پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه

پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه

برچسب ها:
منابع انسانیمديريت منابع انسانیکارمندانتعليم وتربيتانسانآموزش و پرورشاسلام استاندارد

رفتن به سایت اصلی

پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه

دسته بندي : خدماتی و آموزشی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

چکيده:انسان، موجود آراسته به خرد،توانمنداست تامرزهای انديشه رادرنوردد،جهانی رابه خدمت خويش گمارد وبه مرتبه خليفه اللهی راه يابد.دراين ميان رسالت کسانی که وظيفه تعليم وتربيت اورابر عهده دارند تا به سرچشمه فضيلت رهنمون گردد بسيارسنگين است. نهادآموزش و پرورش باسرمايه های بی بديل که دراختياردارد،بازتابان علم،اخلاق و ارزش برای افراد است.بنابراين لازم است که تمامی تلاشهابه اصلاح ماهيت ونحوه عملکرداين سازمان به منظوردستيابی به شيوه های مطلوب فراگيری معطوف گردد.استاندارد سازی نيروی انسانی درآموزش وپرورش گامی موثروارزشمنددرراه رسيدن به اين هدف می باشدوکارآمدترين روش دستيابی به استانداردها،بهره مندی ازراهکاريي است که دين مقدس اسلام ارائه می نمايد.سخن آغازين:انسان يگانه وجودقابل درهستی(۱) وصاحب مقام عقل،خاسته ازوجودواجب وبازرونده به سوی اوست.(۲) احدی الثقلين وسرچشمه علم ومعرفت ازاوتجلی می يابد(۳) ونمايشگربرترين و کاملترين وجودهستی است.تحقق بخش فلسفه آفرينش(۴) ،زبده وعصاره عالم ودرخوددارنده جهان ماده ومعنی است،خزانه علوم ومظهرتام«علم آدم الأسماءکلها»(۵) ودارای مقام جانشينی الهی.(۶)واين انسان کمال خواه است وکمال دوست،پاک نهادوگريزان ازآلودگی ها،ضابطه پذيرو قانونمند،يادگيرنده وتربيت پذير،راه جوی،راه رو وراهبرخواه،جويای معرفت وپويای راه فلاح ورستگاری.اونفخه ای ازروح خداونداست(۷) بااستعدادی وافروتوانمندی های گوناگون که بارسنگين امانت پروردگاررابردوش دارد.(۸)انسان دارای مشخصه اراده واختيار(۹) است که ازجانب خداوندسبحان به اوافاضه شده  ودر پرتواين اين موهبت الهی بابهره مندی ازنيروی انديشه درمسيرترقی وتکامل قدم نهاده وبا اراده قوی نيروهای خدادادی راکه دروجودش خفته ونهفته است به خيزش وا  می دارد.اودراين جهان برای به بارنشاندن استعدادبی پايان خودزمان چندانی دراختيار ندارد. بنابراين توجه به اووآنکه اورامی پرواندبسيارضرورمی نمايد.هيچ بخردی برخودروانمی داردکه دراين مهم به ديده ترديدبنگرد،همگی مامعترفيم که افراد بشربسيارتواناتروکاراترازآنندکه رخ می نمايانند.هرانسانی درگذران عمرخودپاره قابل توجهی ازآن رادرمدرسه به سرمی بردونهادی مقدس ووالابه نام آموزش وپرورش عهده دارتعليم وتربيت اومی باشدتادرجه درجه پلکان معرفت رادرنوردد؛ به رشدوبالندگی دست يافته ونهال آدميتش برومندگردد.اين نهاد با طيف وسيعی ازانسانها درقالب کودک،نوجوان وجوان با استعدادهای وافر وسرشارمواجه است که توانمندنددرپرتوتعاليم معلمان وادب پروران شايسته وفرهيخته سرنوشت جديدی را برای جامعه وتاريخ خودرقم زنند.مسئوليت نظام آموزش اسلامی آن است که نيروهای لازم رابه منظوررساندن جامعه به هدف انبياء تربيت نمايد.مسلماً برای رسيدن به اين هدف بايستی دستورالعملهايی ارائه شود که برپايه ديدگاه مکتب وحی وآموزه های پيامبراکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) وسخنان گوهرمندمعصومين(علیه السلام) باشد که به انسان به عنوان موجودی الهی نظرمی افکنند.درباره استانداردمنابع انسانی به ويژه درنظام تربيتی جمهوری اسلامی ايران سخن بسيار است.اين نوشتارمی کوشدتاباتأکيدبرنگرش انسان شناختی اسلام ضرورتهايی راکه در تدوين استانداردهای منابع انسانی کشوربايسته توجه است خاطرنشان کند.به نظرنگارنده اصول استانداردهای آموزشی وپرورشی رامی توان ازدرون متون دينی به دست آورد.استانداردهايی که قلمرووکاربردی بسيارگسترده دارند،نيازبه تصحيح وبازنگری ندارند،زيراکه مصون ازخطاواشتباه اند.البته نيازمندشکوفايی وزنده گردانيدن  می باشندو اگرتلاش دست اندرکاران تعليم وتربيت چون نهادآموزش وپرورش، خانواده، حکومت و جامعه درقالب همين اصول باشدارائه استانداردمناسب برای هرمنطقه ازکشور اسلامی با تنوع زيست محيطی وفرهنگهاوتنوع نيازهاوتهيه ابعادکميتی واستانداردهای کالبدیدرهرمکان کاردشواری نخواهدبود.درپايان به برخی ازاين اصول استانداردی اشاره خواهدشد.استانداردهای منابع انسانی:استاندارد(۱۰) به مفهوم معيار،مقياس،قاعده،ابزاريامدل سنجش واستانداردسازی به معنای سنجش وقياس،به صورت اسم وصفت استفاده می شود.(۱۱)همچنين به معانی:سطح کيفيت،سطح ويژه کيفيت،وسيله ای که برای تست کردن واندازه گرفتن به کارمی رود،آنچه که به صورت يک قاعده صحيح ازطرف عموم پذيرفته شده و همه چيزمی بايست مانندآن شود،می آيد. (۱۲)منابع انسانی رادرساده ترين بيان می توان باشاخص هايی چون:سرمايه انسانی،مهارتها، عملکرد،تخصص،فکروانديشه کارکنان واعتبارهرسازمان تعبيرکرد.استانداردمنابع انسانی درواقع به مفهوم الگوومنش برگزيده برای انديشه،رفتاروعملکرد انسان درسازمان وروش صحيح تعامل وبرخورداودرمناسبات وروابط انسانی است که در قالب مجموعه ای ازبايدهاونبايدها،همسووهماهنگ بااهداف وارج نهاده های هرجامعه ونظام طرح ريزی می شود.هرنظام وسازمانی برپايه مبانی،سياستهاوديدگاههای خودوباتوجه به سرمايه انسانی که دراختياردارداستانداردهايی رابرای نيروهاوکارکنان خوددرنظرمی گيردکه افراد  می بايست آنرابه مثابه مدل ونمونه ای سرمشق خودقراردهند.دررويکرداسلامی هدف ازارائه وتدوين استانداردهای منابع انسانی رسيدن ورساندن انسان به اوج معرفت ونيک سرشتی است که تمامی اهداف وآرمانهاوعملکردهابدان سو بازگشت می کند.درلسان اهل بيت(علیه السلام) الگوی انسان استاندارديااستانداردانسانی چنين بيان می شود:«انسان کامل وخوب کسی است که هوای نفس خودراتابع امرخداوندقراردهدونيروهايش را درراه رضايت خداصرف کند.ذلت وخواری همراه باحق راازعزت درراه باطل نزديکتربه عزت ابدی بداند،چنين انسانی بهترين انسان است پس به اوتمسک جوييدوبه راه وروش او اقتدا کنيد.»(۱۳)انسان شناسی پيش نيازاستانداردسازی منابع انسانی:انسان وابعادوتجليات وجودی او،هويت واقعی ورازهای نهفته دراوبه عنوان محوری ترين بحث درمباحث منابع انسانی بايسته واکاوی وبررسی است: «کوشش اساسی وتمرکزقوای دماغی يک محقق درتحليل وبررسی انسان درهرقلمروزندگی که باشدمتوجه خود «من» آن انسان است که موردتحقيق قرارگرفته است.اگرمحقق توانست وضع وموقعيت واقعی انسان موردبررسی خودراکشف کند، نود درصدکارخودراانجام داده است.ده درصدديگررامی تواندبدون زحمت زياددرک و دريافت نمايدوبالعکس.مادامی که محقق ازکشف جوهروپديده های بنيادين«من»انسان ناتوان بوده باشدهراندازه هم که معلومات اودرباره بيرون از«من»مفروض فراوان بوده باشد نخواهد توانست نظرقاطعانه ای رادرباره اوابرازنمايد.»(۱۴)هرگونه تصميم گيری درباره انسان،شناخت عوامل موثردرتوانمندسازی،همچنين موانع توسعه وی،مستلزم تحصيل شناخت کامل ازاوست وبدون درک ابعادوجودی انسان هرگز نمی توان برنامه ای منظم برای استانداردسازی سرمايه انسانی درسازمانهامدون نمود.مفاهيمی چون توسعه منابع انسانی،رهبری،وجدان کاری،کنترل ونظارت نيروی کار،افزايش بهره وری،افزايش خلاقيت وابتکار،بهبودمداوم،افزايش تعهدکارکنان،دخيل بودن افراد،همه و همه بدون درنظرگرفتن شخص انسانی ونيازهای اساسی اوقابل فهم نخواهدبود.منابع انسانی آموزش وپرورش:منابع انسانی درهرسازمان ونهادی ازجايگاه ويژه ای برخورداراست وبه عنوان بارزترين و اصلی ترين عامل موثردرکارآيی واثربخشی فرآيندهاودرنهايت رشدوتوسعه سازمانی موردتوجه است.به ويژه سازمان آموزش وپرورش که به عنوان بخش اساسی ميراث فرهنگی کشور،ارتباط مستقيم باتعقل وانديشه انسانهاداشته ووظيفه انتقال آموزه های تربيتی،ارزشهاوهنجارهای اجتماعی وارتقاء سطح مهارتهاودانش مردم رابه عهده دارد.نيروی انسانی آموزش ديده درآموزش وپرورش هم نهاده ای درجريان تعليم وتربيت وهم ستانده اين جريان برای سايرعملکردهای توليدی وخدماتی جامعه است،کمبودنيروی کار ماهرومتخصص ازموانع مهم رشدوتوسعه اقتصادی درکشورهای درحال توسعه است که می توان بابرنامه ريزی صحيح آموزشی اين کمبودراپيش بينی کرده واقدامات لازم به منظوررفع آنراتدارک ديد.(۱۵) سرمايه انسانی محوربسياری ازتحقيقات دراقتصادآموزش وپرورش است.اين مفهوم در سايرشاخه های اقتصادنيزکه درمواردی بااقتصادآموزش وپرورش وجه اشتراک دارند مطرح بوده ودرتحليل سياستهای بازاروبه کارگيری شاخصهای اکتساب وتوزيع درآمد مورداستفاده قرارمی گيرد.(۱۶)مطالعات تطبيقی:ضرورتها وچالشها:درمطالعات وبررسی های تطبيقی که به منظوردستيابی به استانداردهاصورت می گيرد سزامندآنکه الگوهای ارائه شده ازسوی ديگران رامحک زده وباشناسايی نقطه های جدايی وپيوندبرخوردفعالانه وگزينشی داشته باشيم،زيرااگرچه برخی ازاستانداردهابراساس نيازهای مشترک تمامی انسانها بوجودآمده امابسياری ازآنهاوابسته به تعاريف خاص  آنها درهرکشورمی باشد که با تعريف آن درکشورديگرمتفاوت است.(۱۷)مهمترآنکه بسياری ازشاخص هايی که ديگران درنظرداشته انددرراستای نيازهای ويژه فرهنگ ونظام اقتصادی وسياسی حاکم برآن کشورهاست وچه بساالگوگيری ازآن مارا گامهابه قهقرابرگرداند.مثلاً: نظامی که انسان راموجودی مادی می پنداردوصرفاً وی رابه عنوان ابزاری در خدمت سازمان می شناسدوهيچ توجهی به نيازهاوآرمان های معنوی وباورهای وی ندارد،تنها دربستراجتماعی وفرهنگی خاص خودمفهوم می يابدونمی تواندمدلی کارآمد برای تدوين استاندارددرنظام آموزش اسلامی باشد.مسلماً همخوانی باچنين نظامی در تدوين استانداردهای منابع انسانی چالش برانگيزخواهدبود.(۱۸) به منظوردرک بهتراين مطلب مقايسه ای مفهوم شناختی ميان دونظام آموزشی اسلام و غرب داشته ونقطه های جدايي آن دورابرجسته می نماييم.نظام آموزشی اسلام:نظام تربيتی اسلام نظامی مستقل است وبخش عمده فلسفه اسلام رافلسفه آموزش و پرورش تشکيل می دهد.تکنيکهای تعليم وتربيت اسلام درکليه معارف اسلامی پراکنده است. آموزش وپرورش اسلامی دارای اصول،مبانی ومتدمشخص ومخصوص به خوداست وبر اساس متافيزيک واعتقادبه اصول دين وپايه های انسانيت استواراست.توحيدونزديکی به خداوجلب رضايت او،رعايت وجدان ورعايت حقوق سايرافرادوعشق وعلاقه به ديگران   پايه های اصول معنوی سيستم آموزش دراسلام می باشدکه منطق وتعقل،احساس وتجربه ازمشخصات آن است.(۱۹)درنظام آموزش اسلام مقصودازتعليم وتربيت آن است که زمينه ای مناسب برای رشد جسمی،روحی وعقلی کودکان فراهم آيد ومهمترين وظيفه سازمان آموزش وپرورش به عنوان متولی تعليم وتربيت،پرورش بنده صالح است.دانش آموزدرمدرسه اسرارورموزحاکم برجهان رامی آموزد تا نيک وبد راازهم باز شناسد،غرايزوقوای درونی خودراتعديل کند.شخصيت خودرادرابعادروحی،عقلی واجتماعی رشد داده وهويت واستقلال فرهنگی خودرابازيابد.نظام آموزشی غرب:نظام آموزشی غرب برپايه اقتصاداستواراست وهرگونه تصميم گيری نظامهای آموزشی زيرنظردنيای اقتصادمی باشدوآموزش درخدمت پيشبرداهداف سرمايه داری است.

دسته بندی: خدماتی و آموزشی

تعداد مشاهده:
394
مشاهده

کد فایل:30909
انتشار در:۱۳۹۷/۱۰/۲۵
حجم فایل ها:2966

اشتراک گذاری:

 قیمت:

4,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
منابع انسانیمديريت منابع انسانیکارمندانتعليم وتربيتانسانآموزش و پرورشاسلام استاندارد

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش اهداف گزارشگري مالي دولتي,پيشينه تحقيق اهداف گزارشگري مالي,پيشينه نظري جريان اطلاعاتي,چارچوب نظري گزارشگري مالي در ايران,مباني نظري تعريف حسابداري و حسابداري دولتي,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي (فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • پاورپوینت تربیت کودک

  پاورپوینت تربیت کودک دانلود پاورپوینت تربیت کودک دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت شیوه های تربیت کودک (فرزندپروری)، در حجم 39 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: اگر فرصت داشتم کودکم…

 • پیشینه و مبانی نظری پیدایش بانکداری و نظام اعتباری در ایران

  پیشینه و مبانی نظری پیدایش بانکداری و نظام اعتباری در ایران دانلود پیشینه و مبانی نظری پیدایش بانکداری و نظام اعتباری در ایران دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیدایش…

 • دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی خانه فرهنگ و معماری

  استانداردهای طراحی خانه فرهنگ و معماری,برنامه فیزیکی طراحی خانه فرهنگ و معماری,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی خانه کودک,رساله معماري طراحی خانه فرهنگ و معماری,طراحی خانه فرهنگ و معماری,مطالعات معماري طراحی خانه فرهنگ و معماری دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات…

 • بررسي ساز و كار‌هاي بازاريابي رابطه‌مند و تأثير آن بر وفاداري

  بررسي ساز و كار‌هاي بازاريابي رابطه‌مند و تأثير آن بر وفاداري برچسب ها: بازاریابی رابطه‌ای وفاداری کیفیت ارتباطاتپایان نامه بررسي ساز و كار‌هاي بازاريابي رابطه‌مند و تأثير آن بر وفاداريپروژه بررسي ساز و كار‌هاي بازاريابي رابطه‌مند و تأثير آن بر…

 • پاورپوینت آشنايي با مقدمات کامپيوتر

  پاورپوینت آشنايي با مقدمات کامپيوتر برچسب ها: آشنایی با کامپیوتر مقدماتیجزوه آشنایی با کامپیوترآشنایی با کامپیوتر pptآشنایی با نرم افزار کامپیوترآموزش ساده کامپیوترمبانی کامپیوتر pdfآموزش ابتدایی کامپیوترآشنایی با سخت افزار کامپیوتر رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آشنايي با مقدمات کامپيوتر…

 • پاورپوینت مطالعات اولیه برای طراحی مدرسه ابتدایی در دامغان

  پاورپوینت طراحی مدرسه ابتدایی در دامغان,پاورپوینت مطالعات اولیه برای طراحی مدرسه ابتدایی در دامغان,دانلود پاورپوینت مطالعات اولیه برای طراحی مدرسه ابتدایی در دامغان,مطالعات اولیه برای طراحی مدرسه ابتدایی در دامغان,مطالعات اولیه مدرسه ابتدایی دانلود فایل اصلی پاورپوینت مطالعات اولیه برای…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش حسابرسی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش حسابرسی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش حسابرسی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم مروری بر ادبيات تحقيق 1 - 2 بخش يكم : كليات 1 - 1 -…

 • پیشینه تحقیق آموزش و توسعه

  پیشینه تحقیق آموزش و توسعه دانلود پیشینه تحقیق آموزش و توسعه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل آموزش و توسعه مقدمه 2 - 3 - 2 ) تعیین نیازهای آموزشی مرحله اول ، ارزیابی…

 • پیشینه و مبانی نظری اختلالات نارسایی

  پیشینه و مبانی نظری اختلالات نارسایی دانلود پیشینه و مبانی نظری اختلالات نارسایی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلالات نارسایی فصل دوم الف ) مباني نظري ب ) تحقيقات…

 • پاورپوینت آشنایی با سئو

  پاورپوینت آشنایی با سئو دانلود پاورپوینت آشنایی با سئو دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با سئو (SEO) ، در حجم 58 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: وبومتریک: حجم اطلاعات…

 • ادبیات نظری تحقیق جوانان روستایی و اشتغال کشاورزی

  ادبیات نظری تحقیق جوانان روستایی و اشتغال کشاورزی دانلود ادبیات نظری تحقیق جوانان روستایی و اشتغال کشاورزی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه جوانان از مهم ترین نیروهای توانمند ، غیر قابل انکار…

 • پیشینه و مبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت

  پیشینه و مبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت دانلود پیشینه و مبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 1 – 2 مقدمه 17 5 – 2 اهداف گزارشات پیش…

 • طرز تشکیل و سير تحول شهرهاي نوپا

  شهرهای نوپا دانلود فایل اصلی طرز تشکیل و سير تحول شهرهاي نوپا از سایت دانلود فایل تحقیق طرز تشکیل و سير تحول شهرهاي نوپا در حجم 133 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نیروگاه های خورشیدی

  دانلود پاورپوینت با موضوع نیروگاه های خورشیدی برچسب ها: درآمد نیروگاه خورشیدیوام احداث نیروگاه خورشیدیقیمت نیروگاه خورشیدی خانگیهزینه راه اندازی نیروگاه خورشیدیهزینه احداث نیروگاه خورشیدینیروگاه خورشیدی چیستطرح توجیهی احداث نیروگاه خورشیدینحوه ساخت نیروگاه خورشیدی خانگی رفتن به سایت اصلی دانلود…

 • پاورپوینت تئوری بنیادی

  پاورپوینت تئوری بنیادی برچسب ها: پاورپوینت تئوری بنیادیGrounded Theoryروش معمول تئوری پردازیارزیابی کیفیت تئوری حاصل از روش مفهوم سازی بنیادینمونه هایی از نکات کلیدی کد ها از داده ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تئوری بنیادی دسته بندي : صنایع…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت عملکرد

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت عملکرد دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت عملکرد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مدیریت عملکرد تعریف عملکرد واژه performance که به معنای عملکرد است از کلمه انگلیسی perform…

 • ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انحرافات اجتماعی و جرم زنان

  ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انحرافات اجتماعی و جرم زنان دانلود ادبیات نظری تحقیق و پیشینه انحرافات اجتماعی و جرم زنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق انحرافات اجتماعی وجرم…

 • مبانی نظری و سوابق پژوهشی سیستم اطلاعات مدیریت و مدیریت منابع انسانی (فصل دوم)

  مبانی نظری و سوابق پژوهشی سیستم اطلاعات مدیریت و مدیریت منابع انسانی (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و سوابق پژوهشی سیستم اطلاعات مدیریت و مدیریت منابع انسانی (فصل دوم) دسته بندي : مبانی نظری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود…

 • تحقیق جیمز وات

  تحقیق جیمز وات دانلود تحقیق جیمز وات دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب: مقدمه جیمز وات مخترع ماشین بخار اکتشافات سایر جیمزوات درگذشت جیمزوات جیمز وات مخترع موتور بخار، که در سال 1736 میلادی در…

 • پیشینه و مبانی نظری رضایت مشتري

  پیشینه و مبانی نظری رضایت مشتري دانلود پیشینه و مبانی نظری رضایت مشتري دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل رضایت مشتري 2 - 4 - 1 ) تعريف رضايت مشتريان از ديدگاه مختلف 2…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تفکر و سبک های تفکر ، دیدگاهها و انواع آن (فصل دوم )

  ادبیات نظری تفکر و سبک های تفکر,پیشینه تحقیق تفکر و سبک های تفکر,چارچوب نظری تفکر و سبک های تف,دیدگاهها و انواع آن,دیدگاهها و انواع تفکر و سبک های تفکر,فصل دوم پایان نامه تفکر و سبک های تفکر,مبانی نظری تفکر و…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید، بسته بندی و توزیع تخم مرغ

  بسته بندی تخم مرغ,پروژه کارافرینی بسته بندی تخم مرغ,دانلود طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی,طرح پرورش مرغ محلی,طرح توجیهی بسته بندی و توزيع تخم مرغ,طرح توجیهی پرورش مرغ تخمگذار,طرح توجیهی تخم مرغ,طرح توجیهی تولید تخم مرغ,طرح توزیع تخم مرغ دانلود…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع پروژه پروار 100 راس گوسفند بلوچي

  دانلود پاورپوینت با موضوع پروژه پروار 100 راس گوسفند بلوچي برچسب ها: پروژه کارآفرینی پروژه پروار 100 راس گوسفند بلوچيتحقیق پروژه پروار 100 راس گوسفند بلوچيمقاله پروژه پروار 100 راس گوسفند بلوچيجزوه پروژه پروار 100 راس گوسفند بلوچيطرح توجیهی پروژه…

 • دانلود نرم افزار حرفه ای شطرنج CT-ART 4.0 Chess Tactics Training Software با سریال نامبر اورجینال

  دانلود نرم افزار حرفه ای شطرنج CT-ART 4.0 Chess Tactics Training Software با سریال نامبر اورجینال دانلود دانلود نرم افزار حرفه ای شطرنج CT-ART 4.0 Chess Tactics Training Software با سریال نامبر اورجینال دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت…

 • پاورپوینت دستورالعمل تشخیص صلاحیت،رتبه بندی و صدور مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان

  پاورپوینت دستورالعمل تشخیص صلاحیت،رتبه بندی و صدور مجوز شرکت ها و موسسات دانش بنیان برچسب ها: ثبت شرکت دانش بنیانقوانین شرکت های دانش بنیانمشاوره ثبت شرکت دانش بنیاندانش بنیان صنعتیدانش بنیان شدن شرکتاستعلام شرکت های دانش بنیانشرکت دانش بنیان نوپامدارک…

 • طرح تعاونيهاي مسكن مهر براي خانه دار شدن اقشار كم درآمد

  طرح تعاونيهاي مسكن مهر براي خانه دار شدن اقشار كم درآمد دانلود طرح تعاونيهاي مسكن مهر براي خانه دار شدن اقشار كم درآمد دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل روش های برنامه ریزی شهریطرح تعاونيهاي مسكن مهر…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مشاوره گروهی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مشاوره گروهی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق مشاوره گروهی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشاوره گروهی مفهوم مشاوره : انسان از ابتدای کودکی تا سن پیری پیوسته به نقش…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع زیرساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری در شبکه های گسترده

  دانلود پاورپوینت با موضوع زیرساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری در شبکه های گسترده برچسب ها: زیرساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری در شبکه های گستردهفن آوری اطلاعات و ارتباطاتزيرساخت يک شبکهعناصر مربوط به زيرساخت منطقیمدل های شبکه ایانواع شبکه…

 • پاورپوینت زندگی نامه آیزاک نیوتن

  پاورپوینت زندگی نامه آیزاک نیوتن دانلود پاورپوینت زندگی نامه آیزاک نیوتن دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل عناوین مطالب: تولد و سال های ابتدایی کشف استعداد کشفیات نیوتن حرکت سیارات و قانون جاذبه دوران میان سالی و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرم و جرم شناسی و بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرم و جرم شناسی و بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرم و جرم شناسی و بررسی ویژگیهای شخصیتی مجرمان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاريخچه جانشين پروري

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاريخچه جانشين پروري دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری تاريخچه جانشين پروري دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تاريخچه جانشين پروري تاريخچه انتخاب جانشين مناسب به هزاران سال پيش…

 • دانلود مقاله بررسی اثرات تثبیت خاک توسط آهک، بر روی مشخصات تورمی خاک های متورم شونده

  بر روی مشخصات تورمی خاک های متورم شونده,پای,پروژه بررسی اثرات تثبیت خاک توسط آهک,تحقیق بررسی اثرات تثبیت خاک توسط آهک,دانلود مقاله بررسی اثرات تثبیت خاک توسط آهک دانلود فایل اصلی دانلود مقاله بررسی اثرات تثبیت خاک توسط آهک، بر روی…

 • پاورپوینت درس من حق دارم درس1 مطالعات هفتم

  پاورپوینت درس من حق دارم درس1 مطالعات هفتم برچسب ها: پاورپوینت درس من حق دارم مطالعات هفتم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درس من حق دارم درس1 مطالعات هفتم دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات…

 • بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها

  بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه ها برچسب ها: بررسی اثر تعدیل کننده تغییرات فروش دوره های قبل بر رفتار نامتقارن هزینه هااهمیت و تعریف پیش بینی فروشروش های پیش بینی فروشانگيزه های…