. ………………………………………………………………………………………………………..81-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………. ………………………………………………………………………91-8-1- تعریف مفهومی و عملیاتی ویژگی های شخصیتی……………………………………………………………………..91-8-2- تعریف مفهومی و عملیاتی اعتیاد……………………………………………………………………………………………..9فصل دوم- پیشینه ی نظری با مرور سوابق نظری2-1- مقدمه…………. ……………………………………………………………………………………………………………………….112-2- نگاهی گذرا به تعاریف اعتیاد……………………………………………………………………………………………………122-3- انواع اعتیاد  …………………………………………………………………………………………………………………………..132-4- عوارض اعتیاد…………………………………………………………………………………………………………………………142-5- ملاکهای تشخیص وابستگی درDSMIV و 10 ICD …………………………………………………………………..152-6- سیر و نحوه ی بوجود آمدن اعتیاد……………………………………………………………………………………………..162-7- سبب شناسی اعتباد………………………………………………………………………………………………………………….172-8- شخصیت و نقش سازه های آن در سوء مصرف مواد……………………………………………………………………202-9- اعتیاد و شخصیت……………………………………………………………………………………………………………………232-10- تئوری ها و نظریه های  مربوط به ا عتیاد………………………………………………………………………………….382-11- تاریخچه اعتیاد در جهان………………………………………………………………………………………………………..392-12- آمار مصرف مواد…………………………………………………………………………………………………………………..412-13- طبقه بندی مواد مخدر……………………………………………………………………………………………………………452-13-1- تریاک………………………………………………………………………………………………………………………………462-13-2- مرفین………………………………………………………………………………………………………………………………492-13-3- هروئین…………………………………………………………………………………………………………………………….502-13-4- کدئین………………………………………………………………………………………………………………………………522-13-5- متادون……………………………………………………………………………………………………………………………..532-13-6- ترامادول…………………………………………………………………………………………………………………………..542-13-7- بوپره نورفین…………………………………………………………………………………………………………………….552-14- داروهای توهم زا…………………………………………………………………………………………………………………..572-14-1- ال اس دی……………………………………………………………………………………………………………………….572-14-2- فن سیکلیدین PCP…………………………………………………………………………………………………………..592-14-3- مسکالین…………………………………………………………………………………………………………………………..602-14-4- پسیلوسیبین………………………………………………………………………………………………………………………612-14-5- شاه دانگان یا کانابیسها………………………………………………………………………………………………………622-14-6- کتامین……………………………………………………………………………………………………………………………..642-15- محرک ها…………………………………………………………………………………………………………………………….652-16- مواد محرک با وابستگی کم…………………………………………………………………………………………………….742-16-1- کافئین……………………………………………………………………………………………………………………………..742-16-2- نیکوتین…………………………………………………………………………………………………………………………..752-16-3- ناس………………………………………………………………………………………………………………………………..762-16-4- پان پراک………………………………………………………………………………………………………………………….772-17- داروهای کند ساز و آرام بخش ها……………………………………………………………………………………………792-17-1- الکل………………………………………………………………………………………………………………………………..802-17-2- داروهای خواب آور………………………………………………………………………………………………………….812-17-3- داروهای استنشاقی……………………………………………………………………………………………………………822-18- مواد مخدر جدید…………………………………………………………………………………………………………………..842-19- پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………………………..862-20- درمان اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………………….882-20-1- انوع سم زدایی………………………………………………………………………………………………………………….882-20-3- انواع درمان با متادون…………………………………………………………………………………………………………902-20-4- مزایا و مشکلات درمان نگهدارنده با متادون………………………………………………………………………….922-21- انواع درمان های غیر دارویی…………………………………………………………………………………………………..932-21-1- گروه درمانی…………………………………………………………………………………………………………………….932-21-2- اجتماع درمانی یا تی سی……………………………………………………………………………………………………942-21-3- کمپ های ترک اعتیاد………………………………………………………………………………………………………..952-21-4- گروه های معتادین گمنام یا NA………………………………………………………………………………………….962-21-4-1- قدمهای دوازده گانه در ان ای…………………………………………………………………………………………972-22- روان درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………992-22-1- خانواده درماني………………………………………………………………………………………………………………….992-22-2-  کاردرمانی……………………………………………………………………………………………………………………..1002-22-3- مذهبي درماني…………………………………………………………………………………………………………………1012-22-4- طب سوزنی……………………………………………………………………………………………………………………1022-23- پیشینه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….1042-23-1- پیشینه های داخلی…………………………………………………………………………………………………………..1042-23-2- پیشینه های خارجی…………………………………………………………………………………………………………113فصل سوم- روش پژوهش3-1- روش پژوهش………………… …………………………………………………………………………………………………..1163-2- جامعه آماری…………………….. ………………………………………………………………………………………………..1163-3- نمونه آماری……………….. ………………………………………………………………………………………………………1163-4- روش نمونه گیری در پژوهش…………………………………………………………………………………………………1173-5-  ابزار پژوهش…………………. …………………………………………………………………………………………………..1173-5-1- مشخصات کامل پرسشنامه ی تیپ شخصیتی نئو فرم کوتاه…………………………………………………….1173-6- روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….1203-7- روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………..121 فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده های آماری4-1 – توصيف آماری داده ها …………………………………………………………………………………………………………1244-2 استنباط آماری داده ها………………………………………………………………………………………………………………1321-2-4 فرضیه 1:  بین تیپ شخصیت گشوده به تجربه و شناخت نسبت به مواد زنان و مردان دانشجو دانشگاه پیام نور واحد تهران- جنوب  تفاوت وجود دارد………………………………………………………………………………..1322-2-4 فرضیه 2 :  بین تیپ شخصیت برونگرا و شناخت نسبت به مواد زنان و مردان دانشجو دانشگاه پیام نور واحد تهران- جنوب  تفاوت وجود دارد……………………………………………………………………………………………1343-2-4  فرضیه 3 :  بین تیپ شخصیت وظیفه شناس و شناخت نسبت به مواد زنان و مردان دانشجو دانشگاه پیام نور واحد تهران- جنوب  تفاوت وجود دارد………………………………………………………………………………..137فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری5-1- مقدمه……… …………………………………………………………………………………………………………………………1415-2- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….1435-3- محدودیت های  پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………..1475-4- پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………….148منابع فارسی………………………. …………………………………………………………………………………………………………150منابع لاتین…………….. …………………………………………………………………………………………………………………….154ضمائمپرسشنامه ی تیپ های شخصیت فرم کوتاه 60 ماده ای نئو………………………………………………………………….156فهرست جداول و نمودارهاجدول شماره (2-1) سبب شناسی اعتیاد……………………………………………………………………………………………..17جدول( 2-2) عوامل روانی، اجتماعی مرتبط با مصرف مواد، عوامل مؤثر و زمینه ساز در بوجود آمدن گروه همسال مصرف کننده و غیرمصرف کننده……………………………………………………………………………………………32جدول(2-3) آمار مصرف کننده های مواد در ایران……………………………………………………………………………….42جدول (2-4) داروهای مشتق شده از تریاک………………………………………………………………………………………..48جداول فراوانی و نمودارهای توزیع فراوانی متغیر های تحقیق………. ……………………………………………………124(جدول 4-1 ) میزان آماره های گرایش به مرکز و پراکندگی متغییرهای تحقیق……………………………………….124نمودار 4-1 میزان خرده مقاس های مورد پژوهش………………………………………………………………………………124(جدول 4-2 ) جدول فراوانی و درصد فراوانی مواد مخدر………………………………………………………………….125نمودار شماره 4-2 میزان فراوانی سه ماده ی مورد پژوهش………………………………………………………………….125(جدول 4-3 ) جدول فراوانی و درصد فراوانی نمرات  برونگرایی……………………………………………………….126(جدول 4-4) جدول فراوانی و درصد فراوانی نمرات گشوده به تجربه………………………………………………….127(جدول 4-5 ) جدول فراوانی و درصد فراوانی نمرات  وظیفه شناسی…………………………………………………..129(جدول 4-6 ) آزمون لوین………………………………………………………………………………………………………………131جدول (4-7) جدول(4-7) تست اثرات بین آزمودنی ها……………………………………………………………………..131جدول (4-9) آمار توصیفی تیپ شخصیت برونگرا…………………………………………………………………………….133جدول(4-10) آزمون لوین………………………………………………………………………………………………………………133جدول(4-11) تست اثرات بین آزمودنی ها………………………………………………………………………………………..134جدول(4-12)آزمون توکی برای تیپ شخصیت برونگرا………………………………………………………………………135جدول (4-13) آمار توصیفی تیپ شخصیت وظیفه شناس…………………………………………………………………..136جدول(4-14) آزمون لوین………………………………………………………………………………………………………………136جدول(4-15) تست اثرات بین آزمودنی ها………………………………………………………………………………………..137جدول(4-16)آزمون توکی برای تیپ شخصیت وظیفه شناس……………………………………………………………….138

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
255
مشاهده

کد فایل:30811
انتشار در:۱۳۹۷/۱۰/۱۶
حجم فایل ها:896

اشتراک گذاری:

 قیمت:

18,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تیپ شخصیت اعتیاد مواد مخدر سیگار الکل تسبیح (مواد مخدر جدید)

 • ادبیات نظری تحقیق جرم و جرم شناسی و بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری جرم و جرم شناسی و بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان,چارچوب نظری بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان,فصل دوم پایان نامه بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان,مبانی نظری جرم و جرم شناسی و بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق جرم…

 • پاورپوینت تك ياخته هاي انگلي

  پاورپوینت تك ياخته هاي انگلي برچسب ها: اطلس تک یاخته شناسی پزشکیانواع انگلهای روده ای انسانپروتوزوآ یا تک یاختهتوليد مثل تك ياختگانمورفولوژی تک یاخته ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تك ياخته هاي انگلي دسته بندي : زیست شناسی جزئیات…

 • مقایسه انگیزه پیشرفت و عزت نفس و مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر متوسطه دوم مدارس

  مقایسه انگیزه پیشرفت و عزت نفس و مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر متوسطه دوم مدارس برچسب ها: انگیزه پیشرفت عزت نفس مسئولیت پذیری رفتن به سایت اصلی مقایسه انگیزه پیشرفت و عزت نفس و مسئولیت پذیری در دانش آموزان…

 • پاورپوینت ریاضی دوم دبستان اشکال هندسی

  پاورپوینت ریاضی دوم دبستان اشکال هندسی برچسب ها: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان اشکال هندسی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی دوم دبستان اشکال هندسی دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی دوم دبستان اشکال…

 • پاورپیونت آشنایی با تصاویر بیش از 200 گل و گیاهان دارویی و علفهای هرز

  آشنایی با علف هرز,علف,علفهای هرز,گل و گیاه,گیاه پزشکی,گیاهان دارویی,گیاهی دانلود فایل اصلی پاورپیونت آشنایی با تصاویر بیش از 200 گل و گیاهان دارویی و علفهای هرز از سایت دانلود فایل پاورپیونت آشنایی با تصاویر بیش از 200 گل و گیاهان…

 • پاورپوینت برنامه اجرایی کار پیمانکاران

  پاورپوینت برنامه اجرایی کار پیمانکاران دانلود پاورپوینت برنامه اجرایی کار پیمانکاران دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت برنامه اجرایی کار پیمانکاران ،در حجم 20 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن:…

 • پیشینه و مبانی نظری ذهن آگاهی

  پیشینه و مبانی نظری ذهن آگاهی دانلود پیشینه و مبانی نظری ذهن آگاهی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ذهن آگاهی در سراسر تاریخ ، بشر تلاش می کرد تا دلایل عذاب کشیدن و…

 • مبانی نظری وپیشینه طرح کانال توزیع

  مبانی نظری وپیشینه طرح کانال توزیع دانلود مبانی نظری وپیشینه طرح کانال توزیع دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه طرح کانال توزیع طرح کانال توزیع بررسی نیازهای خدماتی مصرف کننده تعیین…

 • پاورپوینت مدیریت هیجانات در زندگی

  پاورپوینت مدیریت هیجانات در زندگی دانلود پاورپوینت مدیریت هیجانات در زندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عصبانی شدن، آسان است و همه می توانند عصبانی شوند؛ اما عصبانی شدن در برابر شخص مناسب،…

 • فایل پاورپوینت طرح‌ تفصيلی منطقه 5

  فایل پاورپوینت طرح‌ تفصيلی منطقه 5 برچسب ها: دانلود پاورپوینت طرح‌ تفصيلی منطقه 5طرح‌ تفصيلی منطقه 5پاورپوینت بررسی طرح‌ تفصيلی منطقه 5پروژه طرح تفضیلی تهرانپاورپوینت بررسی طرح‌ تفصيلي منطقه 5 تهرانطرح‌ تفصيلیمنطقه5 تهرانپاورپوینت طرح‌ تفصيلی منطقه 5پروژه طرح تفضیلی رفتن…

 • پاورپوینت فلسفه سیستم تولید ناب

  پاورپوینت فلسفه سیستم تولید ناب دانلود پاورپوینت فلسفه سیستم تولید ناب دسته بندي : اقتصاد جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت فلسفه سیستم تولید ناب،در حجم 45 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: نگاهی به کارخانه تویوتا در…

 • چارچوب نظری و پژوهش تجربی فراشناخت(فصل 2)

  ادبيات نظري فراشناخت,باورهای فراشناختی چیست,پيشينه پژوهش فراشناخت,پيشينه نظري فراشناخت,فراشناخت pdf,فراشناخت چیست,فراشناخت در تدریس,فراشناخت در روانشناسی,فراشناخت درمانی,فراشناخت مقاله,مباني نظري و پيشينه پژوهش فراشناخت,نظریه های فراشناخت دانلود فایل اصلی چارچوب نظری و پژوهش تجربی فراشناخت(فصل 2) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی…

 • پاورپوینت طبیعت گرایی در معماری

  پاورپوینت طبیعت گرایی در معماری برچسب ها: دانلودپاورپوینت الهام از طبیعت در معماریسازه های معماریپاورپوینت گنبد ژئودزيکپاورپوینت سازه های معماریپاورپوینت سازه های پوسته اییطبیعتپاورپوینت طبیعت در معماریپاورپوینت سازه کابلیپاوروینت سازه بادیپاورپوینت طبیعت گرایی درمعماری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت طبیعت…

 • ادبیات نظری تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و ساختار و مولفه های شادکامی (فصل دوم)

  doc,pdf,پایان نامه شادکامی,تعریف شادکامی در روانشناسی,دانلود ادبیات نظری تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و تاریخچه ابعاد و الگوهای فرزند پرورری(فصل دوم),شادکامی,شادکامی به انگلیسی,شادکامی چیست,مقالات شادکامی,نظریه های شادکامی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و ساختار و…

 • سوال و جواب حقوق جزای عمومی 1 پیام نور با پاسخ تشریحی

  سوال و جواب حقوق جزای عمومی 1 پیام نور با پاسخ تشریحی برچسب ها: 09358978227دانلود جزوه حقوق جزای عمومیجزوه حقوق جزای عمومی 1دانلود سوالات حقوق جزای عمومیسوالات حقوق جزای عمومی 1دانلود سوالات حقوق جزا 1 پیام نورحقوق جزادانلود حقوق جزادانلود…

 • چارچوب نظري تصمیم گیری مجدد

  چارچوب نظري تصمیم گیری مجدد دانلود چارچوب نظري تصمیم گیری مجدد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل راهبرد تصمیمگیری مجدد مقدمه : پایه اصلی راهبرد تصمیمگیری مجدد این است که یک فرد در کودکی…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری درمان های هیپنوتراپی

  اختلالات هیپنوتراپی,بررسی درمان های هیپنوتراپی,درمان بیماری هیپنوتراپی,درمان هیپنوتراپی,فصل دوم پایان نامه بررسی درمان های هیپنوتراپی,مبانی نظری درمان هیپنوتراپی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی درمان های هیپنوتراپی,نگین,هیپنوتیزم درمانی سنتی دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری درمان های هیپنوتراپی…

 • پژوهش هوش هیجانی وخودکارآمدی

  پژوهش هوش هیجانی وخودکارآمدی دانلود پژوهش هوش هیجانی وخودکارآمدی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود پژوهش با موضوع هوش هیجانی وخودکارآمدی، در قالب doc و در 39 صفحه، قابل ویرایش.    …

 • جزوه خلاصه نکات مبحث 9 مقررات ملی ساختمان

  جزوه خلاصه نکات مبحث 9 مقررات ملی ساختمان برچسب ها: مبحث 9خلاصه نکات بتنآزمون نظام مهندسیآزمون کارشناسی رسمیازمون نظارتازمون اجراازمون محاسباتبتن ارمه رفتن به سایت اصلی جزوه خلاصه نکات مبحث 9 مقررات ملی ساختمان دسته بندي : عمران جزئیات و…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تغییر حسابرس و حاکمیت شرکتی (فصل دوم)

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تغییر حسابرس و حاکمیت شرکتی (فصل دوم),اصول حاکمیت شرکتی,الگوهای حاکمیت ش,انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی,تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت,تغییر حسابرس,حاكميت شركتي درون سازماني,عوامل و آثار,هزینه های تغییر در حسابرس دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و…

 • پیشینه ومبانی نظری نشر الکترونیک

  پیشینه ومبانی نظری نشر الکترونیک دانلود پیشینه ومبانی نظری نشر الکترونیک دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : نشر الکترونیک چیست ؟ تاریخچه نشر الکترونیکی روش های نشر الکترونیکی : عوامل توسعه…

 • بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای 1390-1380

  1380,بانکداری الکترونیک,پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای 1390,عملکرد بانک ها,فناوری اطلاعات و اجزای آن دانلود فایل اصلی بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای 1390-1380 از سایت…

 • پیشینه و مبانی نظری سبکهای دلبستگی وسلامت روان

  پیشینه و مبانی نظری سبکهای دلبستگی وسلامت روان دانلود پیشینه و مبانی نظری سبکهای دلبستگی وسلامت روان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبکهای دلبستگی وسلامت روانی فصل دوم :…

 • پاورپوینت بازار شهر سنندج

  آشنایی با بازار شهر سنندج,بازار,بازار سنندج,بازار شهر سنندج,پاورپوینت بازار,پاورپوینت بازار شهر سنندج,پاورپوینت بازار شهر سنندج (شناخت تحلیل فضای شهری),پروژه شناخت تحلیل فضای شهری,دانلود پاورپوینت بازار شهر سنندج,شناخت تحلیل فضای شهری دانلود فایل اصلی پاورپوینت بازار شهر سنندج از سایت دانلود…

 • پاورپوینت مطالعات روستای ابرسج

  پاورپوینت مطالعات روستای ابرسج برچسب ها: دانلود پاورپوینت روستای ابرسجپاورپوینت مطالعات روستای ابرسجروستای ابرسجپروژه روستاتاریخچه روستای ابرسج شاهرودپاورپوینت معرفی روستای ابرسج سمنانپاورپوینت روستابررسی روستاابرسجپاورپوینت آشنایی با روستای ابرسج رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مطالعات روستای ابرسج دسته بندي : معماری…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نگرش جوانان به ازدواج

  پیشینه پژوهش نگرش دانشجویان متاهل به ازدواج,پیشینه تحقیق ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش ﺟﻮاﻧﺎن در ﺷﺮف ازدواج,تشویق جوانان به ازدواج,دانلود مبانی نظری نگرش جوانان به ازدواج,دیدگاه جوانان به ازدواج,راهکارهای تشویق جوانان به ازدوا,مبانی نظری ازدواج و نظریه های ازدواج دانلود فایل اصلی دانلود…

 • ادبیات نظری تحقیق اسناد رسمی، سند مالکیت

  ادبیات نظری تحقیق اسناد رسمی، سند مالکیت دانلود ادبیات نظری تحقیق اسناد رسمی، سند مالکیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 1 - مفهوم سند مالکیت 1 - 2 - 1 - 1 تعریف…

 • پاورپوینت الگوی دوخت دامن

  پاورپوینت الگوی دوخت دامن برچسب ها: آموزش دوخت دامن نیم کلوشآموزش دوخت دامن راستهاموزش دوخت دامن چین چینآموزش دوخت دامن نخی سادهآموزش دوخت دامن فوندوخت کمر دامن کلوشآموزش دوخت دامن پرنسسیالگوی دامن هندی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت الگوی دوخت…

 • پاورپوینت کالایی شـدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا

  پاورپوینت کالایی شـدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا دانلود پاورپوینت کالایی شـدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا دسته بندي : اقتصاد جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت کالایی شـدن دانشگاه و بازاریابی معناگرا ، در حجم 22 اسلاید قابل ویرایش.…

 • ادبیات نظری تحقیق خدمات و کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، خدمات الکترونیک، دولت الکترونیک

  ادبیات نظری تحقیق خدمات و کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، خدمات الکترونیک، دولت الکترونیک دانلود ادبیات نظری تحقیق خدمات و کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، خدمات الکترونیک، دولت الکترونیک دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مفاهيم…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سلامت معنوی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سلامت معنوی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سلامت معنوی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل سلامت معنوی ما مخلوقاتی هستیم که در این دنیا خود را غریب ،…

 • پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها

  پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها دانلود پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود فایل پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها ،در حجم 23 اسلاید. در این فایل روش های تجلیل سازه ها…

 • پیشینه و مبانی نظری شخصیت و مؤلفه های ویژگی شخصیت

  پیشینه و مبانی نظری شخصیت و مؤلفه های ویژگی شخصیت دانلود پیشینه و مبانی نظری شخصیت و مؤلفه های ویژگی شخصیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری شخصیت تعاریف شخصیت : مسئله…

 • پاورپوینت تامین منابع مالی برای کسب و کار

  پاورپوینت تامین منابع مالی برای کسب و کار برچسب ها: تامین مالی کارآفرینیمنابع معنوی کسب و کارتامین منابع مالی در موقعیت های مختلفروش های تامین مالی استارتاپ هامنابع فیزیکی کسب و کارتامین مالی کسب و کاردر سرمایه گذاری اولیه چه…

 • ادبیات نظری تحقیق دستگاه اسانس گیری با بخار سرد، امواج فراصوت

  ادبیات نظری تحقیق دستگاه اسانس گیری با بخار سرد، امواج فراصوت دانلود ادبیات نظری تحقیق دستگاه اسانس گیری با بخار سرد، امواج فراصوت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی علمی دستگاه اسانس گیری…